İl Özel İdarelerinin Sıhhi Müesseselerin Denetiminde Yetkisi Var Mıdır?

Mali Yönetim Diğer Mevzuat Analizleri
İl Özel İdarelerinin Sıhhi Müesseselerin Denetiminde Yetkisi Var mıdır?
Özeti :

Bu çalışmamızda İl Özel İdareleri tarafından ruhsatlandırılan ve denetlenen sıhhi müesseselerin ruhsat ve denetimine ilişkin hukuki durum ve fiili durum değerlendirilecektir.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

SIHHİ MÜESSESELERİN RUHSAT VE DENETİMİNDE İL ÖZEL İDARELERİN YETKİSİ VAR MI? (MALİ HUKUK SAYI: 152, MART-NİSAN 2011)

 

GİRİŞ

Bilindiği üzere belediye sınırları ve mücavir alanlar dışında kalan alanlardaki gayrisıhhi müesseseler, sıhhi müesseseler ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve bunların denetimi, İl Özel İdareleri tarafından yapılmaktadır. İl Özel İdareleri bu işlemlerini, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu temelinde, 10/08/2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete İle yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe giren “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre yürütmektedirler.

Bahse konu yönetmelik, ülkemizdeki sıhhi ve gayrisıhhî işyerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesine dair iş ve işlemleri düzenlemek üzere; 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 4/7/1934 tarihli 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu, 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, gayrisıhhi müesseseler, sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetimine ilişkin hususları düzenlemektedir. Bu bakımdan yönetmeliğin kapsamı çok geniştir. Bu nedenle bu çalışmamızda İl Özel İdareleri tarafından ruhsatlandırılan ve denetlenen sıhhi müesseselerin ruhsat ve denetimine ilişkin hukuki durum ve fiili durum değerlendirilecektir.

 

FİİLİ DURUM

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile 2005 yılında yeniden yapılandırılarak görev, yetki ve faaliyetleri yeniden tanımlanan il özel idareleri işyerlerinin ruhsatlandırılması ve denetimi bakımından, belediye hudutları dışında kalan gayrisıhhi müesseseler (organize sanayi bölgelerindeki gayrisıhhi müesseseler gibi bazı istisnalar hariç), sıhhi müesseseler, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsat ve denetimlerini, 3213 Maden Kanunu’na göre I (A) grubu madenler grubunda yer alan kum, çakıl ve ariyet ocaklarının ruhsat ve denetimlerini, jeotermal ve mineralli suların ruhsatlandırılması görevlerini ellerindeki kısıtlı imkanlar çerçevesinde yürütmeye çalışmaktadırlar.

 

HUKUKİ DURUM

İl Özel İdareleri tarafından ruhsatlandırılan ve denetimi yapılan sıhhi müesseselerin ve yapılan bu iş ve işlemlere dayanak teşkil eden işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğe dayanak teşkil eden;

  • 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanununun “işyeri Açma ve ruhsatını vermeye yetkili mercilerin” tarif edildiği 3 üncü maddesinde; “a) (Değişik:24/11/2004 – 5259/5 md.) Belediye hudutları ve mücavir alan dışında kalan işyerleri ve işletmelere il özel idareleri.”hükmü yer almaktadır. Bu maddeye göre belediye hudutları ve mücavir alan dışında kalan tüm işyerleri ve işletmelerin il özel idareleri tarafından ruhsatlandırılacağı anlaşılmaktadır.
  • 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun “İl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları” başlıklı 7 nci maddesinin “g” bendinde; “Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.(Ek cümle: 6/3/2007-5594/4 md.) Ancak, sivil hava ulaşımına açık havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesislere işyeri açma ve çalışma ruhsatı dahil her türlü ruhsat, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Bu konuya ilişkin usûl  ve esaslar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.”hükmü yer almaktadır. Buna göre İl Özel İdarelerinin sadece, belediye sınırları dışındaki gayrisıhhi müesseseler ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetimine yetkili olduğu ifade edilmektedir.
  • Diğer yandan aynı kanunun “Uygulanmayacak hükümler” başlıklı 70 inci maddesinde ise; “Bu Kanunla, il özel idaresinin sorumlu ve yetkili kılındığı görev ve hizmetlerle ilgili olarak, 24.4.1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanunu, 4.7.1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selâhiyet Kanunu, 10.6.1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu, 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu, 6.1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 27.5.2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile 10.7.2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununda bu Kanun hükümlerine aykırılık bulunması durumunda bu Kanun hükümleri uygulanır.”denilmektedir.

