İhale Mevzuatında Geçici Teminat Mektupları ve Uygulamalar

İhale (Ortak-Diğer) Teminatlar
İhale Mevzuatında Geçici Teminat Mektupları ve Uygulamalar
Özeti :

Bir kamu kuruluşuna, özel bir kuruluşa ya da bir kişiye karşı bir işin yapılması, bir borcun ödenmesi, bir taahhüdün yerine getirilmesi için müteahhit veya borçlu lehine, bankanın belli bir paraya kadar kefilliğini taşıyan teminatlar; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen ihalelerde ihale süreçlerinin sorunsuz yaşanması ve Kanunda belirtilen sorun yaratan firmalar hakkında mali bir cezai yaptırım uygulanmasına imkan veren ve bu nedenle belirli niteliğin üzerindeki firmaların Kamu ihalelerine katılmasını sağlayan bir uygulamadır.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

TÜM YÖNLERİYLE GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUPLARI

ÖZET:

Bir kamu kuruluşuna, özel bir kuruluşa ya da bir kişiye karşı bir işin yapılması, bir borcun ödenmesi, bir taahhüdün yerine getirilmesi için müteahhit veya borçlu lehine, bankanın belli bir paraya kadar kefilliğini taşıyan teminatlar; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen ihalelerde ihale süreçlerinin sorunsuz yaşanması ve Kanunda belirtilen sorun yaratan firmalar hakkında mali bir cezai yaptırım uygulanmasına imkan veren ve bu nedenle belirli niteliğin üzerindeki firmaların Kamu ihalelerine katılmasını sağlayan bir uygulamadır. Kanunda sadece birkaç madde de düzenlenen teminat hususu ihale uygulamalarında gerek şekil şartları gerekse teminatın gelir kaydedilmesi gereken haller nedeniyle ihalelere katılımda önemli bir yer tutmaktadır.

 

1. GİRİŞ:

Bir kamu kuruluşuna, özel bir kuruluşa ya da bir kişiye karşı bir işin yapılması, bir borcun ödenmesi, bir taahhüdün yerine getirilmesi için müteahhit veya borçlu lehine, bankanın belli bir paraya kadar kefilliğini taşıyan mektuplara kefalet ya da teminat mektubu denir. Geçici teminat mektupları ise herhangi bir artırma ve eksiltmeye katılma olanağı veren mektuplardır.[1]

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 33’üncü maddesinde temel olarak düzenlenen geçici teminat mektubu hususuna ilişkin ayrıntılar bu yazımızın konusunu teşkil edecektir.

2. GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU HAKKINDA TEMEL DÜZENLEMELER

2.1. Geçici Teminat Mektubu Hakkındaki Temel Düzenleme:

Yukarıda belirttiğimiz üzere geçici teminat mektubu hakkındaki temel düzenleme 4734 sayılı Kanunun 33’üncü maddesidir. Kanundaki düzenleme ışığında:

- İhalelerde istisnalar dışında geçici teminat alınması zorunludur.

     1. İhale dokümanında belirtilmesi şartıyla, danışmanlık hizmeti ihalelerinde geçici teminat alınması zorunlu değildir.

     2. Doğrudan temin usulü ihale gerçekleştirilen alımlarda geçici teminat istenmesi zorunlu değildir.

 - Geçici teminatın tutarı teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere belirlenir.

  •  Kanunun 33’üncü maddesindeki düzenleme uyarınca istekliler tarafından sunulan geçici teminat mektubu teklif edilen bedelin %3’ünden az olması mümkün değildir. Bu şekilde teklif sunan istekli değerlendirme dışı bırakılacaktır.
  •  İdari şartnamede isteklilerin geçici teminatı teklif edilen bedelin % 2’sinden az, % 4’ünden fazla olmamak üzere kendi belirleyeceklerine dair bir düzenleme yapılamaz.
  •  %3’ten fazla verilen geçici teminatlarda kabul edilecektir. Ancak geçici teminatların gelir olarak kaydedilmesi durumunda sadece %3’lük kısmın mı yoksa teslim edilen tüm geçici teminatın mı gelir olarak kaydedileceği hususunda yargı kurumlarının birbiriyle çelişen kararları olduğu bilinmelidir.[2]

