Hizmet Alımlarında Muayene ve Kabul Sürecine Yönelik Değerlendirmeler

Hizmet Alımları Kabul / Geçici Kabul
Hizmet Alımlarında Muayene ve Kabul Sürecine Yönelik Değerlendirmeler
Özeti :

Bu makalede, hizmet alımlarına ilişkin muayene ve kabul işlemlerine farklı bir açıdan yaklaşılarak uygulamada kamu idarelerinin karşılaştıkları veya karşılaşabilecekleri problemler ortaya konulmaya çalışılacak ve bu sorunların çözümü noktasındaki değerlendirmelere yer verilecektir.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ: HİZMET ALIMI İHALELERİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRMELER (MALİ HUKUK SAYI: 159, MAYIS – HAZİRAN 2012)

Burhan ORMANOĞLU-İç Denetçi            Ercan BÜYÜKBAŞ-İç Denetçi

 

Muayene ve kabul komisyonlarında kimler görev alamaz

Muayene ve Kabul Yönetmeliği, mal ve hizmet alımları, yapım işleri

 

1. Giriş

Kamu idareleri tarafından kamu kaynağı kullanılmak suretiyle yapılacak olan alımlar, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda üç ana alım usulü şeklinde yapılandırılmıştır. Mal alımları, hizmet alımları ve yapım işleri olarak tanımlanan bu üç temel alım usulü için ayrı ayrı ve ayrıntılı mevzuat düzenlemeleri yapılmıştır. Ayrıca aslında hizmet alımları içinde yer alan danışmanlık hizmet alımları için de danışmanlık hizmetlerinin kendine özgü şartları göz önünde tutularak ayrı düzenlemeler yapılmıştır.

Hizmet alımlarının en önemli aşamalarından birisi de hiç kuşkusuz sözleşme imzalandıktan sonraki muayene ve kabul işlemleri sürecidir. Bu makalede, hizmet alımlarına ilişkin muayene ve kabul işlemlerine farklı bir açıdan yaklaşılarak uygulamada kamu idarelerinin karşılaştıkları veya karşılaşabilecekleri problemler ortaya konulmaya çalışılacak ve bu sorunların çözümü noktasındaki değerlendirmelere yer verilecektir.

 

2. Muayene ve Kabul

Muayene ve kabul, kamu alım sürecinin önemli bir aşamasıdır. Çünkü ihale ne kadar düşük bedel ile yapılmış olursa olsun, eğer idareler ihtiyaçlarını istedikleri niteliklerde ve kalitede temin edemezlerse kullandıkları kamu kaynağı etkin bir şekilde kullanılmamış olacaktır.[1]

Muayene ve kabul işlemleri genel olarak yüklenicinin taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirip getirmediğinin idare bünyesinde kurulan bir komisyon marifetiyle tespit edilmesi işlemi olarak tanımlanabilir.

Birincil ve ikincil düzey mevzuatta herhangi bir tanımlama yapılmamış olmakla birlikte Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin[2] ekinde (EK-8) yer alan ve sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olan Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin 4’üncü maddesinde denetim, muayene ve kabul işlemleri, “... sözleşmede belirlenen ve hizmetlerin tamamının yahut herhangi bir kısmının idarece teslim alındıktan sonra yürütülmesi gereken işlemler...” olarak tanımlanmaktadır.

Hizmet alımı ihalelerinde ise muayene ve kabul, yüklenicinin sözleşme konusu hizmet işini yerine getirip tamamlaması ve teslim etmesi üzerine, söz konusu hizmet işinin sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirildiğinin idare bünyesinde kurulan bir komisyon marifetiyle tespit edilmesi işlemi olarak ifade edilebilir.

