İhale Usullerinin Kullanılmasında İhaleye Fesat Karıştırma Suçunun Ortaya Çıkış Şekilleri

İhale (Ortak-Diğer) Sorumluluk / Ceza Hukuku
İhale Usullerinin Kullanılmasında İhaleye Fesat Karıştırma Suçunun Ortaya Çıkış Şekilleri
Özeti :

İhale usullerinin yanlış belirlenmesi sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Açık ihale yöntemi yerine pazarlık usulü ile ihale yapılması doğru olmamakla birlikte bu davranışın ceza hukuku açısından ihaleye fesat karıştırma olup olmadığı tartışmalıdır.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

İhale Usullerinin Kullanılmasında İhaleye Fesat Karıştırma Suçunun Ortaya Çıkış Şekilleri

İdarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde aşağıdaki usullerden biri uygulanır:

  • Açık ihale usulü.
  • Belli istekliler arasında ihale usulü.
  • Pazarlık usulü.

4734 sayılı Kanunun “Temel ilkeler” başlıklı 5 inci maddesinde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulünün bu Kanunun uygulanmasında temel usuller olduğu, diğer ihale usullerinin ise sadece Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabileceği hüküm altına alınmış bulunmaktadır.

Yukarda sayılan ihale usullerinin yanlış tespiti durumunda, örneğin açık ihale usulü ile yapılması gereken bir ihale, belli istekliler arasında ihale usulü ile veya kısımlara bölünmek suretiyle pazarlık usulü ile yapılması durumunda ihaleye fesat karıştırma suçunun oluşup oluşmayacağı tartışılabilir. Bu gibi durumlarda hileye dayanan veya cebir ya da tehdit uygulanarak gerçekleştirilen bir davranış bulunmadığı için ihaleye fesat karıştırma suçu bakımından tipik bir davranıştan bahsedilemez. Bu nedenle konunun, ihaleyi gerçekleştiren kamu görevlileri bakımından görevi kötüye kullanma suçu bağlamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Ancak bunun için görevi kötüye kullanma suçunun unsurlarının oluştuğu da tespit edilmelidir.