Hakedişten Yapılacak Kabul Amaçlı %3 veya %5 Nakit Kesintinin, Teminat Mektubu ile Değiştirilip Değiştirilemeyeceğine İlişkin Kamu İhale Kurulu Görüşü

İhale (Ortak-Diğer) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Genel
Hakedişten yapılacak kabul amaçlı %3 veya %5  nakit kesintinin, teminat mektubu ile değiştirilip değiştirilemeyeceğine ilişkin Kamu İhale Kurulu Görüşü
Özeti :

Hakedişten yapılacak kabul amaçlı %3 veya %5 nakit kesintinin, teminat mektubu ile değiştirilip değiştirilemeyeceğine ilişkin Kamu İhale Kurulu Görüşü

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

Kamu İhale Kurulu'nun 23.05.2018 tarihli ve 2018/DK.D-105.1 sayılı kararında

Buna göre, anahtar teslimi götürü bedel işlerde, geçici kabulde oluşacak noksanlar için hakedişin %3’üne denk gelen tutarda idarelerce kesinti yapılacağı veya bu tutarda teminat mektubu alınacağı yönünde seçenekli bir düzenlemeye yer verildiği, benzer şekilde birim fiyatlı sözleşmelerde de, tamamlanmış, ancak kesin hesabı idareye verilmemiş imalatlara ait tutarların % 5’i karşılığında hakedişten kesinti yapılacağı veya teminat mektubu alınacağı yönünde seçimlik hak tanındığı anlaşılmaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Teminat olarak kabul edilecek değerler” başlıklı 34’üncü maddesinde teminat olarak kabul edilebilecek değerler

“a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.” olarak sayılmış ve anılan maddede teminatların teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün “Teminat mektupları” başlıklı 15 sıra nolu Tebliğinde ise, kamu kurum ve kuruluşlarının yapacağı ihale ve sözleşmelerde teminat olarak kabul edilecek değerlerin ilgili mevzuatlarında belirlendiği ifade edildikten sonra, “Teminatların değiştirilmesi” başlıklı bölümde, alınan teminatların kısmen veya tamamen, teminat olarak kabul edilen aynı değerde diğer teminatlarla değiştirilebilmesinin mümkün olduğu düzenlenmiştir.

Diğer taraftan, yukarıda aktarılan tip sözleşmenin 30 uncu maddesi uyarınca nakit para tutulması veya teminat mektubu alınmasının geçici kabul noksanlarına veya kesin hesabı idareye verilmemiş imalatlara ilişkin güvence niteliğinde olduğu, Ayrıca, tip sözleşmede nakit para veya teminat mektubu alternatiflerinden herhangi birine öncelik verilmediği, idarenin bu hususta takdir yetkisine sahip olduğu, her iki uygulama ile de aynı amaca ulaşılmasının mümkün olduğu anlaşılmaktadır.

Açıklanan gerekçelerle,

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan tip sözleşmenin 30 uncu maddesi uyarınca hakedişten kesinti yapılmak suretiyle idare hesabında tutulan tutarın, yüklenici tarafından anılan tip sözleşme maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak sunulacak teminat mektubu ile değiştirilebileceğine, Oybirliği ile karar verilmiştir.