 

3. Muayene ve Kabulü Yapılacak Hizmet İşlerinin Niteliği

İlgili mevzuat incelendiğinde muayene ve kabul işleminin yapılacağı hizmet işinin çeşitli şekilde nitelendirildiği görülmektedir. Bu çerçevede 4735 sayılı Kanun’da yer alan “... Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve kabul işlemleri …[3] tanımlamasının dışında ilgili ikincil ve üçüncül düzey mevzuatta;

- “… idareye teslim edilen hizmet işinin muayene ve kabul işlemleri ile…[4]

- “Taahhüt konusu iş yerine getirilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapılamaz.[5]

- “Muayene ve kabul komisyonu, …yüklenici tarafından gerçekleştirilen işleri … inceler, muayene eder ve …[6]

- “Sözleşme konusu iş tamamlandığında yüklenici yapılmış olan hizmet işinin kabulünün yapılması için …[7]

- “… sözleşmede belirlenen ve hizmetlerin tamamının yahut herhangi bir kısmının idarece teslim alındıktan sonra …[8]

- “Teslim alınan işin muayene ve kabul işlemleri …[9]

şeklinde yer alan ifadelerden, sözleşmede öngörülen bir hizmet işinin yüklenici tarafından teslim edilmesi şartı dışında, “teslim alınma”, “yerine getirilme”, “tamamlanma”, “gerçekleştirilme” ve “yapılmış olma” hâllerinde de muayene ve kabul aşamasının başlayacağı anlaşılmaktadır.

Yüklenici tarafından “teslim edilme” durumu dışında muayene ve kabulü yapılacak hizmet işlerine ilişkin diğer nitelendirmelerin 4734 sayılı Kanun’da tanımlanan hizmet işlerinin çok çeşitli niteliklerde olmasından kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Örneğin, piyasa araştırması veya anket hizmetlerinde bir teslim etme durumu söz konusu olabilirken koruma ve güvenlik hizmetinde teslimden daha ziyade söz konusu hizmetin belirli bir süreçte yerine getirilmesi veya gerçekleştirilmesi söz konusudur.

 

4. Hizmet İşlerinde Muayene ve Kabulü Düzenleyen Mevzuat

Muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar, idari şartnamede[10] ve idare ile yüklenici arasında imzalanacak sözleşmede[11] yer alması zorunlu hususlar arasında sayılmıştır. Ayrıca 4735 sayılı Kanun’un 11’inci maddesinde muayene ve kabul işlemlerinin temel esasları belirlenmiştir. Söz konusu madde de;

Denetim, muayene ve kabul işlemleri

Madde 11- Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve kabul işlemleri, idarelerce kurulacak en az üç kişilik muayene ve kabul komisyonları tarafından yapılır. Mal veya yapılan iş yüklenici tarafından idareye teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapılamaz.

Ancak sözleşmesinde hüküm bulunması halinde; imalat veya üretim süreci gerektiren işler, muayene ve kabul komisyonlarının yetki ve sorumluluğunu kaldırmaması şartıyla, ihale dokümanında belirtilen kalite ve özelliklere göre yapılıp yapılmadığı hususunda, ilgili idare tarafından belirli aşamalarda ve aralıklarla denetlenebilir.

Taahhüdün tamamlanan ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmî kabul yapılabilir.

hükmü yer almaktadır.

Kanuni düzenlemelerin dışında hizmet alımı ihalesi için münhasıran yayımlanan Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan her bir ihale usulü için tip idari şartname, Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nde muayene ve kabul işlemlerine ilişkin ayrıntılı düzenlemeler yapılmıştır.

Bu çerçevede;

a) Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği’nde;

 • Muayene ve kabul komisyonlarının teşkili ve çalışma esasları,
 • Muayene ve kabul işlemlerinin esas ve usulleri,
 • Kısmi kabul ve süreçte görev alanların sorumlulukları,

b) Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nde;

 • Götürü bedel veya birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan “danışmanlık” dışındaki hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usuller,
 • İdare ve yüklenicinin genel yükümlülükleri,
 • Teknik dokümanlar,
 • Kontrol hizmetleri,
 • İşin yürütülmesine ilişkin düzenlemeler,
 • Yüklenicinin çalıştıracağı personel, hakları ve çalışma şartları,
 • Hakediş ve ödemeler,
 • Kabul işlemleri,
 • Sözleşme ilişkileri,

konularında ayrıntılı düzenlemeler yapılmıştır.

