İhale Türü Nasıl Belirlenir? İhale Türü Belirlenirken Dikkat Edilecek Konular Nelerdir?

İhale (Ortak-Diğer) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Genel
İhale Türü Nasıl Belirlenir? İhale Türü Belirlenirken Dikkat Edilecek Konular Nelerdir?
Özeti :

İhale türünün belirlenmesi önem arz eden konulardandır. Yanlış belirleme ihaleyi doğrudan etkilemekte, yeterlik kriterlerini etkilemekte ve ihale sürecini tamamen değiştirmektedir. Özellikle tereddüt duyulan bazı alımlarda ihale türünün ne olacağına yönelik tespitler makalede yer almaktadır.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

İHALE TÜRLERİNE İLİŞKİN NOTLAR (Mali Hukuk Sayı: 179, Eylül-Ekim 2015)

1. GİRİŞ[1]

1.1. Bu yazımızda, ihale türünün belirlenmesinde tereddüt duyulan bazı alımlara ilişkin değerlendirmelerimize devam edeceğiz. Bu çerçevede konuya ilişkin olarak Kamu İhale Kurulunun uyuşmazlık kararları ile düzenleyici kurul kararlarını aktaracağız.

1.2. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde, “İdarelerin yaklaşık maliyeti yüzaltmışyedibin dokuzyüzaltmışaltı Türk lirasına[2] kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları”nın pazarlık usulüyle gerçekleştirilebileceği hüküm altına alınmıştır. Bu bent kapsamında yapım işinin pazarlık usulüyle gerçekleştirilmesi mümkün değildir.

1.3. İhale türünün belirlenmesi 4734 sayılı Kanun’un “İstisnalar” başlıklı 3’üncü maddesindeki alımlar için de önem taşımaktadır. Örneğin anılan maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında mal ve hizmetler alınabilmektedir. Yapım işlerinin bu bent kapsamında alınması mümkün değildir.

 

2. BAKIM VE ONARIM İŞLERİ

2.1. 4734 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinde “büyük onarım” yapım tanımı içinde, “bakım ve onarım” ise hizmet tanımı içinde sayılmıştır. Binaların kapı ve pencerelerinin değiştirilmesi ya da boyama gibi inşaatla ilgili bakım ve onarım işlerinin yapım ihalesi olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, makine ve ekipmanın bakım ve onarımının hizmet alımı olarak ihale edilmesi gerekmektedir.[3]

2.2. Kamu İhale Genel Tebliği’nin (KİGT) 64.1’inci maddesinde ağaçlandırma ve fidan işinin niteliğinin belirlenmesi çerçevesinde yapım işi olarak ihale edilecek işlerin niteliğine yönelik genel bir belirleme yapılmıştır. Anılan maddede, “… Bu çerçevede, yapım işleri arasında ismen sayılmayan bir işin yapım işi olarak kabul edilebilmesi için bu işin yapılma tekniğinin ismen sayılan işlere benzerliği yanında, uygulama projesini ya da kesin projeyi de kapsayan teknik şartnameye dayanması, yapım müteahhidinin deneyiminin arandığı ve onun uzmanlık alanına giren işlerden olması, vasıfsız işgücünden ziyade ağırlıklı olarak malzeme, makine ve ekipman girdisine ihtiyaç duyulması ve istisnalar dışında fen ve sanat kurallarına uygun olarak bir eserin meydana getirilmesi koşulunun aranması gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır.

 

3. AĞAÇLANDIRMA, EROZYON KONTROLÜ VE FİDAN DİKİM İŞLERİNİN NİTELİĞİ

3.1. Ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve fidan dikim işlerinin niteliği konusunda KİGT’nin 64.1’inci maddesinde açıklama yer almaktadır. Gerek hizmet alımı gerekse yapım işleri arasında ismen sayılmayan, ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve fidan dikim işlerinin, bir işin yapım işi sayılabilmesi için gereken ve yukarıda belirtilen şartları taşımaması nedeniyle “hizmet” tanımı kapsamında hizmet alımı olarak ihale edilmesi gerekmektedir.