 

Diğer yandan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte, her ne kadar açık olarak belediye hudutları dışındaki sıhhi müesseselerin ruhsatlarının il özel idareleri tarafından verileceğine dair bir ifade yer almasa da, Örnek 1 nolu sıhhî İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı Başvuru/Beyan Formunun matbu kısmında “ …..……………. İL ÖZEL İDARESİNE

 ………………… BELEDİYE BAŞKANLIĞINA” ifadeleri yer almakta, dolayısı ile sıhhi müessese açmak isteyen bir işyeri sahibinin yönetmelik ekinde matbu hale getirilen başvuru formunda yetkili merci olarak il özel idaresi ve belediye başkanlığı ifade edilmiştir.

 

DEĞERLENDİRME

Hukuki duruma bakıldığında gerek il özel idarelerinin görev, yetki ve faaliyetlerini ile çalışma usul ve esaslarını belirleyen 5302 sayılı Kanunun 7/g maddesinde; il özel idarelerinin sadece gayrisıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetimini yapabilecekleri açıkça ifade edilmekte; diğer yandan aynı kanunun 70 inci maddesinde de; bir diğer dayanak noktası olan 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun’un (24/11/2004 – 5259/5 md.si ile değişik) 3/a maddesi ile Belediye hudutları ve mücavir alan dışında kalan işyerleri ve işletmelerin ruhsatlandırılması ve denetiminin il özel idareleri tarafından yapılması yetkisini veren hükmü, sıhhi müesseselerin ruhsat ve denetimine ilişkin kısmı, 5302 sayılı Kanuna aykırı olduğu için bu Kanunun 70 inci maddesi ile yürürlükten kaldırıldığı anlaşılmaktadır. Diğer yandan yine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte de belediye hudutları dışında kalan sıhhi müesseselerin il özel idareleri tarafından ruhsatlandırılacağı ve denetleneceğine dair net bir hüküm bulunmamaktadır.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte tanımlardan yetkili idarenin tanımında; “Belediye sınırları ve mücavir alanlar dışı ile kanunlarda münhasıran il  özel idaresine yetki verilen hususlarda il özel idaresini;…”denilmekte, diğer yandan Örnek 1 ve Örnek 5 te sıhhi müesseselerin ruhsatlandırılmasında il özel idarelerinin yetkili ve sorumlu olduğu belirtilmektedir.

 

Örnek 1

SIHHÎ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURU/BEYAN FORMU

 …..……………. İL ÖZEL İDARESİNE

 ………………… BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

1- Adı-Soyadı                            :………………………………………………………………

2- İşyerinin unvanı                     :……………………………………………….………………

3- Faaliyet konusu                     :……………………………………………….………………

4- İşyerinin adresi                      :……………………………………………….………………

    Tel. no                                    : ……….………… e-posta:……………….………………

5- Pafta ve parsel no                  :………………………………………………………………

6- Mülkiyet durumu                   Kira □ (Kira sözleşmesi)          Malik□     (Tapu sureti)

7- İşyerinin kullanım alanı         :……………….… m2

8- Kayıtlı olduğu vergi dairesi adı ve vergi no: …………………………………………..

9- T.C. kimlik numarası             :…………………………….

10- Ustalık belge no                   :……………………( Ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenmez)

11- İşyerinin bulunduğu yer: Yerleşim yeri □           Sanayi bölgesi □     Endüstri bölgesi □

                                                   Sanayi sitesi □       Diğer □ ………………………………….

12- Çalışacak personel sayısı     : ……………………………

13- İstenen ruhsatın türü            : Sıhhî müessese □     Umuma açık istirahat ve eğlence yeri □

14- Esnaf ve sanatkar ise sicil tasdiknamesi ile oda kayıt belgesi             Var          □             Yok □

15- Kat Mülkiyeti Kanununa tabi ise alınması gereken izin                      Var          □             Yok □

16- Özel yapı şeklini gerektiren işyeri ise  gerekli izin                              Var          □             Yok □

17- Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyeri ise gerekli izin                 Var          □             Yok □

18- İtfaiye raporu gerektiren işyeri ise itfaiye raporu                                Var          □             Yok □

19- Umuma açık istirahat ve eğlence yeri ise mesafe krokisi                    Var          □             Yok □

20- (…)(1) engellilerin giriş ve çıkışını kolaylaştıracak tedbirler               Var          □             Yok □

Açmak istediğim işyeriyle ilgili olarak yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan eder, işyerime açma ve çalışma ruhsatı verilmesini arz ederim.

Adı ve Soyadı            İmza                                       Kaşe                                       Tarih

Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde beyan sahipleri hakkında ilgili mevzuat hükümleri ve Türk Ceza Kanununa göre işlem yapılır.

14, 15, 16, 17,18 ve 19 sıra no’lu belgelerin bu beyana tabi işyerleri için forma eklenmesi zorunludur.

 –––––––––––––––––––––––––––

1)19/3/2007 tarihli ve 2007/11882 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 11 inci maddesiyle 20 nci sırada yer alan “özürlü ve” ibaresi  çıkarılmıştır.

 

Örnek 5 (Değişik: 29/6/2010 – 2010/671 K.)

T.C.

