İhalelerde Oda Kayıt Belgeleri Artık Sunulmayacaktır: İhale Mevzuatında Yapılan Değişiklikler

İhale (Ortak-Diğer) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Genel
İhalelerde Oda Kayıt Belgeleri Artık Sunulmayacaktır: İhale Mevzuatında Yapılan Değişiklikler
Özeti :

25 Ocak 2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazetede, ihale mevzuatına yönelik yönetmelik ve tebliğ değişiklikleri yayımlanmıştır. Detay bilgiler malihaber kısmında da yer almakla birlikte, yeni düzenlemelerle ihalelerde oda kayıt belgesi sunulması uygulamasına son verilmiştir. İlave olarak firmalar faaliyet alanında olmayan ihalelere şikayet başvurusunda da bulunamayacaklardır. Diğer tespitler için analizimize göz atabilirsiniz.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

1. Hizmet İhalelerinde Kar Oranı ve Aşırı Düşük Sorgulama Değişti: Hizmet alımlarında kar oranı azaltılmış olup, yeni kar oranı % 7’dir. Bu durum özellikle aşırı düşük teklif sorgulaması ile birlikte ele alındığında, yeni dönemde maliyet avantajlarına önem verileceği sonucu çıkmaktadır. Ayrıca, R katsayısı ile birlikte aşırı düşük teklif sorgulamasının hangi parasal tutarlar üzerinden yapılacağı da önem kazanmış olup, hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılıp yapılmaması R katsayısına bağlı hale gelmiştir.

Hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulaması sınır değer altı teklifler için yapılmaktadır. Sınır değer ise personel çalıştırılmasına dayalı ihalelerde yaklaşık maliyet eksi kar iken, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan ihalelerde sınır değer yaklaşık maliyet ve tekliflerin aritmetik ortalamasının R katsayısı ile belirlenecek tutar olacaktır. R katsayısının yüksek belirlenmesi sınır değeri yükselteceği için sorgulama yapılacak firmaları da artıracaktır.

 

2. Oda Kayıt Belgeleri Artık Sunulmayacaktır: Teklif zarfları içerisinde oda kayıt belgelerinin sunulması uygulamasına son verildi. Yapılan düzenleme ile oda kayıt belgeleri sözleşme imzalanmadan önce talep edilecek bir belge haline gelmiştir. Bu yapısıyla, teklif zarfları içerisine oda kayıt belgelerinin konulmasına gerek bulunmamaktadır.

 

3. İhale konusu alanda faaliyette bulunmayan firmaların şikayet hakları bulunmamaktadır. Yapılan düzenlemelere göre ilana ve ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik başvurularda, şikayet dilekçesi ekine ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine ilişkin belgenin eklenmesi zorunludur.

 

4. Mal alım ihalelerinde aşırı düşük yapılmasına yönelik kriterler belirlendi. Buna göre eşik değerin dört katına kadar yaklaşık maliyeti olan mal alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması mümkün değilken, bu limiti aşan mal alım ihalelerinde ise aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması idarelerin isteğine bağlıdır.

 

5. Banka referans mektuplarının işlevi zaten tartışılmaktaydı. Yeni düzenleme ile birlikte banka referans mektuplarının istenilmesi zorunluluğu ortadan kalkmıştır.

 

6. Yapım işlerinde sınır değer hesabında dikkate alınacak “geçerli tekliflere” yönelik tereddüt ortadan kaldırılmış olup, teminat mektubu ve teklif mektubu geçerli olan bütün teklifler geçerli kabul edilecektir. Diğer belgelerin geçersiz olması, yapım işi sınır değer hesabında dikkate alınmayacaktır.

 

7. Yeterlik belgelerinin internet üzerinden temin edilebilmesi ve teyidinin de internet üzerinden yapılabilmesi hallerinde, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline yönelik kriterler artır aranmayacaktır. Bu durum bütün ihaleleri etkilemekle birlikte, özellikle TSE belgelerinin, EKAP üzerinden alınan ve teyidi yapılabilen iş deneyim belgelerinin ihalelerde sunumunu etkileyecektir. Ticaret sicil gazetelerinin de internet çıktısı olarak sunulabileceği öngörülmekle birlikte, bu kapsamda hangi belgelerin sunulup sunulamayacağı hususu biraz da Kamu İhale Kurulu kararları ile netliğe kavuşacak gibi gözükmektedir.

 

8. Programların sebep olduğu aritmetik hataların düzeltilmesine imkan tanınmaktadır: Elektronik araçlar yardımıyla tablolama programları (MS Excel, Numbers, LibreOffice Calc ve benzerleri) kullanılarak oluşturulan teklif mektubu eki cetvelin çarpım ve toplamlarında yazılımdan kaynaklanan yuvarlamalar nedeniyle oluşan hesaplama farklılıkları, toplam teklif fiyatının binde birine eşit veya daha az olması ve ihalenin sonuçlandırılmasına esas teklif sıralamasının değişmemesi kaydıyla aritmetik hata olarak kabul edilmeyecek ve bu farklılıklar isteklinin teklif cetvelinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilecektir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutar, sınır değer hesabı hariç, isteklinin teklif ve yeterlik değerlendirmesine esas nihai teklif fiyatı olarak kabul edilecektir.

 

9. Numune, katalog vb. belgelerin yeterlik değerlendirmesinde teknik şartnameye uygunluk değerlendirilmesi yapılıp yapılmayacağına ihale dokümanında karar verilecek olup, teknik şartnameye uygunluk değerlendirilmesinin yapılmayacağı ihalelerde sadece teklif ekinde bunların sunulup sunulmadığı kontrol edilecektir.