Hizmet Alımlarında Tekliflerin Eşitliği Halinde Uygulanacak Yeni Yöntemin Değerlendirilmesi

Hizmet Alımları Tekliflerin Değerlendirilmesi
HİZMET ALIMLARINDA TEKLİFLERİN EŞİTLİĞİ HALİNDE UYGULANACAK YENİ YÖNTEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Özeti :

Hizmet alımlarında tekliflerin eşitliği halinde uygulanacak yöntemlerin Danıştay tarafından yürütmesinin durdurulması sonrasında ortaya çıkan tereddütleri gidermek amacıyla KİK Düzenleyici Kararı alınmıştır. Kararda puanlama yöntemi ile tekliflerin eşitliği aşılmaya çalışılmakta olup, yeni yöntemin önemli sıkıntıları bulunmaktadır. Analizde yeni yöntemi tüm detayları ile inceleyebileceksiniz.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

HİZMET ALIMLARINDA TEKLİFLERİN EŞİTLİĞİ HALİNDE UYGULANACAK YENİ YÖNTEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

1. GİRİŞ

Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin 12 inci maddesinin iptali ve yürütmesinin durdurulmasına yönelik davada Danıştay 13. Dairesi 11.03.2015 tarih ve 2014/3010 Esas Nolu karar ile Yönetmelik maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (ç) bentlerinin ve üçüncü fıkrasının yürütmesini durdurmuştur. Söz konusu madde ve fıkralar hizmet alımlarında tekliflerin eşitliği halinde sırasıyla uygulanacak düzenlemelere yöneliktir.

Söz konusu yürütmenin durdurulması kararı sonrasında uygulayıcılar, idareler ve istekliler nezdinde tereddütler hasıl olmuş ve Karar sonrası nasıl hareket edileceği hususunda fikir birliği sağlanamamıştır.

Kamu İhale Kurulunun 01.07.2015 tarih ve 2015/DK.D-142 nolu düzenleyici kurul kararı ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde ve Kamu İhale Genel Tebliğinde değişiklik yapılmasına karar verilmiş ve hizmet alımlarında tekliflerin eşitliği halinde uygulanacak yöntem değiştirilmiştir. Söz konusu karar üzerinden değerlendirmelerimiz detayı ile aşağıdadır.

 

2. YENİ YÖNTEM: PUANLAMA SİSTEMİ

Hizmet alım ihalelerinde tekliflerin eşitliği halinde yeni dönemde puanlama sistemi uygulanacaktır. Puanlama sistemini şu başlıklar altıda ele alabiliriz:

2.1. Sözleşme İmzalamayanlar veya Yaklaşık Maliyetten Daha Düşük Bedelle Sözleşme İmzalayanlar: Bu durum EKAP verileri üzerinden tespit edilecektir. İsteklinin ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içerisinde 4735 sayılı Kanun kapsamında sözleşme imzalamamış olması veya imzaladığı sözleşme bedeli yaklaşık maliyetin altında olması halinde 2 puan verilecektir. Bu fıkraya yönelik değerlendirmelerimiz şu şekildedir:

- Doğrudan temin veya istisna kapsamında yapılan alımlar çerçevesinde imzalanan sözleşmeler bu kapsamda mütalaa edilmeyecektir.

- Düzenlemede sözleşme imzalamamış olması ifadesine yer verilmesinden dolayı, iş artış ve eksilişleri bu kapsamda ele alınmayacaktır. Ancak, kanaatimizce idarelerin sözleşme imzalandıktan sonra işin yapılmasından tamamen vazgeçmesi halinde, sözleşme imzalamamış olarak ele alınması gerekir. Çünkü bu halde yüklenicinin kusuru olmadığı halde imzalanan sözleşmeden faydalanamama durumu vardır. EKAP’ta imzalanmış olarak gözüken sözleşmelerin hükmünden faydalanılmaması hallerinde bu durumun düzeltilmesine imkan verilmelidir.

- Sözleşmenin devri halinde, sözleşmeyi devir eden veya devir alan kişilerin sözleşme imzalamayanlar açısından nasıl ele alınacağı tereddüt konusudur. Sözleşme imzalamamış olması ifadesinden hareketle, sözleşmeyi devreden kişi üzerinde sözleşme gözükecek, devralan açısından ise belki sorun olmayacaktır. Ancak, burada getirilmek istenilen gaye ile bu durum kanaatimizce örtüşmemektedir.