 

2.2. Geçici Teminat Olarak Kabul Edilebilecek Değerler Nelerdir ve Teminat Mektupları Nasıl Teslim Alınır?

Teminat olarak kabul edilebilecek değerler Kanunun 34’üncü maddesinde belirtilmektedir:

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

İlgili mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

(c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

Ayrıca Kanun koyucu aynı madde de teminat mektupları dışındaki teminatların ihale komisyonlarınca teslim alınamayacağına ve bunların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırılmasının zorunlu olduğuna ilişkin bir düzenlemeye de Kanunda yer vermiştir.

2.3. Geçici Teminat Mektubunun Süresi Ne Kadar Olmalıdır?

4734 sayılı Kanunun 35 inci maddesindeki; “Bu Kanun kapsamında bankalarca verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Kurum yetkilidir. 4734 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır.” hükmü yer almaktadır.

İdare, 4734 sayılı Kanunun 35 inci maddesini esas alarak, teklif geçerlilik süresinin bitimi tarihine 30 gün eklemek suretiyle bulduğu tarihi idari şartnamenin “geçici teminat” başlıklı 26’ncı maddesine yazacaktır.[3] Tip idari şartnamelerin geçici teminata ilişkin maddeleri gereğince geçici teminat olarak sunulan teminat mektubunda geçerlilik tarihi belirtilmeli ve bu tarih, idari şartnamede öngörülen tarihten önce olmamalıdır. Bu çerçevede, asgari süreyi karşılayan veya asgari sürelerden daha uzun süreleri içerir geçici teminat mektuplarının geçerli kabul edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, süresiz geçici teminat mektupları da kabul edilecektir.

Burada uygulayıcılarımızın ihale komisyonu tarafından ilk değerlendirmede birinci ve ikinci en avantajlı olmayan isteklinin geçici teminatının iade edilmesi sonucu, kik kararı gereği komisyon tarafından yeniden verilen karar ile ihale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı geri istenip istenemeyeceği sorusu gündeme gelebilmektedir.

Kamu İhale Kurulu’nun 21.01.2010 tarihli ve 2010/UH.I-263 sayılı kararında;

“İhalede tekliflerin değerlendirilmesinde verilmesi ve usulüne uygunluğu ihaleye devam edebilmenin ön şartı olan geçici teminat mektubunun idarece DNZ Grup Temizlik Ltd. Şti.’ne ilk değerlendirmede birinci ve ikinci avantajlı teklif sahibi olmaması sebebiyle iade edilmesinde bir aykırılık bulunmamakla birlikte,

01.12.2009 tarih ve 2009/UH.I-2861 sayılı Kurul Kararının bir gereği olarak idarece alınan ikinci komisyon kararında ihalenin anılan firma üzerinde bırakılmasına karar verildiğinden, gelinen aşamada idarece anılan firmadan geçici teminatın geri istenerek işlemlere devam edilmesi gerekmektedir.”

Denilerek konuya açıklık getirilmiştir.

 

3.Geçici Teminat Mektubunun Şekli ve İdarelerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 35’nci maddesinde Kanun kapsamındaki verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Kamu İhale Kurumu yetkili olduğu düzenlemesi yer almaktadır. Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılan uygulama yönetmeliğinin 55’nci maddesinde istekli veya yüklenici tarafından teminat olarak banka teminat mektubu verilmesi halinde, bu teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin yönetmelik ekindeki standart formlara uygun olması gerektiği aksi halde teminat mektuplarının geçerli olmayacağına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

Teminat mektuplarının doldurulmasında:

- İdarenin adı ve işin adı ihale dokümanına uygun olmalıdır.