 

5. Hizmet İşlerinde Muayene ve Kabul Süreci

Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği’nde ve eki Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin Sekizinci Bölüm’ünde her yönüyle detaylı olarak açıklanmış olan muayene ve kabul süreci aşağıda özetlenmiş ve Şekil 6.2’de genel hatlarıyla görsel hâle getirilmiştir.

Hizmet işlerinde muayene ve kabul süreci, makalenin 3’üncü bölümünde de ifade edildiği üzere yüklenicinin “teslim ettiği”, “yerine getirdiği”, “tamamladığı”, “gerçekleştirdiği” ve “yapmış olduğu” hizmet işinin kabulünün yapılması için idareye yazılı olarak başvurması ile başlamaktadır.

Yazılı başvuru üzerine idare tarafından oluşturulan kontrol teşkilatı tarafından ön inceleme yapılır. Ön inceleme sonucunda;

 • İş kabule uygun bulunur ise kontrol teşkilatı tarafından “Hizmet İşleri Kabul Teklif Belgesi”[17] düzenlenir ve yetkili makama bildirilir. Yetkili makam tarafından yönetmelikte belirlenen süre içerisinde muayene ve kabul komisyonu oluşturulur. Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından yapılan inceleme, muayene, işletme ve çalışma deneyleri sonucunda kabule engel kusur ve noksanlıklar bulunmaması hâlinde “Hizmet İşleri Kabul Tutanağı”[18] düzenlenir ve yetkili makamın onayı ile kabul işlemi tamamlanmış olur.
 • Eksiklik veya kusurların bulunduğu tespit edilerek iş, kabule uygun bulunmaz ise bu durum idareye bildirilir ve kabul aşamasına geçilmez.

İdare bu bildirim üzerine işin sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanması için yükleniciye nedenleri açıkça belirtilen en az on gün süreli bir ihtarda bulunarak işlerin tamamlanmasını ister. Bu ihtardan sonra yüklenici işi süresi içinde kabul edilebilir hâle getiremez ise sözleşme feshedilir.[19]

Verilen bu sürede işin yapılması ve teslim için ikinci başvurunun yapılmasını müteakip, kontrol teşkilatı tekrar bir inceleme yaparak kusur ve eksiklikleri giderilmiş hâliyle işin tamamlandığını ve kabul edilebilir olduğunu idareye bildirir.

Kabul komisyonu tarafından yüklenici veya vekili ile birlikte yapılacak muayene ve incelemeden sonra işin durumu uygun görüldüğü takdirde bir kabul tutanağı düzenlenir ve yetkili makamın onayı ile kabul işlemi tamamlanmış olur.

Bu noktada, iki konunun değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir:

a) Kontrol teşkilatı bir ara denetim/kontrol mekanizması mıdır? Bütün hizmet alımı işlerinde kontrol teşkilatı kurulması zorunlu mudur?

Makalenin ilerleyen bölümlerinde de açıklanacağı gibi yüklenici tarafından hizmetin tesliminden önce idarece sözleşme kapsamında yerine getirilen hizmet işinin kontrol veya denetiminin yapılması konusunda 4735 sayılı Kanun’un 11’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan, “... Ancak sözleşmesinde hüküm bulunması halinde; imalat veya üretim süreci gerektiren işler, muayene ve kabul komisyonlarının yetki ve sorumluluğunu kaldırmaması şartıyla, ihale dokümanında belirtilen kalite ve özelliklere göre yapılıp yapılmadığı hususunda, ilgili idare tarafından belirli aşamalarda ve aralıklarla denetlenebilir.” hükmü ile bir takdir yetkisi tanındığı görülmektedir. Madde metninin yüklemini oluşturan “…denetlenebilir...” ifadesi kesin, uygulanması zorunlu bir hüküm ifade etmemekte olup idarelere, sözleşmeye bu yönde bir hüküm koyabilme ve bu yönde tercihte bulunabilme imkânı, fırsatı veya seçeneği vermektedir.

