Harcırah Nedir? H Cetveli Ne Anlama Gelmektedir? 2017 Yılı Harcırah Miktarları

Mali Yönetim Mali Yönetim ve Kontrol
Harcırah Nedir? H Cetveli Ne Anlama Gelmektedir? 2017 Yılı Harcırah Miktarları
Özeti :

Harcırahın kelime anlamının ne olduğu, H cetvelinin harcırahlar açısından ne anlam ifade ettiği ve 2017 yılı harcırah miktarlarına ilişkin temel bilgilere analizimizde yer verilmiştir. 2018 ve 2019 yılı harcırah tutarları için sitemizi takip ediniz.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

2018 yılı Harcırah Tutarı, 2018 Yılı H Cetveli, 2019 yılı harcırah tutarı, müfettiş harcırahı, arazi harcırahı, konaklama bedeli gibi bilgilerden anında haberdar olmak için malihakem.com sitesini takip ediniz.

 

HARCIRAH NEDİR?

Harcırah en basit anlamıyla bir yerden bir başka yere gidilmesi durumunda ortaya çıkan masrafların karşılanması amacıyla yolculuk yapan kişiye verilen ödemedir.

6245 Sayılı Harcırah Kanunu’nda ayrıntıları düzenlenen harcırah Kanunda;

 “Asıl görevli bulundukları yerden başka yerlere geçici veya sürekli görevle naklen atanan memur ve hizmetlilere görevlendirildikleri yerlerde veya yeni görev yerlerine taşınmalarından dolayı yapacakları ek masraflara karşılık olarak yapılan ödemelerdir.”

olarak tanımlanmıştır.

HARCIRAH KANUNU H CETVELİ NE ANLAMA GELMEKTEDİR?

6245 sayılı Harcırah Kanunu doğrultusunda ödenecek harcırah miktarları her yıl merkezi yönetim bütçe Kanunu ile belirlenmekte olup bu Kanuna ekli (H) cetvelinde o yılki harcırah miktarları bu cetvellerde yer almaktadır?

2017 HARCIRAH MİKTARLARI NE KADARDIR?

2017 Yılı İçin belirlenen harcırah miktarı aşağıda, 2016 yılı harcırah tutarları da dikkate alınarak, belirtilmiştir:

H CETVELİ

10/2/1954 TARİHLİ VE 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU HÜKÜMLERİ UYARINCA VERİLECEK GÜNDELİK VE TAZMİNAT TUTARLARI

Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde : 33)

Ünvanlar

Gündelik Miktarları (TL)

2016

2017

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan

60,34

63,00

Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık Müsteşarı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları

55,00

57,50

Memur ve Hizmetlilerden;

a)Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar **

45,92

48,25

b)Ek göstergesi 5800(dahil)-8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar

42,72

45,00

c)Ek göstergesi 3000(dahil)-5800(hariç) olan kadrolarda bulunanlar

40,05

42,25

d)Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar

35,24

37,25

e)Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar

34,18

36,25

1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.

* 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, (d) fıkrasına göre yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin %50 si, müteakip 90 günü için ise müstehak oldukları gündeliklerinin %40'ı esas alınır.

Arazi tazminatı

Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)

Tazminat Miktarları (TL)

2016

2017

50 nci Maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci Bentlerinde Yer Alan Personel:

a) Kadro derecesi 1-4 olanlar

13,88

14,75

b) Kadro derecesi 5-15 olanlar

13,35

14,25

Bu tazminattan yararlananlardan;

1) Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir.

2) Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.