İhaleye Girmek İçin (Yeni) Şirket Kuranlara Gerekli Evraklar ve Dikkat Edilecek Hususlar

İhale (Ortak-Diğer) Yeterlik Kriterleri
İhaleye Girmek İçin (Yeni) Şirket Kuranlara Gerekli Evraklar ve Dikkat Edilecek Hususlar
Özeti :

İhalelere katılmak için şirket kurulabilir. Yeni kurulan şirketlerin sunacağı belgeler sınırlı olacağından, ihale yeterlik kriterlerinin tamamının karşılanması mümkün olamayacağından, yeni şirketler belirli parasal limitler üzerinden ve ihale türünü de dikkate alarak ihalelere katılabilecektir.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

Yeni kurulan şirket ihalelere girebilir mi? Evet; ama girebileceği ihaleler yeterlik kriterlerinin istenilmediği ihalelerdir. Bu noktada, ihale türleri ve parasal limitler bazında yeterlik kriterleri değiştiğinden, yeni kurulan şirketlerin girebilecekleri ihalelerin temelde mal alım ihaleleri olduğunu ifade edebiliriz.

Yapım işi ihalelerine girmek isteyen kişilerin yeterlik kriteri olarak iş deneyim belgesine sahip olması gerekir. Bu sebeple iş deneyim belgesi olmayanlar yapım işi ihalelerine katılamaz. İş deneyim belgesi başka şirketten satın alınabilir veya alt yüklenici olunarak elde edilebilir veyahut özel sektöre gerçekleştirilen işlerden alınabilir.

Hizmet alım ihalelerinde ise, belirli parasal limitin üzerinde olan (Yani çok küçük olmayan hizmet alımlarında) işlerde iş deneyim belgesi talep edilmektedir.

Yeni kurulan şirketlerin bilanço ve ciro değerleri, yani ekonomik ve mali yeterlik kriterlerini karşılayacak belgeleri olmayacağından, bu şirketlerin yapım işlerinde yaklaşık maliyeti 4 milyon ve üzeri olan ihalelere katılabilmesi mümkün değildir. Hizmet alımlarında da yaklaşık 1,8 milyon Türk Lirasının üzerindeki ihalelere katılabilmek bu sebeple olanaklı değildir.

Bu tespitlere göre, yeni kurulan şirketlerin oda kayıt belgesi (ihalelerde taahhüt olarak istenilmektedir) ve ticaret sicil gazetesi olacağından, ancak, bilanço ve ciro belgelerine sahip olunmadığından, küçük boyutlu hizmet alımı ve yapım işi ihalelerine katılabilmek mümkün olacaktır. Mal alımlarında söz konusu belgeler idarelerin takdirine bağlı talep edildiğinden, mal alımlarında yeni kurulan şirketlerin büyük ihalelere katılabilmesi mümkündür.

İhalelere Girmek İçin Gerekli Evraklar (Belgeler), Yeterlik Kriterleri Nelerdir? İhalelere katılan firmaların hangi belgeleri sunacağı idari şartnamede ve ilanda gösterilir.

İhaleye katılımda tüzel kişi şirketlerin sunacağı belgeler şu şekildedir:

- Ticaret sicil gazetesi,

- İmza sirküleri veya imza beyannamesi

- Teklif mektubu

- Geçici teminat

- İhalenin büyüklüğüne ve türüne göre iş deneyim belgesi

- İhalenin büyüklüğüne ve türüne göre ekonomik ve mali yeterlik belgeleri

- İstenilen diğer evraklar.

Bununla birlikte ihaleye katılımda taahhüt verilmekte ve taahhüt edilen evrakların sözleşme imzalanacağı aşamada sunulacağı beyan edilmektedir. Oda kayıt belgesi, adli sicil kaydı olmadığına dair belge, vergi ve SGK borcu olmadığına yönelik belge vb.

İhalelere Katılma Şartlarını Nasıl Öğrenebiliriz? İhalelere katılma şartları idarelerce ilanlarda ve idari şartnamenin 7 inci maddesinde duyurulmaktadır. Söz konusu belgelere bakılmak suretiyle ihalede hangi şartlara sahip firmaların katılabileceğini öğrenme imkanımız bulunmaktadır.

Gerçek Kişi Olarak İhaleye Girmek Mümkün müdür? İhaleye katılımda sadece tüzel kişilere yönelik bir sınırlandırma bulunmamaktadır. Yeterlik kriterlerini karşılayan gerçek kişilerin de ihaleye katılması mümkündür. Bu noktada gerçek kişi olarak ihaleye katılımda ticaret sicil gazetesi sunulmayacak, diğer evraklar gerçek kişi olarak sunulabilecektir.

İnşaat Mühendisi Diploma İle İhaleye Girebilir mi? Yapım işi ihalelerine katılmak isteyen diploma sahibi inşaat mühendisleri, diplomaları ile ihaleye girebilirler. Diplomalarının her yılı belirli bir parasal tutara (2017 yılı için 216.681 TL) denk gelecek şekilde değerlendirmeye alınmaktadır. Diploma ile ihaleye katılımda, iş deneyim belgesi yerine diploma kullanılabilecek olmakla birlikte, diplomanın 15 yıldan fazla süreyle değerlendirmeye alınabilmesi için, diploma ile birlikte başka bir iş deneyim belgesi daha sunulmalıdır. Ayrıca, diploma ile ihaleye katılan kişilerin diğer ihale yeterlik evraklarını da teklif zarfı içerisinde sunması gerekir.

İHALELERE TEKLİF VERECEK YENİ ŞİRKETLER İHALEYE TEKLİF VERME E-İHALE VE DİĞER TÜM DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZDEN YARARLANABİLİRLER.