Diğer taraftan birincil düzey mevzuat konumundaki Kanun’da zorunluluğu öngörülmeyen ve idarelere bir seçenek olarak sunulan bu husus, Kanun’a dayanılarak hazırlanan ikincil düzey mevzuatta uygulanması gereken bir durum olarak ortaya çıkmaktadır. Nitekim Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 8’inci maddesi ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin 44 (a) maddesinde, yüklenicinin işin kabulü için idareye yazılı başvurusundan sonra ilk olarak kontrol teşkilatının ön inceleme yapacağı, bu ön incelemenin olumlu neticelenmesi sonucunda idare tarafından muayene ve kabul komisyonunun kurulacağı ifade edilmektedir.

İkincil düzey mevzuat düzenlemeleri açısından bakıldığında kontrol teşkilatının varlığı, muayene ve kabul komisyonunun oluşturulması ve hizmet işinin kabul aşamasına geçilmesi için yerine getirilmesi gereken bir ön şart olarak ortaya çıkmaktadır.

Dolayısıyla 4735 sayılı Kanun’da idareler için bir tercih veya seçenek olarak sunulan muayene ve kabul öncesi denetim/kontrol yapabilme işlemi, ikincil düzey mevzuat ile yapılması gerekli hâle getirilmiş olmaktadır.

Bu konuyu farklı bir açıdan değerlendirmek de mümkündür: Şöyle ki 4735 sayılı Kanun’un 11’inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülmüş olan uygulama, söz konusu hizmet işinin teslim edilmesinden önceki bir aşamaya ilişkindir. Kontrol teşkilatı uygulaması ise bazen hizmetin yerine getirilmesi sürecinde bazen de yerine getirilen/yapılan/tamamlanan hizmet işinin tesliminden sonraki aşamaya ilişkin bir faaliyet olarak yapılmaktadır. Bu nedenle Kanun ile idarelere verilen ara denetim/kontrol seçeneğinin dışında, tamamen ikincil düzey mevzuatta öngörülen ve tüm hizmet alımı ihalelerinde muayene ve kabul işlemlerinden önce uygulanması zorunlu bir mekanizmadır.

Böylelikle “belli bir çalışma sonrasında tamamlanarak ortaya çıkarılan hizmetlerde” muayene ve kabul komisyonu kurulmadan önce, kontrol teşkilatının ön inceleme yapması, temizlik, yemek ve taşıma gibi “sürekli nitelikteki işlerde” de işin yürütülmesi sırasında belirlenen periyotlarda kontrollerini yapması ve kayıtlarını tutması gerekmektedir. Kurulacak olan muayene ve kabul komisyonları, her iki durumda da kontrol teşkilatının kayıt ve tespitlerine bağlı olarak pozisyon almakta ve işlem yapmakta veya yapmamaktadır.

Bu bağlamda kontrol teşkilatı uygulamasına ilişkin olarak;

 • 4735 sayılı Kanun’un 11’inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülmüş olan bir ara denetim veya kontrol mekanizması olup olmadığı,
 • 11’inci madde kapsamında değerlendirilmesi durumunda tüm hizmet alımı ihalelerinde standart olarak uygulanıp uygulanmayacağı,
 • 11’inci madde kapsamında değerlendirilmemesi durumunda yasal dayanağının nasıl sağlandığı,

noktalarının netleştirilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

b) Muayene ve kabul komisyonu mu, kabul komisyonu mu?

4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde muayene ve kabul işlemlerinin “muayene ve kabul komisyonu” tarafından yapılacağı açık şekilde belirtilmekte iken Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nde söz konusu işlemlerin “kabul komisyonu” tarafından gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü görülmektedir. İşlevsel olarak bir farklılık bulunmamakla birlikte birincil düzey mevzuattan daha alt düzey mevzuata geçilirken temel kavramsal bütünlük ve tamamlayıcılığın da önemli olduğu açıktır.

İlgili mevzuatta yer alan tanımlamalardan, sanki “kabul komisyonu”nun kontrol teşkilatının yaptığı kontrol ve muayenelerle bağlı olduğu ve o çerçevede bir değerlendirmeyle kabulü yapacağı gibi bir anlam çıkarılmaktadır ki bunun doğru olmadığını, ister “muayene ve kabul komisyonu” isterse “kabul komisyonu” adı altında tanımlanarak oluşturulsun, kontrol teşkilatlarının varlıklarının ve yaptıkları işlemlerin, mevzuatta açık bir şekilde belirtildiği gibi bu komisyonların yetki ve sorumluluklarını değiştirmeyeceği ve kabulle ilgili nihai kararın bu komisyonların yetkisinde olduğu düşünülmektedir.