…………İL ÖZEL İDARESİ

…………BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

…………………BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI

Adı soyadı                              : ………………………………………………………

İşyerinin unvanı                     : ………………………………………………………

Faaliyet konusu                      : ………………………………………………………

İşyerinin adresi                       : ………………………………………………………

İşyerinin bulunduğu yer         Ada no:…..                             Pafta no:…..                           Parsel no:…..

İşyerinin sınıfı                        : …..sınıf Gayrısıhhî Müessese □                 Sıhhî Müessese □

İşyerinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması amacıyla

bulunacak depoların hacmi*   : 1.depo…… 2.depo....… 3.depo.….. 4.depo.….. 5.depo .…..

İşyerinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvılardan depolanmasına izin verilenlerin sınıfı/sınıfları*                                       :…….…………………………………………………

Ruhsatın tarih ve sayısı          : ………………………………………………………

 

                                        Adı Soyadı

                                            Unvanı

14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında düzenlenmiştir.

*Akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış      doğal gaz istasyonu niteliğindeki işyerleri için doldurulacaktır. 

   

3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun’un 2 sıra nolu dipnotunda “(1)Bu Kanunda, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu hükümlerine  aykırılık bulunması durumunda, 5302 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı,  söz konusu Kanunun 70 inci maddesi ile hüküm altına alınmıştır.denilmektedir. Bu dipnotta da 3572 sayılı Kanunun 5302 sayılı Kanun hükümlerine aykırı hükümlerinin uygulanamayacağı, 5302 sayılı kanun hükümlerinin uygulanacağı belirtilmektedir. Yine buradan hareketle 3572 sayılı Kanunun 5302 sayılı Kanun hükümlerine aykırı hükümlerinin uygulama imkanı bulunmamakta, 5302 sayılı Kanuna göre de İl Özel İdarelerinin sadece, belediye hudutları dışındaki gayrisıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetimini yapmaya yetkili olduğu ifade edilmektedir.

Diğer yandan gerek kanunların yorumlanmasından ve gerekse İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ile İl Özel İdarelerine sıhhi müesseselere ruhsat verilmesi ve denetimi yetki ve görevi verilmiş olsa da yönetmeliklerin kanun hükmünde kararnamelere ve kanunlara aykırı olamayacağından bahisle İl Özel İdarelerinin, belediye hudutları dışında kalan sıhhi müesseselerine ruhsat verme ve denetleme yetkilerinin bulunmadığı aslında bu konuda bir hukuki boşluğun bulunduğu, bu boşluğun da 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nda yapılacak bir değişiklik ile doldurulacağı düşünülmektedir.

Özellikle 5302 sayılı Kanun ile yeniden yapılandırılan ve görev yetki ve sorumlulukları yeniden belirlenen il özel idarelerinin yeni mevzuatı ile ilgili en geniş çalışmalardan biri olan Hayrettin GÜNGÖR tarafından hazırlanan İl Özel İdaresi Mevzuatı kitabında da, 5302 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin “g” bendinin işyerlerinin ruhsatlandırılması ile ilgili ; “…İl Özel İdaresinin vereceği belli başlı ruhsat işleri şunlardır:

a)İşyerlerinin ruhsatlandırılması: İl özeli idaresinin gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetleme görevinin başında 10.08.2005 günlü Resmi Gazetede yayımlanan “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde belediye sınırları dışındaki “gayrisıhhi müesseseler” ile “umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine” ruhsat vermek ve denetleme görevidir.”denilmektedir. Bu açıklamalardan da İl özel idarelerinin sıhhi müesseselerin ruhsatlandırılması ve denetimine yönelik bir ifade yer almamaktadır.

 

SONUÇ

Sonuç olarak sıhhi müesseselerin ruhsatlandırılması ve denetimi belediye hudutları dahilinde belediyeler tarafından, belediye hudutları dışında kalan yerlerde ise il özel idareleri (ilçe belediye hudutları dışında kalan yerlerde ilçe özel idareleri de verebilmektedir.) tarafından yerine getirilmektedir. Ancak yukarıda bahsedilen ve değerlendirilen Kanunlar ve diğer mevzuatta hukuki bir boşluğun bulunduğu hatta il özel idarelerinin sıhhi müesseselerin ruhsatlandırılması ve denetimine ilişkin bir düzenleme (yönetmelik eki ruhsat başvuru formları dışında) bulunmamaktadır. Bu durumda sıhhi müesseselere il özel idareleri tarafından verilen ruhsatların hukuken geçersiz olabileceği düşünülmektedir. Yapılması gerekenin ise bir an önce 5302 sayılı Kanunda ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’te değişiklik yapılarak il özel idarelerine, sıhhi müesseselere ruhsatlandırma ve bunların denetimini yapma yetki ve görevini verilmelisi suretiyle fiili durum ile hukuki durum arasındaki çelişkinin giderilmesi gerektiği düşünülmektedir.