İhale Komisyonundaki Eksik İmza Sonradan Tamamlanır Mı?

İhale (Ortak-Diğer) Tekliflerin Değerlendirilmesi
İHALE KOMİSYONUNDAKİ EKSİK İMZA SONRADAN TAMAMLANIR MI?
Özeti :

İhale komisyonları çalışmalarında gerçekleşen bazı olaylar zaman zaman kafa karıştırmaktadır.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

İhale komisyonu 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 6’ncı maddesinde ayrıntılı olarak aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir;

     İhale Komisyonu

     Madde 6- İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.(1)

     (Değişik ikinci fıkra: 30/7/2003-4964/5 md.) İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.

     Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.

     İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

     İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

 

Sorumlululukları da fazlasıyla büyük olan ihale komisyon üyelerinin çalışmaları zaman zaman Kamu İhale Kurulu kararlarına yansıyacak şekilde hukuka aykırılıklar ile ilgili tartışmalı hususlar ortaya çıkabilmektedir.

Geçtiğimiz günlerde kurul tarafından karara bağlanan olayların birisinde şikayetçi ihale komisyon kararında mali üyenin imzasının bulunmadığı doğrultusunda bir şikayet başvurusunda bulunmuştur.

Kurul tarafından yapılan incelemede ise söz konusu aykırılığın doğru olduğu ancak daha sonraki süreçte yeni bir karar alınarak bu eksikliğin giderildiği bu nedenle esasa etkili bir aykırılık olmadığı doğrultusunda bir karar verilmiştir.

 

İHALE HUKUKU İLE İLGİLİ UYUŞMAZLIKALARINIZLA İLGİLİ GÜNÜN HER SAATİ UZMANLARIMIZLA GÖRÜŞEBİLİRSİNİZ.

0535 645 00 20