- Düzenlemede sözleşme imzalamamış olması ifadesine yer verilmesinden dolayı, sadece hizmet alımları değil, yapım işleri ve mal alımları kapsamında sözleşme imzalayanların da hizmet alım ihalelerinde puan almaları mümkün gözükmemektedir.

- İlan tarihinden geriye doğru son iki yıl ifadesinin, sözleşme tarihi ve ilan tarihi arasındaki süre olarak alınması, idarelerin EKAP’a geç bildirimlerinin bu kapsamda değerlendirilmemesi gerekir.

- Düzenlemede EKAP verileri alınacağından dolayı, idarelerin büyük çoğunluğu da sözleşmeleri bildirmediğinden ötürü, sorunların olabileceği değerlendirilmekle birlikte, bu halde EKAP verileri üzerinden sonuca gidilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

- İhaleye katılan isteklinin ortağına ait iş deneyim belgesini kullanması halinde ortağının ilan tarihinden geriye doğru iki yıl içerisinde sözleşme imzalamamış olması veya yaklaşık maliyetin altında sözleşme imzalamış olması şartı aranacaktır.

- İhaleye ortak girişim olarak katılma hallerinde, iş ortaklıklarında, tüm ortakların veya iş deneyim belgesi kullanılan ortağın imzaladığı sözleşmelerin toplamı üzerinden sonuca gidilecek olup, bu toplamın yaklaşık maliyetin altında olması halinde 2 puan verilecektir.

 

2.2. Yaklaşık Maliyet Tutarı ile Yaklaşık Maliyetin İki Katına Kadar Sözleşme İmzalayanlar: İsteklinin veya ortağına ait iş deneyim belgesinin kullanılması halinde bu ortağın imzaladığı ilan tarihinden geriye doğru son iki yıl içerisindeki sözleşmelerin toplamı yaklaşık maliyet tutarı ile yaklaşık maliyetin iki katına kadar ise bu kişiye 1 puan verilecektir. 2.1. maddesinde yaptığımız açıklamalar burası için de geçerlidir.

 

2.3. İsteklinin İhaleyi Yapan İdarenin Mülki Sınırları İçerisindeki Ticaret ve/veya Sanayi Odasına Kayıtlı Olması: İsteklilerin ihaleyi yapan idarenin mülki sınırları içerisindeki odaya kayıtlı olması halinde 1 puan verilecektir.

- Düzenlemede isteklinin ticari merkezi ifadesi kullanılmakta olup, şube veya acentelerin başka illerde olması önemli olmayacak, ticari merkezi açısından değerlendirme yapılacaktır.

- İhaleyi yapan idarenin mülki sınırları ifadesinin Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediye Kanunu çerçevesinde ele alınması ve bu ifadenin il sınırları olarak değerlendirilmesi gerekir. Bu noktada, aynı il sınırları; ancak, farklı ilçeleri ilgilendiren ihalelerin yapılması halinde, o il üzerinden değerlendirme yapılacak ve istekliye 1 puan verilecektir. Ancak, idarelerin birden fazla ili kapsayacak şekilde ihale yaptıkları hallerde, sözleşmenin uygulanacağı iller üzerinden değil, ihaleyi yapan merkez üzerinden sonuca gidilmelidir. Örneğin Ankara ilindeki bir idare 10 tane ili ilgilendiren bir ihale yapsa, bu halde Ankara ili sınırları içerisindeki odaya kayıtlı kişilere puan verilecektir. İhalenin yapıldığı yerden kastın 5018 sayılı Kanun gereği, harcama birimlerinin bulunduğu yer olduğu değerlendirilmektedir.

- Ortak girişim olarak ihaleye katılma hallerinde bütün ortakların ihaleyi yapan idarenin mülki sınırları içerisinde bulunması şart olup, bu şartın sağlanamaması halinde, ortak girişime puan verilmeyecektir. Yukarıdaki örnekten hareketle, bir ortağın Ankara bir diğerinin İstanbul ticaret odasına kayıtlı olması halinde ve ihale İstanbul’da yapılıyorsa, bu ortak girişime puan verilmeyecektir.