 

6. Kontrol Teşkilatı

Hizmet alımı ihalelerine özel bir uygulama olan kontrol teşkilatı uygulaması, yüklenicinin işi teslim için idareye başvurusu ile muayene ve kabul komisyonunun teşkili arasında kurulması öngörülen bir ara denetim/kontrol mekanizmasıdır.

Hizmet alımlarına ilişkin mevzuat kapsamında kontrol teşkilatı ile ilgili olarak aşağıdaki değerlendirmelerde bulunmak mümkündür:

 • Kontrol teşkilatı, 4735 sayılı Kanun’da zorunlu tutulmayıp idarelerin takdirine bırakılan ancak ikincil düzey mevzuatta her hizmet alımı için uygulama zorunluluğuna dönüşen bir ara denetim/kontroldür.
 • Kontrol teşkilatı idare tarafından oluşturulur. Tek bir kişi veya bir komisyon kontrol teşkilatı olarak görev yapabilir. İdare dışından da gerçek veya tüzel kişinin/kişilerin kontrol teşkilatında görevlendirilme imkânı bulunmaktadır.
 • Kontrol teşkilatının oluşturulması, muayene ve kabul komisyonunun kurulması ve komisyonun çalışması için bir ön koşul niteliğindedir. İster belli bir çalışma sonrasında tamamlanarak ortaya çıkarılan hizmetlerde olsun isterse sürekli nitelikteki işlerde olsun her iki hizmet türünde de kontrol teşkilatı tarafından ön inceleme yapılmadan muayene ve kabul işlemine geçilmez.
 • İdare adına yüklenicinin idareye sunduğu bütün işlerin ön incelemesini kontrol teşkilatı yapar. Kontrol teşkilatının ön incelemede yapması gereken en önemli tespit, işlerin kabule hazır olup olmadığının belirlenmesidir.[20]
 • Belli bir çalışma sonrasında tamamlanarak ortaya çıkarılan hizmetlerde kontrol teşkilatı ön incelemesinde kabulü için başvurulan hizmet işinin durumunu, sözleşme ve eklerinde belirtilen şartlara uygunluk kriterini esas alır. Ancak sözleşmeye bağlanmamış hizmet işlerinde bu hususun nasıl gerçekleştirildiği ilgili mevzuatta açık değildir.
 • Yemek hizmeti, personel taşıma ve temizlik hizmeti gibi süreklilik arz eden hizmet işlerinde, ilgili hizmet işine ait Genel Şartname çerçevesinde mevzuatta öngörülen diğer belgelerin yanı sıra işin yürütülmesi sırasında kontrol teşkilatınca tutulan kayıtlar da muayene ve kabul komisyonu tarafından esas alınır. Komisyon söz konusu kayıtlardan yola çıkarak işin mevzuata uygun yapılıp yapılmadığını kontrol eder.[21]
 • Çok kısa süreli hizmet işlerinde (örneğin, 1-2 günlük bakım/onarım işinde) mevzuata uygun hareket edebilmek için hem kontrol teşkilatı hem de muayene ve kabul komisyonu oluşturarak söz konusu işin hem ön incelemesini hem de muayene ve kabul işlemlerini yerine getirmek iki görev arasında çakışma/çatışma/örtüşme yaratabilmektedir.
 • Kontrol teşkilatı ile muayene ve kabul komisyonlarının sorumluluklarının net bir şekilde tanımlanarak birbirinden tamamen ayrıştırılmamış olması, olası bir ihtilaf durumunda sorumluluğun kime ait olacağı konusunda sıkıntıların yaşanmasına neden olabilecektir.
 • Kontrol teşkilatının varlığı ve yerine getirdiği görevlerin muayene ve kabul komisyonlarının yetki ve sorumluluklarını değiştirmeyeceği ve kabulle ilgili nihai kararın muayene ve kabul komisyonlarının yetkisinde olduğu değerlendirilmektedir.
 • Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin 26’ncı maddesi incelendiğinde kontrol teşkilatının “denetim”, “talimat verme”, “onaylama veya reddetme”, “tespit”, “görüş verme”, “deney yapma”, “kabul etme” ve “yeniden yaptırma” gibi yetkileri haiz olduğu görülmektedir.
 • Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin 59’uncu maddesinde kontrol teşkilatı ile yüklenici arasında ortay çıkabilecek ihtilafların önce idare nezdinde girişimde bulunularak çözülmesi, eğer çözülemez ise sözleşmede öngörülen anlaşmazlık çözüm yöntemine başvurulması sürecinin işletilmesi gerektiği düzenlenmiştir. Bu durumda sözleşmeye bağlanmamış olan hizmet işlerinde söz konusu sürecin işletilememesi durumu ortaya çıkmaktadır.