3.2. 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun’un 4’üncü ve 5’inci maddelerinde sayılan ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi işlerine ait mesleki konulara ilişkin mühendislik hizmetlerinin ise danışmanlık hizmeti kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

4. ELEKTRİK ALIMI İHALELERİ

4.1. 4734 sayılı Kanun’a tabi idarelerin elektrik ihtiyacını temini konusu, kamu ihale mevzuatı ve elektrik piyasası mevzuatı birlikte ele alınarak değerlendirilmelidir. Ayrıca idarelerin tabi olduğu mali mevzuat da göz önünde bulundurulmalıdır.

4.2. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından belirlenen elektrik enerjisi miktarından daha fazla tüketimde bulunması veya iletim sistemine doğrudan bağlı olması nedeniyle tedarikçisini seçme serbestisine sahip gerçek veya tüzel kişiler, “serbest tüketici” olarak tanımlanmaktadır. Elektrik enerjisi ve/veya kapasite alımlarını sadece bölgesinde bulunduğu perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketi veya perakende satış şirketlerinden yapabilen gerçek veya tüzel kişiler, “serbest olmayan tüketici” olarak adlandırılmaktadır. Bir başka ifadeyle “serbest olmayan tüketici” tedarikçisini seçme serbestisine sahip olmayan gerçek veya tüzel kişilerdir.

4.3. Maliye Bakanlığının 13/10/2011 tarihli ve 13316 sayılı Genelgesinde;

2. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında bulunan idarelerce;  elektronik haberleşme hizmetleri ile serbest tüketici olmaları halinde elektrik ve doğalgaz ihtiyaçlarının ihale yoluyla temin edilmesi esastır.

Ancak serbest tüketici olunamaması, piyasada rekabet koşullarının oluşmaması veya 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan limitlerin aşılmaması halinde söz konusu ihtiyaçlar doğrudan temin yoluyla karşılanabilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

4.4. Kamu İhale Kurulunun 17/6/2011 tarihli ve 2011/DK.D-105 sayılı Düzenleyici Kurul Kararı’nda, elektrik alımının mal alımı olduğuna karar verilmiştir.[4] İdareler tarafından mal alımı ihalelerinde yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler ve istenecek belgelere yönelik yapılacak düzenlemelerde, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 26’ncı ve 27’nci maddeleri ile yeterlik kriterlerine ilişkin maddelerinde yer alan hükümler esas alınmalıdır.

İdareler tarafından elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin temini için düzenlenecek ihalelerde elektrik enerjisi ticaretinde kullanılan birimin kWh (kilowatt saat) olduğu dikkate alınarak bu birim üzerinden teklif alınmalıdır. Ayrıca teklif birimlerinin “gece, gündüz ve puant gibi farklı zaman dilimleri”  esas alınarak oluşturulması da mümkündür. 

 

5. GEMİ ALIM/İNŞA İHALELERİ

5.1. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 23’üncü maddesinin dördüncü fıkrasının 14/1/2011 tarihli ve 6103 sayılı Kanun’un ile değişmesinden önce gemiler taşınmazlara ilişkin icra hükümlerine tabi olmuştur. Bu düzenleme de ihalenin mal veya yapım işi olup olmadığı tartışmasını ortaya çıkarmıştır.

5.2. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 931’inci maddesinde “tahsis edildiği amaç, suda hareket etmesini gerektiren, yüzme özelliği bulunan ve pek küçük olmayan her araç, kendiliğinden hareket etmesi imkânı bulunmasa da, bu Kanun bakımından gemi”  sayılacağı hüküm altına alınmıştır. Anılan maddenin ikinci fıkrasına göre suda ekonomik menfaat sağlama amacına tahsis edilen veya fiilen böyle bir amaç için kullanılan her gemi, kimin tarafından ve kimin adına veya hesabına kullanılırsa kullanılsın “ticaret gemisi” kabul edilecektir.

5.3. İhale türünün belirlenmesinde tereddüt duyulan bir alımda gemi inşa işidir. Bu ihalelerin özel imalat süreci gerektiren mal alımı ya da yapım işi olarak kabul edilip edilmeyeceği konusunda farklı görüşler ifade edilmektedir. Kamu İhale Kurulunun 6/8/2007 tarihli ve 2007/DK.D-120 sayılı Düzenleyici Kurul Kararı’nda bu konu değerlendirilmiştir. Anılan Karar’da şu hususlar yer almıştır:

“… Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda;

1) Gemi inşa ettirilmesi işinin, kural olarak özel bir imalat süreci gerektiren mal alımı olduğuna,