- Bunun tespiti açısından istekliler tarafından teklif zarfı içerisinde sunulan oda kayıt belgesi esas alınacak ve bu belgeye göre puan verilecektir.

 

2.4. İhaleyi Yapan İdareye Karşı İşçi Ücretlerinin Tam ve Zamanında Ödenmediğine Yönelik Tespit Olmaması: İdareye karşı yüklenimde bulunulan hizmet alımları kapsamında, işçilerin ücretlerinin tam ve zamanında ödenmediğine yönelik idarece tespit yapılmayan kişilere 1 puan verilecektir.

- Öncelikle bu düzenleme sadece hizmet işlerini kapsamakta olup, mal alımları ve yapım işleri kapsamında çalıştırılan kişilerin ücretlerinin ödenmemesi halinde 1 puan verilmemesi gibi bir durum ortaya çıkmayacaktır.

- Düzenleme hizmet alımlarını kapsamakta olup, personel çalıştırılmasına dayalı ihale ayrımı yapılmadığından dolayı, bütün hizmet alımları kapsamında çalıştırılan işçilerin ücretlerinin tam ve zamanında ödenmesi halinde 1 puan verilecektir.

- Düzenlemede ihaleyi yapan idareye karşı yüklenimde bulunduğu ifadesine yer verilmiş olmasından dolayı, bu yüklenimin hangi yöntemle olduğu önemli olmayacaktır. Yani doğrudan temin veya istisna kapsamında yapılan hizmet alımlarında da işçi ücretlerinin tam ve zamanında ödenmemesi hallerinde puan verilmeyecektir.

- Düzenlemede ilan tarihinden geriye doğru son iki yıl ifadesi kullanılmaktadır. İlan tarihinden geriye doğru 2 yılın daha öncesi dönemlerine ilişkin ortaya çıkan bu yöndeki tespitler puan verilmesine engel olmayacaktır.

- İhaleye katılan isteklinin ortağına ait iş deneyim belgesini kullanması halinde, iş deneyim belgesi kullanılan ortağın işçi ücretlerini tam ve zamanında ödeyip ödemediği kontrol edilecektir.

- İdarenin ihalesini yapmayan, idareden hizmet işi almamış olan kişilere bu kapsamda puan verilmeyecektir. Yapılan bu düzenleme yerine, hem eşitliği sağlamak hem de ihaleye katılanlardan kusurlu olanları ayırt etmek amacıyla, teklifleri eşit bütün isteklilere 1 puan verilmesi ve işçi ücretlerini tam ve zamanında ödemeyenlerden 1 puan düşülmesi yöntemi daha doğru olabilirdi. (Yazımız, tebliğ öncesi kaleme alınmış ve getirdiğimiz eleştiri de Tebliğ ile giderilmeye çalışılmıştır. Ancak, Kamu İhale Genel Tebliğinde yönetmeliğe aykırı olarak düzenleme yapılmış ve iş yapmayan veya hakkında tutanak düzenlenmeyen herkese 1 puan verilmeye başlanmıştır. Yazımızda yazıldığı tarih de dikkate alınarak bir değişikliğe gidilmemiştir. Daha sonra kaleme alınan düzenlemenin eksikliklerine yönelik analizde bu konu zaten ele alınmaktadır.)

- İlan tarihinden geriye doğru son iki yıl içerisinde idarenin ihalesini yapmayan, idareden hizmet işi almamış kişilere puan verilmeyeceğinden dolayı, son iki yıllık dönem içerisinde doğrudan temin yöntemiyle dahi olsa idarinin işini yapmış olan ve işçi ücretlerinin tam ve zamanında ödenmediğine yönelik tespiti olmayan firmalara 1 puan verilecektir.

- Ortak girişim olarak ihaleye katılma hallerinde, ortak girişimi oluşturan bütün ortakların bu kriteri sağlaması zorunluluk olarak düzenlendiğinden dolayı, ortak girişimi oluşturan ortaklardan bir tanesinin ilan tarihinden geriye doğru son 2 yıl içerisinde iş yapmış olması, diğer ortak veya ortakların iş yapmamış olması halinde, yine puan verilmeyecektir.