 

KAYNAKÇA

1- http://www.kilichukuk.org/

2- Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, 04.03.2009 tarih ve 27159 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete.

3- 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu.

4- Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği, 19.12.2002 tarih ve 24968 sayılı Resmî Gazete.

5- Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin EK-7’sinde yer alan Hizmet İşleri Genel Şartnamesi

6- Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin EK-8’inde yer alan Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme

7- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

8- İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik, 03.01.2009 tarih ve 27099 sayılı Resmî Gazete.

9- BÜYÜKBAŞ, Ercan ve ORMANOĞLU, Burhan, “Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Kapsamında Sözleşmede Değişiklik Yapılması: İlgili Hükümler ve Uygulamalar Üzerine Bir Değerlendirme”, Beklenen Mahalli İdareler Dergisi, Temmuz 2011, Sayı: 203, s. 45-57.

10- Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği, Ek: Standart Form KİK56.0/H

 

[1] Muayene ve Kabul İşlemleri, http://www.kilichukuk.org/kamuihalesoz4.html, Erişim Tarihi: 26.01.2012.

[2] 04.03.2009 tarih ve 27159 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

[3] 4735 sayılı Kanun’un 11’inci maddesi.

[4] Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği’nin 1’inci maddesi.

[5] Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği’nin 4’üncü maddesinin birinci fıkrası.

[6] Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği’nin 6’ncı maddesinin birinci fıkrası.

[7] Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği’nin 8’inci maddesinin birinci fıkrası.

[8] Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin EK-7’sinde yer alan Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin 4’üncü maddesi.

[9] Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin EK-8’inde yer alan Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme’nin 20.3’üncü maddesi.

[10] 4734 sayılı Kanun’un 27(y) maddesi.

[11] 4735 sayılı Kanun’un 7(p) maddesi.

[12] 03.01.2009 tarih ve 27099 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

[13] Ercan BÜYÜKBAŞ ve Burhan ORMANOĞLU, “Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Kapsamında Sözleşmede Değişiklik Yapılması: İlgili Hükümler ve Uygulamalar Üzerine Bir Değerlendirme”, Beklenen Mahalli İdareler Dergisi, Temmuz 2011, Sayı: 203, s. 45-46.

[14] 4734 sayılı Kanun’un 53(b)(1) maddesi.

[15] Muayene ve Kabul İşlemleri, http://www.kilichukuk.org/kamuihalesoz4.html, Erişim Tarihi: 26.01.2012.

[16] 818 sayılı Borçlar Kanunu. 01.07.2012 tarihinden itibaren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (04.02.2011 tarih ve 27836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.) yürürlüğe gireceğinden, anılan tarihten itibaren 6098 sayılı Kanun hükümleri uygulanacaktır.

[17] Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği, Ek: Standart Form KİK56.0/H.

[18] Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği, Ek: Standart Form KİK57.0/H.

[19] Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin 44(a) maddesi.

[20] Muayene ve Kabul İşlemleri, http://www.kilichukuk.org/kamuihalesoz4.html, Erişim Tarihi: 26.01.2012.

[21] Muayene ve Kabul İşlemleri, http://www.kilichukuk.org/kamuihalesoz4.html, Erişim Tarihi: 26.01.2012.

[22] 1 Şubat 2012 tarihinden geçerli olmak üzere 86.460.-TL.