Hatalı Süre Uzatımından Dolayı Daha Sonra Yükleniciden Ceza Kesilemez, Kesilmeyen Cezadan Dolayı Kamu Görevlileri Sorumlu Tutulamaz

Yapım İşleri Sorumluluk / Ceza Hukuku
HATALI SÜRE UZATIMINDAN DOLAYI DAHA SONRA YÜKLENİCİDEN CEZA KESİLEMEZ, KESİLMEYEN CEZADAN DOLAYI KAMU GÖREVLİLERİ SORUMLU TUTULAMAZ
Özeti :

Hatalı olarak verilmiş olan süre uzatımı, hataen verildiği gerekçesiyle sonradan geri alınamaz ve bundan dolayı yükleniciye ceza kesintisi yapılamaz. Süreçte görev alan kamu görevlilerinin hatalı süre uzatımı vermekten kaynaklı olarak sorumluluklarına gidilemez.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

HATALI SÜRE UZATIMINDAN DOLAYI DAHA SONRA YÜKLENİCİDEN CEZA KESİLEMEZ, KESİLMEYEN CEZADAN DOLAYI KAMU GÖREVLİLERİ SORUMLU TUTULAMAZ

Yapılan inceleme ve denetimler sonucunda idarelerce verilen süre uzatımlarının hatalı olduğu gerekçesiyle, bu süreler için kesilmeyen gecikme cezasının kamu zararı olarak değerlendirilmesi uygulamada sıklıkla karşılaşılan bir durumdur.

Yargıtay 15.Hukuk Dairesinin E.1992/1003, K.1992/1753 sayılı kararında,

“… davacıya verilen 47 günlük süre davalı idare elemanlarının serbest iradeleriyle verilmiş olup, davacı taraf da buna güvenerek iş programını düzenlediğine göre bundan sonra sürenin hataen verildiğinin ileri sürülmesi MK. 2. md. uyarınca iyiniyet kurallarıyla bağdaşmaz. İdarenin süre yönünden bir zararı var ise bu konuda yetkili elemanlarına rücu etmek hakkı saklıdır.”

Denilmek suretiyle, süre uzatımı hatalı verilmiş olsa bile söz konusu süre için sonradan hatalı verildiği gerekçesiyle gecikme cezası kesilemeyeceği hükme bağlanmıştı.

Bu karar yüklenicileri teminat altına almakla birlikte, karardaki “idarenin süre yönünden bir zararı var ise bu konuda yetkili elemanlarına rücu etmek hakkı saklıdır” ifadesi idare görevlilerinin gecikme cezasının kesilmemesi nedeniyle ortaya çıkan kamu zararından sorumlu oldukları şeklinde bir sonuca varılmasına yol açmakta idi.

Ancak Sayıştay Temyiz Kurulunun 2014 tarihli bir kararında, yukarıya alınan Yargıtay kararına atıfla süre uzatımı yanlış verilmiş olsa bile sonradan sürenin hatalı verildiğinden bahisle gecikme cezası kesilmesinin mümkün olmadığı; ayrıca karardaki “idarenin süre yönünden zararından” kastın kesilmeyen gecikme cezası olmadığı, işin geç tesliminden dolayı yoksun kalınan fayda olduğu şeklinde yorum yapılmıştır. Kararın devamında ise, temyiz konusu inşaatın geç teslim edildiği kabul edilse bile, bu gecikmeden dolayı idarenin yoksun kaldığı bir fayda bulunmadığı belirtilerek tazmin hükmünün kaldırılmasına karar verilmiştir.

Bu kararın en önemli sonuçları şunlardır:

  • İdarelerce yüklenicilere bir süre uzatımı verilmişse, bu süre uzatımının hatalı olduğu anlaşılsa bile sonradan gecikme cezası kesilmesinin mümkün olmadığı yönündeki Yargıtay kararı Sayıştay Temyiz Kurulunca da benimsenmiştir.
  • Süre uzatım kararının hatalı verilmiş olması halinde, idare görevlileri hakkında bu süre uzatımından dolayı gecikme cezası kesilmesine engel oldukları gerekçesiyle kamu zararına sebebiyet verdikleri iddia edilemez. Hatalı süre uzatımı nedeniyle idare görevlilerine mali yönden sorumluluk yüklenebilmesi için, işin geç tesliminden dolayı idarenin yoksun kaldığı faydanın parasal karşılığının somut olarak tespit edilmesi ve bu tutarın kamu zararı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.