- Bu tespitin nasıl yapılacağına yönelik olarak ise idarece tutulan kayıt ve tutanakların esas alınacağına yönelik düzenlemeye yer verilmiştir. Öncelikle, idarece tutulan kayıt ve tutanak ifadesinin, ihale tarihinden önceki dönemi yansıttığı görülmektedir. Yani ihale tarihinden sonra bu yönde tutulacak kayıt ve tutanakların temel ilkelere aykırı olacağı değerlendirilmektedir.

- İdarece tutulan kayıt ve tutanaklar ifadesinin gereğinin pratikte uygulanması pek mümkün gözükmemektedir. Örneğin bir Bakanlığın her ilde teşkilatı, bir belediyenin 15-20 tane müdürlüğü bulunabilmektedir. Bütün bu harcama birimlerinin birbirlerinden haberdar olması gerekmektedir. Aksi halde hatalı puanlama yapılabilir.

- Kayıt ve tutanakların idarece tutulması esas olduğundan, denetim makamları veya idare harici kişiler tarafından tutulan kayıt ve tutanaklar bu kapsamda ele alınmayacak ve bunlardan dolayı, puan verilmeme işlemi tesis edilmeyecektir.

- İdarece tutulan kayıt ve tutanaklar ifadesi, zamanı göstermemekle birlikte, bu tutanakların sözleşme dönemi içerisinde tutulmuş olması gerektiği, sözleşme tarihinden sonra, ihale tarihinden önce bu yönde tutulacak tutanakların da yine geçerli olamayacağı değerlendirilmektedir.

 

3. TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Hizmet alım ihalelerinde teklifleri eşit olan kişiler arasında puanı en yüksek olan kişiye ihale verilecektir. Ancak, puanlama sistemine rağmen eşitliğin bozulmadığı hallerde, puanları eşit olan istekliler davet edilmek suretiyle, ihale komisyonu tarafından kura yöntemiyle en avantajlı istekli belirlenecektir. Tekliflerin değerlendirilmesi ve puanlamayla ilgili olarak tespitlerimiz şu yöndedir:

- Düzenlemede birinci fıkradaki kriterleri sağlayamayan isteklilere puan verilemeyeceği ifade edilmektedir. Birinci fıkra puanlama kriterlerinin bir bütün olarak düzenlendiği bölüm olup, puanlama yöntemlerinden herhangi birisine uyan kişilere puan verilecektir. Yani, ilk puanlama kriterini aşamayan kişiye puan verilmemesi söz konusu değildir.

- Düzenlemede, fiyat tekliflerinin eşit olması halinde, idari şartnamede yer alan fiyat dışı unsurların öncelik sıralamasının esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin belirleneceği ifade edilmekle birlikte, puanlama kriterleri arasında herhangi bir öncelik sıralamasına yer verilmemesinden dolayı, puanlama kriterleri bir bütün olarak uygulanacaktır.

- Puanlama yapılması halinde en yüksek puanı alacak kişiye ihale verilecek ve bu puan da en fazla 4 olabilecektir.

- Aynı puanı alan kişilerin birden fazla olması halinde idarece bu kişilerin davet edileceği ifade edilmekte olup, davete icap etmeyen firmalara yönelik olarak herhangi bir yaptırım düzenlenmediğinden, kanaatimizce davete icap etmeyen firmalar ihale dışı bırakılmayacaktır.

- Davete icap etmeyen firma veya firmalar ihale dışı bırakılmayacak, kanaatimizce, bu kişiler gelmese dahi kuraya dahil edileceklerdir. Kura çekilebilmesinin şartı davete icap olarak düzenlenmemiştir. Nitekim, düzenlemede kura sonucunda tespit edilen istekliler ifadesine yer verilmesi de, kuranın idarenin tek taraflı tasarrufu olduğu, davetin, temel ilkelerin yerine getirilmesi için gerekli olduğu şeklinde ele alınmalıdır. Kanaatimizce bu alan önemli şaibelere, anlaşmalara, sorunlara, şeffaflığın ortadan kalkmasına gebedir.

 

4. YAPILAN DÜZENLEMENİN HATALARI

Bu bölüme kadar, yapılan düzenlemenin mahiyeti ve olası hareket alanları üzerinde durulmuştur. Ortaya çıkma ihtimali bulunan konulara yönelik değerlendirmeler yapılmıştır. Yapılan yorumlar ilk olması hasebiyle, bünyesinde hata riski bulunmakta olup, konunun hassasiyetle ele alınması gerekir.