2) Ancak geminin belli bir projeye dayalı olarak inşa ettirilecek olması ve niteliği itibariyle yapım işinin özelliklerini taşıması durumunda, idarenin ihtiyacının giderilmesi için hazırladığı doküman yapım işlerine ilişkin ihale dokümanının kullanılmasını gerektiriyor ve idarenin ihtiyacının yapım işi olarak ihaleye çıkılarak giderileceği anlaşılıyor ise yapım işi olarak da ihaleye çıkılmasının mümkün bulunduğuna,

3) Diğer taraftan inşa edilecek geminin niteliği ve teknik özelliklerinin ancak bir proje çalışması sonucu ortaya çıkabileceği ve böylece alımı yapılacak geminin kararlaştırılmış olacağı, hazırlanan proje üzerinden de inşa edilecek geminin yaklaşık maliyetinin hesaplanması gerektiğinden, inşa edilecek geminin tasarımının bir proje işi olarak düşünülmesi ve bu çerçevede ayrı olarak ihale edilmesi gerektiğine...” [5]

5.4. Yukarıda aktarılan Düzenleyici Kurul Kararı’ndan sonra gemi inşa işleri genelde özel imalat süreci gerektiren mal alımı olarak gerçekleştirilmiştir. Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde gemi inşası yer almaması ve alımın niteliği dikkate alındığında bu işin özel imalat süreci gerektiren mal alımı olarak gerçekleştirilmesinin uygun olduğu görüşündeyiz.

 

6. PREFABRİK YAPI MALZEMESİ VE KONTEYNIR ALIMI

6.1. İdarelerce farklı amaçlarla prefabrik bina alımı gerçekleştirilmektedir. Bu alımlar montaj gerektiren mal alımı ya da yapım işi olarak gerçekleştirilebilmektedir. Prefabrik yapı, duvar, kapı, pencere ve diğer elemanları fabrikasyon olarak üretilen ve yapılacağı platform üzerinde monte edilen konstrüksiyonlar olarak tanımlanabilir. Bir başka ifade ile prefabrik yapılar, önceden imal edilmiş elemanların uygun bir şekilde birleştirilmesi ile inşa edilen yapılardır.

6.2. 29/12/2005 tarihli ve 26038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’de  (B) ÜSTYAPI (BİNA) GRUBU İŞLER başlığı altında, “Prefabrik yapı montaj ve kurma işleri”, IV. Grup İşleri içinde sayılmış olmasına karşın  bu Tebliğ’in yerine yürürlüğe giren Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde açık olarak prefabrik yapı montaj ve kurma işlerine yer verilmemiştir.

6.3. Kamu İhale Kurulunun 12/11/2007 tarihli ve 2007/DK.D-156 sayılı Düzenleyici Kurul Kararı’nda, “… Yapılan incelemede, sadece prefabrik yapı malzemesi alımının mal alımı olduğu, ancak prefabrik yapı montaj ve kurma işleri de dahil bu malzemelerin alımının ise yapım işi olduğu sonucuna ulaşılmış olup, bu konuda genel bir değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı konunun her alım bazında işin niteliği göz önüne alınmak suretiyle değerlendirilmesinin daha uygun olduğuna” karar verilmiştir.

6.4. 4734 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde “2’nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerinde sayılan kuruluşların, ticarî ve sınai faaliyetleri çerçevesinde; doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacakları, hazine garantisi veya doğrudan bütçenin transfer tertibinden aktarma yapmak suretiyle finanse edilenler dışındaki yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli Yedimilyon yediyüzyirmialtıbin dokuzyüzdoksan Türk Lirasını aşmayan mal veya hizmet alımlarının” ceza ve yasaklama hükümleri hariç bu Kanun’a tabi olmadığı hüküm altına alınmıştır. Kanunun Geçici 4’üncü maddesinde ise bu bent kapsamında alımı gerçekleştirilecek mal ve hizmetlerin, idarelerin talebi üzerine Kamu İhale Kurumu tarafından belirleneceği hüküm altına alınmıştır. Kurul, diğer koşulların uygun olması durumunda prefabrik alımlarının (g) bendi kapsamında yapılmasına izin vermektedir.

6.5. İdarelerce farklı amaçlarla (geçici barınma, şantiye alanlarında hizmet işlerinde kullanılması vs) konteynır alımları da yapılabilmektedir. Konteynır alımları  mal alımı ihalesi olarak gerçekleştirilmektedir. Bu uygulamanın mevzuata uygun olduğu görüşündeyiz.