Geçici Teminat Mektubunda ihale kayıt numarasına yer verilmemesi ve işin adının ise “ Datça Ortaöğretim Öğrenci Pansiyonu İnşaatı Yapım İşi” yerine “ Datça İlköğretim Öğrenci Pansiyonu İnşaatı Yapım İşi” olarak yazılması sebebiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekir. [4]

İdarenin adres bilgisi geçici teminat mektubunda yer verilmesi zorunlu unsurlardan değildir. [5]

İdari şartnamede “Muhtelif Temizlik İşleri Hizmet Alımı" olarak belirtilen işe ilişkin sunulan geçici teminat mektubunda işin adının "hizmet alım ihalesi" olarak yer alması durumunda isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.[6]

Geçici Teminat Mektubu Yerine Kesin Teminat Mektubu Sunulamaz.[7]

Firma adının tam ve doğru yazılması gerekmektedir.[8]

-. İhaleye katılan isteklinin adı yazmalıdır.

- Geçici teminat tutarı yazılmalıdır.

- Teminat mektuplarında, geçerlilik süresi idari şartnamede yazılı olan ihale gününden itibaren teklif geçerlilik süresinden en az 30 gün fazlayı kapsayacak bir tarihi içermelidir.  

Örneğin: İhalede Teklif Geçerlilik Süresi: 90 gün olsun İhale tarihi: 01.01.2010 ise geçici teminat mektubunun olması gereken geçerlilik süresi: 01.05.2009 tarihine kadar olmalıdır. (90 gün + 30 gün = 120 gün)

- Banka yetkililerinin imzası olmalıdır.

 

Yabancı Para Cinsi İle Teklif Verilen İhalelerde Aşağıdaki Hususlara Dikkat Edilmelidir.

İhale Uygulama Yönetmeliklerinin ekinde yer alan geçici teminat mektubuna ilişkin standart formun dipnotunda;

Teminat mektubunun Türk Lirası dışında bir para birimi cinsinden düzenlenmesi halinde, teminat mektubunun sonunda “İşbu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı tazmin tarihinde geçerli Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden ödenecektir.” paragrafına yer verileceğinin belirtilmektedir.

İstekliler tarafından sunulan geçici teminat mektubunun yabancı para birimi cinsinden düzenlenmesine rağmen, mektup içeriğinde “İşbu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı tazmin tarihinde geçerli Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden ödenecektir.” ibaresine yer verilmemesi durumunda isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Ayrıca İdari Şartname de teklif ve ödemelerde geçerli para birimi TRY (Türk Lirası) ve Avro olarak belirlenmiş ve istekli teklif mektubunda teklif fiyatın bir kısmını TL cinsinden bir kısmını Avro cinsinden belirlemiş olması durumunda; isteklinin geçici teminat mektubunun teklifine esas para birimi olan TL ve Avro cinsinden düzenlenmesi gerekirken sadece TL cinsinden olması durumunda isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekir. [9]

 

4.Geçici Teminatın Gelir Kaydedilmesi Gereken Haller:

İstekliler hazırlamış oldukları teklif zarfları içerisinde geçici teminat olacak şekilde idareye sunarlar. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ndaki bazı düzenlemelerde isteklinin geçici teminatının gelir kaydedilmesi gerektiğine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır;

4.1. İsteklinin Kamu İhale Kanunu’nun 10’uncu Maddesi Çerçevesinde Vermiş Olduğu Taahhüdünün İdarece Yapılan Araştırma Sonucunda Gerçeğe Aykırı Olduğunun Tespiti Veyahut Taahhüte İlişkin Belgelerin Sözleşme Akdedilmeden İdare Tarafından Talebi Durumunda Belgelerin İdareye Teslim Edilmemesi

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentleri gereğince, ihaleye katılan isteklinin teklifinin başka bir sebeple değerlendirme dışı bırakılıp bırakılmadığı, bu isteklinin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olup olmadığı veya ihalenin iptal edilip edilmediğine bakılmaksızın, isteklilerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlarının bulunduğunun anlaşılması (sosyal güvenlik prim veya vergi borcu bulunması gibi) halinde, bu durumda olanların ihale dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi, ancak haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmemesi gerekmektedir.

