İhale Sürecinin Uzamasının İşin Süresine Etkisi, İş Eksilişi ve Tazminat Talebi

Hizmet Alımları İş Artışı / İş Eksilişi
İhale Sürecinin Uzamasının İşin Süresine Etkisi, İş Eksilişi ve Tazminat Talebi
Özeti :

İhaleler kimi zaman istenildiği sürelerde tamamlanmayabilir. Özellikle hizmet alımlarında ihalenin zamanında tamamlanmaması işin süresini de doğrudan etkilemektedir. Bu gibi hallerde nasıl hareket edileceği tereddüt oluşturmakta, firmaların tazminat talep haklarının olup olmadığı merak konusu olmaktadır.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

İhale Sürecinin Uzamasının İşin Süresine Etkisi, İş Eksilişi ve Tazminat Talebi

İhale süreci; yeterlik değerlendirmesi, teklif değerlendirme, aşırı düşük teklif sorgusu, şikayet, itirazen şikayet ve başkaca etmenler sebebiyle, öngörülen sürede sonuçlandırılamamaktadır. Bu durumda da, istekli ile akdedilecek sözleşmenin, ihale dokümanında belirtilen işin bitim tarihi ile sınırlı olarak mı, yoksa ilk ihaleye çıkıldığı şekliyle, idari şartname ve sözleşme tasarısında belirtilen toplam gün-süre üzerinden mi akdedileceği hususunda tereddütler yaşanmaktadır.

Aktarılan hususa ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliği’nde;

“(Madde 80.2.) Sözleşme tasarısında işe başlama ve iş bitirme tarihlerinin kesin olarak belirtildiği hallerde, yeterlik değerlendirmesi, tekliflerden aşırı düşük olanların sorgulanması ve açıklama istenmesi, tekliflerin değerlendirilmesi, isteklilerin 10 gün içerisinde şikayette bulunma hakkı ve idarenin bu şikayete 10 gün içinde cevap verme zorunluluğu ile 10 günlük itirazen şikayet ve Kurumun 20 günlük inceleme süresi ihale sürecinin uzamasına sebep olabilmekte ve bu süreler önceden tam olarak öngörülemediği için de sözleşmenin imzalanması ve dolayısıyla işin başlaması planlanan tarihten daha ileri bir tarihte gerçekleşebilmektedir. Bu çerçevede, süreklilik arz eden hizmet alımı ihalesine ait sözleşme tasarısında işe başlama ve iş bitirme tarihlerinin kesin olarak belirtilmesine rağmen ihale sürecinin uzaması nedeniyle dokümanda öngörülen tarihte işe başlanmasını sağlayacak şekilde sözleşmenin imzalanamaması halinde, iş bitirme tarihinin ötelenmesi mümkün bulunmadığından sürenin fiilen kısaldığı dikkate alınarak buna göre işlem yapılması gerekmektedir.” düzenlemesi mevcuttur.

Buna göre özellikle süreklilik arz eden hizmet alımlarında; işin bitim tarihinin ihale dokümanında kesin olarak tespit edildiği hallerde, herhangi bir sebebe istinaden sözleşmenin öngörülen sürede imzalanamaması durumunda, sözleşme tasarısında öngörülen toplam gün-sürenin esas alınmaması, hizmetin yürütüleceği toplam gün-sürenin, işin sona erdirileceğinin belirtildiği tarih esas alınmak ve işin süresinin fiilen kısalmış olduğu hususu dikkate alınmak suretiyle yeniden tespit edilerek, sözleşmenin bu haliyle akdedilmesi gerekecektir.

Bu durumda da elbette ki, işin süresinin kısalması ve bunun doğal sonucu olarak da iş eksilişi ve bu sebeple yüklenicilerin tazminat talepleri gündeme gelebilecektir. Bu hususa ilişkin olarak 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 24 üncü maddesinde, “Sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir.” hükmü bulunmaktadır.

İHALE HUKUKUNA İLİŞKİN TÜM SORULARINIZ İÇİN 0535 645 00 20. HEMEN ARAYIN