Bu bölümde ise yapılan düzenlemenin eksiklikleri ve hataları üzerinde durulacaktır.

- Yapılan Düzenleme Fiyat Dışı Unsur Mantığına Uyarlı Değildir: Hizmet alımlarında tekliflerin eşitliği halinde, en avantajlı teklifin fiyat dışı unsurlara göre belirleneceğine yeni düzenlemede yer verilmektedir. İhalelerde fiyat dışı unsurlar, ihale konusu işin daha avantajlı koşullarda yapılması açısından isteklilerde var olan avantajların fiyatlara yansıtılmasıyla ilgilidir. Özetle fiyat dışı unsurlar ihale konusu iş, işin verimi, kalitesi ve etkinliği ile ilgilidir. Ancak yapılan düzenlemelere bakıldığından, bunların fiyat dışı unsur tarifine uyduğunu ifade etmek pek mümkün gözükmemektedir.

- Puanlama Kriterleri Temel İlkelere ve Rekabete Aykırıdır: Tekliflerin eşitliği halinde uygulanacak olan yöntemlerin Danıştay tarafından iptal edilmesi, yöntemlerin rekabeti engellemesine temel olarak dayandırılmıştır. Aynı şekilde, son düzenlemede yer verilen kriterlerin de rekabete hizmet ettiğini ifade etmek pek olanaklı değildir. Örneğin, idarenin ihalesini alan ve işçi ücretlerini tam ve zamanında ödeyen kişiye, bu idareye iş yapmamış bir firmaya nazaran avantaj sağlanması doğru değildir. Bu düzenleme fırsat eşitliğine, eşitliğe, temel hak ve özgürlüklere kanaatimizce aykırıdır.

- Getirilen Düzenleme Belli Kişilere Yöneliktir: Puanlama kriterlerine bakıldığı zaman, sözleşme imzalamamış kişilere, idarenin il sınırları içerisindeki firmalara, idarelerden daha önce hizmet işi alan kişilere öncelik verildiği görülmektedir. Yani, düzenlemenin bu kişileri koruyucu bir yapısı bulunmaktadır.

- Düzenlemenin Uygulaması Ciddi Boşlukları Bünyesinde Barındırmaktadır: Kullanılan ifadeler net olmadığı gibi farklı anlamalara da sebebiyet verebilecek yapıdadır. Analizimizde bazı yorumlara yer verilmiş olmakla birlikte, bu kadar çok yoruma sebebiyet verecek bir düzenleme ile hareket edilmesinin sorunlu sonuçları olacağı düşünülmektedir.

- Düzenlemede Ortaya Çıkan İlginç Sonuçlar: Düzenleme ortak girişimi desteklememekte, ihalelere firmaların tek başına girmesini arzu etmektedir. Düzenleme firmaların faaliyet alanlarını sadeleştirmesini, çok fazla alanda faaliyette bulunmamasını arzu etmektedir. Düzenleme idareye iş yapan firmanın, başka idarelerde işi olmadığı müddetçe korunmasını amaç edinmektedir. Düzenleme yerel firmaların korunmasını amaç edinmektedir. Düzenleme küçük firmaların büyümesini; ancak, büyük firmaların daha da büyümemesini amaç edinmektedir.

 

5. YENİ DÖNEMDE İHALE ALMAK İÇİN YAPILABİLECEK HAREKETLER

Hizmet alım ihalelerinde, özellikle personel çalıştırılmasına dayalı ihalelerde, tekliflerin eşit olması artık kaçınılmaz sonuç gibi gözükmektedir. Bu hallerde ihaleyi alabilmek için, ya işçilik hesaplama modülünün altında teklif verilmesi (Buna imkan veren düzenlemeler olduğu ve KİK tarafından bu noktada gerekli düzenleme ve açıklamaların yapılmadığı bilinmektedir.) ya da puanlama kriterlerinde ön plana çıkılması gerekir. Yüksek puan almanın kısa vadede yöntemleri neler olabilir?