İhale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde bu durumda olanlar ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu noktada idarelerimizin dikkat etmeleri gereken en önemli hususların başında söz konusu taahhütlerin ihale tarihi itibari ile olmasıdır. İhale tarihi ile taahhüt sunamayan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilmesi gerekmektedir.

4.2.İhalelere Katılamayacak Olmasına Rağmen İhaleye Katılma:

Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesinde ihale sürecine ilişkin yasak fiil ve davranışlar sayılmış olup bu fiil ve davranışlardan birisi de Kanunun 11’nci maddesinde sayılan ihaleye katılamayacak durumunda olmaktır.

Kanunun 11’nci maddesi çerçevesinde ihaleye katılamayacak durumda olduğu halde ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. 

4.3.İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olan İsteklinin İhaleye Katılması:

İhale veya son başvuru tarihi itibarıyla haklarında yasaklama kararı veya haklarında kamu davası açılmış bulunan aday veya isteklilerin;

1) İhaleye katılmaları halinde ihale dışı bırakılmaları ve geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi,

2) Bu durumlarının tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmış ancak ihale kararı ihale yetkilisince onaylanmamış olması durumunda, bu isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi,

3) Bu durumlarının ihale kararı onaylandıktan sonra sözleşmenin imzalanmasına kadar geçen süre içinde anlaşılması durumunda ihale kararının iptali ile duruma göre kesin teminatın veya geçici teminatın gelir kaydedilmesi,

4) Bu durumlarının sözleşme yapıldıktan sonra anlaşılması halinde, sözleşmenin 4735 sayılı Kanunun 21 inci maddesi hükmü uyarınca feshedilmesi ve hesabın genel hükümlere göre tasfiyesi ile kesin teminatın ve varsa ek kesin teminatların gelir kaydedilmesi gerekmektedir.

4.4.Bilgi Eksikliğini Tamamlamayan İstekli:

İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılmayacaktır. Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

İdarelerce tamamlatılacaktır. Bu çerçevede, bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler, idarece ilgili kurum veya kuruluştan re’sen istenebilir. Söz konusu belgelerin aday veya istekliler tarafından tamamlatılmasının istenilmesi halinde ise bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak idarelerce aday veya isteklilere iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilecektir.

İdarelerce bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde aday veya isteklilerce sunulan belgelerin, başvuru veya ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, aday veya isteklinin başvuru veya ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilecektir.

Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin belgelerin yazılı olarak istenilmesi ve aday ve isteklilerce bir dilekçe ekinde sunulması gerekmektedir. İdarece belirlenen sürede eksik bilgileri tamamlamayan aday ve isteklilerin başvuruları veya teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve isteklilerin geçici teminatları gelir kaydedilir.

İlgili mevzuatına göre ihaleye katılma şartı olarak istenmesi gereken belge veya bilgilerin idarece istenmediği ve bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edildiği hallerde, idarelerce bu tür belge veya bilgiler başvuruların ya da tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aday veya isteklilerden talep edilemeyecek ve tamamlatılamayacaktır.

 

İhale Üzerinde Kalan İsteklinin Sözleşme İmzalamaya Gelmemesi:

İhale üzerinde kalmasına rağmen süresi içinde sözleşme imzalamaya gelmeyenlerin ise Kamu İhale Kanununun 44 üncü maddesi gereğince protesto çekmeksizin geçici teminatının gelir kaydedilmesi ve anılan Kanunun 58 inci maddesi uyarınca kamu ihalelerinden yasaklanması gerekmektedir. Bu durumda idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de Kanunda belirtilen esas ve usullere göre sözleşme imzalayabilir. Ancak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, 42 nci maddede belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye 42 nci maddede belirtilen şekilde tebligat yapılır. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda ise, bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

 