6.6. Belediye tarafından yer altı çöp konteynırı alımı ve montajı mal alımı ihalesi olarak gerçekleştirilmiştir. Bu ihalede aralarında doğal bir bağlantı olmayan mal alımı ve  personel çalıştırılması işinin birarada bulunması sebebiyle, ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddiasıyla itirazen şikâyet başvurunda bulunulmuştur.

Kamu İhale Kurulunun 1/4/2015 tarihli ve 2015/UM.III-956 sayılı uyuşmazlık kararında, “

Şikâyet konusu husus ile ilgili olarak idareye yapılan şikâyet başvurusu üzerine idarenin cevap yazısında, alınacak olan çöp konteynırlarının yer altına gömüleceği, bu işin ise makine, ekipman ve insan gücüyle birlikte yapılacağı, dolayısıyla malın montajının ve yerine konulmasının işçiler olmadan yapılmasının söz konusu olmayacağı, işin tek başına hizmet alımı veya tek başına yapım işi olarak değerlendirilmemesi gerektiği ifade edilerek başvuru reddedilmiştir.

Söz konusu ihaleye konu işin kapsamında idarece gösterilecek yerlere 5000 litrelik 80 adet yer altı çöp konteynırı temini ve montajı yaptırılacağı, işin özel imalat gerektiren mal alımı niteliğinde olduğu belirlenmiştir. Teknik Şartname’nin 7’inci maddesinde belirtilen iş makinası, 8’inci maddesinde belirtilen 1 adet inşaat mühendisinin, ihaleye konu malın montajı için istenildiği, zira alımı yapılacak olan çöp konteynırlarının makine, ekipman ve insan gücüyle birlikte montajının yapılmasının mümkün olduğu, bu amaca yönelik çalıştırılacak olan personel ve makine ekipman istenilmesinin, mal alımı ve personel işinin birlikte ihale edildiği anlamına gelmediği anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu iddiasının da yerinde olmadığı” sonucuna ulaşılmıştır.

 

7. TELEFERİK TESİSİNİN KURULMASI

7.1. Kamu İhale Kurulunun 28/4/2008 tarihli ve 2008/UM.Z-1711 sayılı uyuşmazlık kararında, “teleferik alımı ve tesisinin kurulması” ihalesinin mal alımı ihalesi olarak gerçekleştirilmesinin mevzuata aykırı olduğuna; ihalenin yapım işi ihalesi olarak gerçekleştirilmesi gerektiğine karar verilmiştir.

 

8. YER DÖŞEME İŞLERİ

8.1. Yer döşeme işleri konusunda farklı uygulamalar olabilmektedir. Özellikle belediyeler kaldırım veya parklar da yer döşemesi için ihtiyaç duyulan malzemeleri mal alımı olarak alabildiği gibi bu işler yapım işi olarak da gerçekleştirilebilmektedir. Ancak tartışılan uygulamalardan ilki kaldırım taşı/kilitli parke/karonun döşenmesi işinin işçilikli mal alımı olarak gerçekleştirilmesidir. İkinci tartışmalı uygulama ise döşeme malzemelerinin mal alımı olarak alındıktan sonra döşeme işinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet olarak alınmasıdır.

8.2. Özellikle küçük yerleşim yerlerinde iş bitirme belgesine sahip firma ya da usta bulmadaki zorlukların bu alımların hizmet alımı olarak gerçekleştirilmesine neden olduğu ifade edilmektedir. Ancak kaldırım taşı ya da yer taşları döşenmesinin hizmet alımı olarak gerçekleştirilmesinin uygun olmadığı görüşündeyiz

8.3. Kamu İhale Kurulu, bir belediye tarafından muhtelif cadde ve sokaklarına döşenmek üzere döşeme işçiliği dâhil karo taşı alımının mal alımı ihalesi olarak gerçekleştirilmesinin mevzuata uygun olmadığı ihale konusu işin yapım işi olduğuna karar vermiştir.[6]

