İhalede Çalıştırılması Gerekli Teknik Personel

İhale (Ortak-Diğer) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Genel
İHALEDE ÇALIŞTIRILMASI GEREKLİ TEKNİK PERSONEL
Özeti :

YAPIM İŞLERİNDE ÇALIŞTIRILMASI GEREKLİ TEKNİK PERSONEL İLE İLGİLİ ZAMAN ZAMAN TARTIŞMALI ALANLAR YAŞANABİLMEKTEDİR.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10 uncu maddesinde ihaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak istenebilecek bilgi ve belgeler sıralanmış olup bunlar arasında isteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler, ihale konusu hizmet veya yapım işlerinde isteklinin yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler de bulunmaktadır. Madde hükmünden isteklinin, ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte yönetici ve teknik personel istihdam etmesi gerektiği sonucu çıkmaktadır.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci  maddesinde, ihale konusu işte çalıştırılması öngörülen teknik personelin nitelik ve sayısının ilan ve ihale dokümanında belirtileceği, bu kapsamdaki teknik personel için “teknik personel taahhütnamesi” verilmesinin yeterli olacağı, ihale üzerinde kalan isteklinin, taahhüt edilen teknik personelin idarece öngörülen nitelik ve sayıda olduğuna dair belgeleri sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün içinde idareye sunmasının zorunlu olduğu, hüküm altına alınmıştır. Bununla isteklilerin, hem ihale aşamasında hem de işin gerçekleştirilmesi aşamasında gereken niteliklere sahip olması amaçlanmaktadır.

Yapım İşi İhalelerine İlişkin Sözleşmelerde Belirtilen Hükümler

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53’üncü maddesindeki düzenlemelere dayanarak Kamu İhale Kurulu İhale Uygulama Yönetmeliklerinin eklerinde tip sözleşmeler düzenlemiştir. Yine 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’ndaki hükümler uyarınca tip sözleşmelerin uygulanması kamu idareleri için hukuki zorunluluk arzetmektedir. İşte tip sözleşmelerin 23’üncü maddesi makalemizin konusunu yani sözleşme yürütümü esnasında çalıştırılacak teknik personel hususunu teşkil etmektedir. Ve ilgili madde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir;

                “Madde 23 - Teknik personel, makine, teçhizat ve ekipman bulundurulması

23.1.  Yüklenici, 23.3. maddesi uyarınca, İdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır.

                Adet    Pozisyonu       Mesleki Unvanı     Mesleki Özellikleri 

1-.         

2-.         

3-.         

23.2. Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli iş programına göre iş başında bulundurmadığı takdirde;

1- ..................(Mesleki unvanı)................ için...       .................. TL/Gün,

2- ............................................................için..............................TL/Gün,

ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilir.”

İşte ihaleye çıkılırken idare bu sözleşmede belirtilen boşluklara iş süresi boyunca çalıştırmayı düşündüğü teknik personel (Mühendis- Mimar- Teknisyen) kaç yıl mezuniyet şartının olduğuna ilişkin şartları belirterek ihaleye çıkmaktadır.

Ayrıca aynı madde de teknik personellerin iş başında bulundurulmadığı takdirde günlük ne kadarlık bir para cezasının kesileceğine ilişkin hükümlere de yer vermektedir. Firmalar teklif mektuplarında ihale dokümanını okuyarak kabul ettiklerini belirtmekte ayrıca sözleşmeyi de bu hükümler çerçevesinde imzaladıklarından ötürü bu kurallara uymakla mükellef hale gelmektedirler.

Bu noktada zaman zaman idareler yüklenicilere ihale dokümanında belirtilen teknik personeller iş programına göre çalıştırılmadığı gerekçesiyle cezai müeyyideler isteyebilmektedirler yüklenici firmalardan.

Ancak zaman zaman idareler cezai müeyyide uygulamayacak iken uygulamaya çalışmakta bazen de hesaplanmasında hatalar yapabilmektedir.

İHALE HUKUKUNA İLİŞKİN OLARAK GÜNÜN HER SAAATİ UZMANLARIMIZLA GÖRÜŞEBİLİRSİNİZ. 0535 64500 20