İhale Dokümanı Kapsamında Pursantaj Cetvelinin Verilmesi Gerekli Midir?

Yapım İşleri İhale Dokümanları
İhale dokümanı kapsamında pursantaj cetvelinin verilmesi gerekli midir?
Özeti :

Yapım işlerinde ihale dokümanları dokümanları oluşturulurken pursantaj tablosunun - cetvelinin - verilip verilmeyeceği tereddüt konusu olmakla birlikte, KİK kararları gereği ve uygulamada bu tablo ihaleye katılanlara ihale dokümanları arasında sunulmaktadır.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

Pursantaj, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen bir işte ödemeye esas ilerleme yüzdeleri olarak tanımlanabilir.

Pursantaj listesi (cetveli), anahtar teslim götürü bedel üzerinden ihale edilen işlerde ihale dokümanı kapsamında yer alması gereken belgelerdendir. Zira, pursantaj listesinin ihale dokümanı kapsamında verilmemesi, sözleşmenin yürütülmesinde hakediş ödemelerinin nasıl ve ne şekilde yapılacağına ilişkin olarak istekliler nezdinde belirsizlik oluşturacaktır. Aşağıya alınan Kamu İhale Kurulu kararlarında da ihale dokümanı kapsamında pursantaj listesine yer verilmemesi ihalenin iptal nedeni olarak görülmüştür.

Teklif birim fiyat üzerinden ihale edilen işlerde ise, ihale dokümanı kapsamında pursantaj listesi verilmesi söz konusu olmamaktadır. Zira, teklif birim fiyatlı işlerde ödemeler ölçülen metrajlar ile birim fiyatların çarpımı sonucu oluşan tutar esas alınarak yapılmaktadır.

Uygulamada anahtar teslimi götürü bedel işlerde ihale dokümanı kapsamında pursantaj adı altında verilen listenin, hesap cetvelinde yer alan imalat tutarlarının yaklaşık maliyete oranlanması suretiyle hazırlandığı görülmektedir. Ancak, bu şekilde hazırlanan listeler esasen pursantaj, başka bir ifadeyle ilerleme yüzdelerini gösterir tablo niteliği taşımamaktadır. Daha açık anlatımla, hesap cetvelinde yer alan her bir imalat tutarının yaklaşık maliyete oranlanması suretiyle hazırlanan cetveller, pursantajın anlam ve amacına uygun düşmemektedir. Bu şekilde hazırlanan listeler, yüklenicinin her bir imalat kalemi için hakediş düzenlemek zorunda kalması anlamına gelir ki, bu durum pratik değildir. Ayrıca, söz konusu yöntem anahtar teslimi götürü bedel sözleşme ile birim fiyat sözleşmenin işleyiş mantığından kaynaklanan ayrımla da örtüşmemektedir.

Bu nedenle, pursantaj listesinin yapım işinde takip edilecek imalat sırasını esas alacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Başka bir anlatımla, pursantaj listesi ödeneğin öngörülen şekilde kullanılabilmesine imkan verecek bir iş programı hazırlanabilmesini sağlamalıdır. Örneğin, iki katlı bir bina inşaatında hazırlanacak pursantaj listesinin, subasmana kadar olan imalatlar, zemin kat, 1. kat ve 2. kat şeklinde gruplandırma yapılarak düzenlenmesi uygun olacaktır.

Konuyla ilgili Kurul kararları aşağıdadır:

 

2006/UY.Z-1783

Özü: İhale dokümanı kapsamında pursantaj listesi verilmemesinin istekliler nezdinde belirsizlik oluşturduğu hakkında.

“Sözkonusu ihalenin ihale dokümanının içerisinde ödemeye ilişkin sözleşme bedeli üzerinden % ilerlemeleri içeren  pursantaj listesinin yer almadığı belirlenmiştir.

Söz konusu işe ait sözleşme tasarısının 12 nci maddesinde; hakediş raporlarının, ihale dokümanında öngörülen ilerleme yüzdeleri üzerinden, bu sözleşmenin eki olan Yapım İşleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak otuz günde bir düzenleneceği ve idarece onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanarak onbeş gün içinde ödeneceği ifade edilmektedir.

Buna göre, işe ait sözleşme bedeli üzerinden % ilerlemeleri içeren pursantaj listesinin ihale dokümanı içerisinde yer almaması hususunun tip sözleşmenin 12.2 nci maddesine aykırı olduğu gibi, sözleşmenin yürütülmesinde hakediş ödemelerinin nasıl ve ne şekilde yapılacağına ilişkin olarak istekliler nezdinde belirsizlik yarattığı açık olduğundan başvuru sahibinin bu husustaki iddiası yerinde görülmüştür.”

 

2003/UK.Z-818

Özü: İhale dokümanı kapsamında pursantaj listesi verilmemesinin istekliler nezdinde belirsizlik oluşturduğu hakkında.

“3- İhale dosyasında yer alan iş grubu ve/veya iş kalemi imalatlarına ait listede ödemeye ilişkin sözleşme bedeli üzerinden % ilerlemelerin (pursantaj listesinin) gösterilmediği belirlenmiştir.

…………..

Söz konusu işe ait sözleşme tasarısının 12 nci maddesinde; hakediş raporlarının, ihale dokümanında öngörülen ilerleme yüzdeleri üzerinden, bu sözleşmenin eki olan Yapım İşleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak otuz günde bir düzenleneceği ve idarece onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanarak onbeş gün içinde ödeneceği ifade edilmektedir.

İhale dokümanında yapılan incelemede, iş gruplarının belli edilmesine rağmen bu grupların sözleşme bedeli olarak % karşılıklarının tespit edilmediği görülmüştür. Buna göre, işin hangi kısmı bitirildiğinde hakedişin düzenleneceği bilinmekle birlikte bu hakedişle sözleşme bedelinin % kaçının yükleniciye ödeneceği bilinmemektedir. Yapılan bu uygulama tip sözleşmenin 12.2 nci maddesine aykırı olduğu gibi, sözleşmenin yürütülmesinde hakediş ödemelerinin nasıl ve ne şekilde yapılacağına ilişkin olarak istekliler nezdinde belirsizlik yaratmaktadır.”