8.4. PVC yer döşeme işi mal alımı ihalesi olarak gerçekleştirilmiş ve benzer iş olarak “kamu ve özel sektörde yer kaplama işleri” belirlenmiştir. Kamu İhale Kurulunun 6/11/2006 tarihli ve 2006/UM.Z-2656 sayılı uyuşmazlık kararında, “… İncelenen ihalede; ihalenin adı ‘PVC Yer Döşeme İşi’ olup, ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işlerin “Kamu ve özel sektörde yapılan yer kaplama işleri” olarak belirtildiği, şartnamede kaplama ve döşeme işlemlerinin nasıl yapılacağının düzenlendiği ve bu çerçevede 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun Dördüncü maddesinde tanımlanan ‘Mal’ ve ‘Yapım’ ifadeleri kapsamında değerlendirildiğinde işin sadece mal alımı ihalesi olmadığı yapım işini de kapsadığı  anlaşılmaktadır. Bu nedenle ihaleye mal alımı olarak çıkılmasında mevzuata uyarlık bulunmadığına” karar verilmiştir.

         

9. FİNANSAL KİRALAMA İHALELERİ

9.1. Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin kuruluş ve çalışma esasları ile finansal kiralama, faktoring ve finansman sözleşmelerine ilişkin usul ve esaslar, 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve  Finansman Şirketleri Kanunu’nda düzenlenmiştir. Kalkınma ve yatırım bankalarınca yapılan finansal kiralama işlemleri de bu Kanun hükümlerine tabidir. Finansal kiralama şirketlerince yapılan faaliyet kiralaması[7] işlemleri hakkında bu Kanun’un finansal kiralama işlemlerine ilişkin hükümleri uygulanmaz.

9.2. Finansal kiralama sözleşmesi, “kiralayanın, kiracının talebi ve seçimi üzerine üçüncü bir kişiden veya bizzat kiracıdan satın aldığı veya başka suretle temin ettiği veya daha önce mülkiyetine geçirmiş bulunduğu bir malın zilyetliğini, her türlü faydayı sağlamak üzere kira bedeli karşılığında, kiracıya bırakmasını öngören” sözleşmedir.[8]

9.3. Sözleşmeye taşınır ve taşınmaz mallar konu olabilir. Bilgisayar yazılımlarının çoğaltılmış nüshaları hariç olmak üzere patent gibi fikrî ve sınai haklar bu sözleşmeye konu olamaz. Bütünleyici parça veya eklenti niteliklerine bakılmaksızın asli niteliğini koruyan her mal tek başına finansal kiralama sözleşmesinin konusu olabilir.[9]

9.4. Finansal kiralama ihalelerinin mal veya hizmet alımı olarak gerçekleştirilmesine yönelik düzenlemeleri, 20/11/2008 tarihli ve 5812 sayılı Kanun öncesi ve sonrası olmak üzere iki döneme ayırarak inceleyebiliriz.

9.4.1. 5812 sayılı Kanun öncesi, konu 25/11/2004 tarihli ve 2004/DK.D-363 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı ile  düzenlenmiştir. Finansal kiralama ihalelerinin, alım konusu malın mülkiyetinin, sözleşmenin sona ermesiyle idareye geçip geçmemesine göre mal veya hizmet alımı olarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

9.4.2. 5812 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kanun’a finansal kiralamaya ilişkin olarak Ek 6’ncı madde eklenmiştir. Anılan maddede, idarelerin finansal kiralama ihalelerini mal alımı ihalesi olarak gerçekleştirecekleri hüküm altına alınmıştır.

9.5. 4734 sayılı Kanun’un Ek 6’ncı maddesinde, “Kanun kapsamındaki idarelerin finansal kiralama suretiyle yapacakları mal alımlarında uygulanacak esas ve usuller Kurum tarafından belirlenir.” hükmü yer almaktadır. Kamu İhale Kurumu bu makalenin kaleme alındığı tarih itibarıyla finansal kiralama ihalelerine ilişkin özel bir esas ve usul belirlenmemiştir.  İdareler Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’ni esas alarak finansal kiralama ihalelerine yönelik doküman hazırlamalıdır.

9.6. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 5’inci maddesinde “İdarelerce yapılacak sözleşmeler Tip Sözleşme hükümleri esas alınarak düzenlenir. Mal ve hizmet alımlarında, Kurumun uygun görüşü alınmak kaydıyla istekliler tarafından hazırlanması mutat olan sözleşmeler kullanılabilir.” hükmü yer almaktadır. Madde gerekçesinde finansal kiralama sözleşmeleri mutat sözleşmelere örnek olarak verilmektedir.