5. GEÇİCİ TEMİNAT NE ZAMAN İADE EDİLİR?

Uygulamada idarelerimizde geçici teminat ile ilgili olarak yaşanan sorunlardan birisi de geçici teminatın ne zaman iade edileceğine ilişkindir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Teminat olarak kabul edilecek değerler” başlıklı 34 üncü maddesinin beşinci fıkrasında;

“İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir .” hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda aktarılan mevzuat düzenlemesinden, ihale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminatlar hariç, diğer bütün isteklilerin teminatlarının ihale süreci içerisinde herhangi bir anda değil, “ihale kararından sonra” hemen iade edileceği, geçici teminat mektuplarının süresinin tekliflerin geçerlilik tarihinden en az otuz gün fazla süreli olacağı, tekliflerin geçerlilik süresinin uzatılması halinde geçici teminat mektuplarının süresinin de uzatılacağı anlaşılmaktadır.

Burada geçici teminatı iade edilen istekliler ile tekrar gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda sözleşme imzalanıp imzalanmayacağı sorusu ortaya çıkmaktadır. Aşağıda Kamu İhale Kurulu Kararında bu sorunun cevabına yer verilmektedir.

“Anılan mevzuat hükümlerine uygun olarak, 07.08.2009 tarihli ihale komisyon kararında ekonomik açıdan en avantajlı birinci veya ikinci teklif olarak belirlenmeyen … Özel Güv. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.’nin geçici teminat mektubunun 20.08.2009 tarihinde istekliye iade edildiği ve söz konusu mektubun aslına uygunluğu idarece onaylı bir suretinin ihale işlem dosyasında yer aldığı tespit edilmiştir.

 … Özel Güv. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 16.10.2009 tarihli ihale komisyon kararı ile ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmesini takiben idareye süresi uzatılmış teminat mektubunu tekrar sunduğu anlaşılmıştır.

İhaleye fiyat teklifi sunmuş ve teklifi idarece geçerli teklif olarak belirlenmiş isteklinin Kamu İhale Kanununun 44 üncü maddesinde yer alan yükümlülüklerinin tekliflerinin geçerlilik süresince devam etmesinden dolayı ekonomik açıdan en avantajlı birinci veya ikinci teklif olarak belirlenmeyen isteklinin geçici teminat mektubunun iade edilmiş olması isteklinin bağlayıcı nitelik taşıyan sözleşme kurma iradesini ortadan kaldırmamaktadır.

Bu nedenle anılan Kanun hükümleri uyarınca geçici teminat mektubu iade edilmiş isteklinin yeniden değerlendirme sonucunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmesinde ve geçici teminat mektubunun süresi uzatılarak idareye teslim edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.”[10]

 

SONUÇ

Geçici teminat, ihaleye katılacak olanların tekliflerini ciddi bir değerlendirmeye tabi tutarak vermelerini sağlamak, sözleşmeyi yapmaya, kesin teminatı vermeye yanaşmamaları halinde ihaleden önce teklif edilen bedelin % 3 ünden az olmamak üzere alınan bir tür güvence bedelidir.

 Geçici teminatın, 4734 sayılı Kanun‘da belirtildiği şekilde şekil şartlarını taşımadığı halde kabul eden ihale komisyonu dahil olmak üzere kamu görevlileri veyahut yukarıda saymış olduğumuz üzere geçici teminatın gelir kaydedilmesi gereken durumda olmasına rağmen isteklilerin geçici teminatını gelir kaydetmeyen sorumlular hakkında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Görevlilerin Ceza Sorumluluğu” başlıklı 60’ncı madde hükmü işletilebilecektir. Ayrıca bu görevliler kamu zararına yönelik de işlem tesis edilebilecektir.

 

[1] Ecopadia, http://muhasebeturk.org/ecopedia.html, Erişim Tarihi: 31.03.2014

[2] Ayrıntılı bilgi için http://www.malihakem.com/analiz/ bölümünden Sayıştay Uzman Denetçisi Salim DEMİREL’in analizine bakılabilir.