Bakıldığı zaman 4 puanın tamamının alınabilmesi çok olanaklı gözükmemektedir. En azından o idareye hizmet işi yapmamış bir kişinin alabileceği en yüksek puan 3’tür. O idarenin işini yapan kişinin ise başka işleri olmaması halinde, o ihaleyi kaybetme ihtimali yok denecek kadar azdır.

İhale almak için aklımıza gelen yöntemlerden bazıları:

- Sözleşme imzalanan ihalelerin en büyüğü seçilip, diğer sözleşmeler başka firmalara aktarılırsa (Aktarma yöntemleri şirket bölünme ve birleşmeleri olabilir.) ve şirket merkezi bu ihalenin yapıldığı il sınırlarına taşınırsa, bu ihalenin kaybedilme imkanı yok gibidir.

- Şirket bölünmeleriyle ihale alınabilmesi mümkün gözükmektedir. İştigal alanları ayrıştırılarak, her bir iştigal alanı bölünmesi ve bu iştigal alanını alan firmanın da idarenin ili sınırları içerisine taşınması halinde ihale alınabilecektir.

 

6. KONUYA İLİŞKİN KAMU İHALE KURULUNUN DÜZENLEYİCİ KURUL KARARI

 

Karar Tarihi: 01/07/2015

Karar No: 2015/DK.D-142

Gündem Konusu: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde ve Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılması

Kamu İhale Kurumundan:

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 4/3/2009 tarihli ve 27159 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 63 – (1) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla aşağıda belirtilen fiyat dışı unsurlar esas alınarak değerlendirme yapılır.

Bu çerçevede isteklilere;

a) İsteklinin ve tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesi kullanılmış ise bu ortağının, ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde 4735 sayılı Kanun kapsamında sözleşme imzalamamış olması veya imzaladığı sözleşmelerin toplam bedelinin ihale konusu işin yaklaşık maliyetinden daha düşük olması durumunda 2 puan, yaklaşık maliyet tutarı ile yaklaşık maliyetin iki katı arasında olması durumunda 1 puan,

b) İsteklinin ticari merkezinin ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıldır ihaleyi yapan idarenin bulunduğu ilin mülki idari sınırları içindeki ticaret ve/veya sanayi odasına ya da ilgili meslek odasına kayıtlı bulunması durumunda 1 puan,

c) İstekli veya tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesi kullanılmış ise bu ortağı hakkında, ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde ihaleyi yapan idareye karşı yüklenimde bulunduğu hizmet alımı işlerinde, işçilerin ücretlerinin tam ve zamanında ödenmediğine ilişkin idarece tespit yapılmamış olması durumunda 1 puan,

verilir.

(2) Ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde birinci fıkra kapsamında puan alabilmek için belirtilen kriterlerin tüm ortaklarca sağlanması gerekmektedir. Bu çerçevede, birinci fıkranın (a) bendi kapsamında yapılacak değerlendirmede, tüm ortaklara ve bunların iş deneyim belgesi kullanılan ortaklarına ait toplam sözleşme tutarı esas alınacak, (b) ve (c) bendi kapsamındaki kriterlerin de tüm ortaklar tarafından sağlanması halinde ortak girişime puan verilecektir.

(3) Birinci fıkrada yer alan kriterleri sağlayamayan isteklilere puan verilmez. Yapılan değerlendirme sonucunda daha yüksek puana sahip istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenir. Ancak bu değerlendirme sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda, puanları eşit olan istekliler davet edilmek suretiyle, ihale komisyonu tarafından kura yöntemine başvurulur. Kura sonucunda tespit edilen istekliler, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenir.

(4) Birinci fıkranın (a) bendine ilişkin değerlendirmede ilan veya davet tarihi itibariyle geçerli EKAP verileri; (b) bendine ilişkin değerlendirmede isteklinin teklifi kapsamında sunulan belgeler; (c) bendine ilişkin değerlendirmede idarece tutulan kayıt ve tutanaklar esas alınır.

(5) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlendiği ihalelerde, tekliflerin birbirine eşit olması durumunda fiyat teklifi düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenir. Fiyat tekliflerinin de eşit olması durumunda, idari şartnamede yer alan fiyat dışı unsurların öncelik sıralaması esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK028.0/H numaralı “Yükleniminde Bulunulan Hizmet Alımı Sözleşmelerine İlişkin Form” yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.