9.7. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 28’inci maddesinde; yılı bütçesinde ödeneği bulunması ve merkezî yönetim kapsamındaki idareler için Maliye Bakanlığının uygun görüşünün alınması kaydıyla, finansal kiralamalarda gelecek yıllara yaygın yüklenmeye girişilebileceği hüküm altına alınmıştır.

9.8. 5018 sayılı Kanun’un 45’inci maddesinde, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin kamu hizmetlerinin zorunlu kıldığı durumlarda gereken nicelikte ve nitelikte taşınır ve taşınmazları, yurt içinde veya yurt dışında, bedellerini peşin veya taksitle ödeyerek veya finansal kiralama suretiyle edinebileceği hüküm altına alınmıştır.

9.9. Yatırım Programı Rehberi ile Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararlarda, finansal kiralamaya ilişkin açıklama yer almaktadır. Finansal kiralama yöntemiyle yapılan yatırımlardan finans tipi  kiralamalara yatırım programında yer verilecektir. Faaliyet tipi finansal kiralama yatırımlarına yatırım programlarında yer verilmeyecektir. İdarelerce ihale dokümanın hazırlanmasında kamu ihale mevzuatı ile birlikte finansal kiralama mevzuatı, yatırım programı da esas alınmalıdır.

 

10. YAZILIM İHALELERİ

10.1. “Bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetleri”, hizmet tanımı içerisinde yer almaktadır. 4734 sayılı Kanun’un “Danışmanlık hizmetleri” başlıklı 48’inci maddesinin birinci fıkrasında, yazılım geliştirmenin danışmanlık hizmet sunucularından alınacağı hüküm altına alınmıştır.[10]

10.2. Yazılım konusunda tartışmalı husus, paket yazılım programlarının mal alımı olarak alınıp alınamayacağıdır. Piyasada hazır halde bulunan yazılım paket programları idarenin ihtiyaç duyduğu yazılım için yeterli olduğu takdirde mal alımı ihalesi olarak gerçekleştirilebileceği görüşündeyiz.

10.3. Bilgisayarlar için kullanılacak olan hazır programların satın alma ve lisans bedelleri, bu programların güncelleme ve revizeleri, özellik ve kapasite artırımı için ödenecek bedeller ile yeni program yazdırılmasına ilişkin bilgisayar yazılım alımları ve yapımları analitik bütçe sınıflandırılmasında gayri maddi hak alımları içinde yer almaktadır.

 

11. SONUÇ

11.1. İdarelerin, ihale konusu alımın türü konusunda tereddüt duyması durumunda Kamu İhale Kurumundan görüş alması uygun olacaktır.

11.2. İdareler, aralarında doğal bağlantı bulunmayan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini birlikte ihale etmekten kaçınmalıdır.

11.3. İdarelerce, ihale türüne yönelik iddiaların incelendiği Kamu İhale Kurulu uyuşmazlık kararları yakından takip edilmelidir.

 [1] Bu makalede yer alan görüşler tümüyle yazarına ait olup, hiçbir şekilde yazarın görev yaptığı Kurumun görüşü olarak kullanılamaz ve değerlendirilemez.

[2] Bu tutar, 1/2/2015 – 31/1/2016 dönemini kapsamaktadır.

[3] Konuya ilişkin açıklama, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 63’üncü maddesinde yer almaktadır.

[4] Kamu İhale Kurulunun Düzenleyici Kurul Kararı’na Kurumun internet sayfasındaki “Kamu İhale Mevzuatı” bölümündeki  “Kamu İhale Kurulu Düzenleyici Kurul Kararları” kısmında yer almaktadır.

[5] Kamu İhale Kurumu, 2007 Yılı Faaliyet Raporu, Ankara, 2008, s.57.

[6] Kamu İhale Kurulunun 30/4/2007 tarihli ve 2007/UM.Z-1471 sayılı uyuşmazlık kararı

[7] Faaliyet kiralaması, finansal kiralama dışında kalan kiralamayı ifade etmektedir.

[8] 6361 sayılı Kanun’un 18’inci maddesi

[9] 6361 sayılı Kanun’un 19’uncu maddesi

[10] 4734 sayılı Kanun’un “Danışmanlık hizmetleri” başlıklı 48’inci maddesinin ikinci fıkrasında, yaklaşık maliyeti 13’üncü maddenin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının dört katının altında kalan danışmanlık hizmetlerinin hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilebileceği hüküm altına alınmıştır.