Hatalı Süre Uzatımı Geri Alınabilir Mi?

Hizmet Alımları Süre Uzatımı / Sebepleri
Hatalı süre uzatımı geri alınabilir mi?
Özeti :

Yüklenicilere verilmiş olan süre uzatımlarının daha sonra hatalı olduğu gerekçesi ile geri alınabilmesi iyiniyet kuralları ile bağdaşmayacaktır. Ancak, bu durumun her olayın mahiyetine göre değerlendirilmesi gerekir.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

Yüklenicilere süre uzatımlarının mevzuata uygun olarak verilmesi gerekmektedir. Projenin onaylanmasının gecikmesinden dolayı süre uzatımı verilecekse, kaç günlük gecikme olduysa, o kadar süre uzatımı verilmelidir. Ancak, eğer yükleniciye süre uzatımı hatalı olarak fazla verildiyse ve bu durum sonradan fark edildiyse, verilen süre uzatımlarının geri alınabilmesi mümkün müdür?

Bu konuya ilişkin olarak Yargıtay 15. Hukuk Dairesinin 09.04.1992 tarih ve 1992/1003 E., 1992/1753 K. sayılı kararında şu ifadelere yer verilmiştir:

“Davalı idare davacı yükleniciye 47 gün süre uzatımının hataen verildiğini ileri sürerek ceza uygulaması yoluna gitmiş ise de dosya kapsamından cezanın uygulandığı tarih ile eserin teslim alındığı tarih belli değildir. BK. 158. md. uyarınca eseri teslim alırken ihtirazi kayıt ileri sürmeyen iş sahibi ceza istemek hakkını kaybeder. Mahkemenin bu konudaki araştırması eksiktir. Ancak bu yanlışlık dosya kapsamına göre sonuca etkili görülmemiştir. Davacıya verilen 47 günlük süre davalı idare elemanlarının serbest iradeleriyle verilmiş olup, davacı taraf da buna güvenerek iş programını düzenlediğine göre bundan sonra sürenin hataen verildiğinin ileri sürülmesi MK. 2. md. uyarınca iyiniyet kurallarıyla bağdaşmaz. Davalının süre yönünden bir zararı var ise bu konuda yetkili elemanlarına rücu etmek hakkı saklıdır. Bu durumda davacının kesilen cezaya yönelik açtığı davanın kabulüyle davalıya bu miktar borçlu bulunmadığının tesbitine karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve yanlış değerlendirmeye dayalı kararın bozulması gerekmiştir.”