Gecikme Cezası İş Artışları Dahil Bedel Üzerinden Mi Kesilmelidir

İhale (Ortak-Diğer) Ceza / Gecikme Cezası
GECİKME CEZASI İŞ ARTIŞLARI DAHİL BEDEL ÜZERİNDEN Mİ KESİLMELİDİR
Özeti :

Gecikme cezasının matrahına iş artışlarının dahil edilip/edilmeyeceği tartışma konusu olmaktadır.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

GECİKME CEZASI İŞ ARTIŞLARI DAHİL BEDEL ÜZERİNDEN KESİLMELİDİR

 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun 7. maddesinin (n) bendinde, düzenlenecek sözleşmelerde bulunması zorunlu hususlar arasında “Gecikme halinde alınacak cezalara.” yer verilmiştir. Bu çerçevede Tip Sözleşmelerde gecikme halinde alınacak cezalara ilişkin maddelere yer verilmektedir.

Örneğin Yapım İşleri Tip Sözleşmesinin 25.2. maddesinde, “Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün için sözleşme bedelinin ………(rakam ve yazıyla) …….. oranında gecikme cezası uygulanır” düzenlemesi yer almaktadır.

Bu noktada gecikme cezasının matrahına iş artışlarının dahil edilip/edilmeyeceği tartışma konusu olmaktadır.

Bu konuda Sayıştay 2. Dairesinin 08.02.2005 tarih ve 33354 sayılı Kararında, gecikme cezasının iş artışı dahil toplam ihale bedeli üzerinden hesaplanması gerekirken buna uyulmaması sonucu yapılan ödemenin sorumlulara ödettirilmesine, karar verilmiştir.

Buna karşılık Sayıştay Temyiz Kurulunun 19.11.2013 tarihli kararında, işe ilişkin sözleşmenin “Gecikme Cezası” başlıklı 10’uncu maddesinde; “İdare tarafından sözleşmenin 18 inci maddesinde belirtilen süre uzatımından ve sözleşme kapsamında yaptırılacak iş artışlarından kaynaklanan haller hariç, iş zamanında bitirilmediği/mal teslim edilmediği takdirde geçen her takvim günü için Yükleniciye yapılacak ödemelerden sözleşme bedeli üzerinden 0,0003 (onbindeüç) oranında gecikme cezası kesilecektir.” hükmü yer aldığından bahisle, iş artışı hariç bedel üzerinden gecikme cezası kesilmesi gerektiğine hükmedilmiştir.

Kişisel kanaatimize göre Tip Sözleşmelerde yer alan “sözleşme bedeli” ifadesinden iş artışları dahil tutar anlaşılmalıdır ve gecikme cezası iş artışları dahil toplam tutar üzerinden kesilmelidir. Zira iş artışları sözleşme bedeline dahildir ve kanuni sınırlar içerisindeki iş artışları bu anlamda sözleşme bedeli içerisinde düşünülmelidir.

Bu kabulden hareketle aynı şekilde iş eksilişi yapıldığı durumlarda iş eksilişi yapılmış tutar üzerinden gecikme cezası kesilmelidir.

Gecikme cezasının matrahına fiyat farkları dâhil edilip/edilmeyeceği de tereddüt konusu olabilir. Gecikme cezasının matrahına fiyat farkları dâhil edilmez. Çünkü fiyat farkları sözleşme bedelini etkilememektedir. Bu nedenle günlük gecikme cezasının matrahına fiyat farkları dâhil edilmez. Eski Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmenin 10 uncu maddesinde, Günlük gecikme cezasının matrahına o tarihe kadar hesaplanan fiyat farkları dâhil edilir” düzenlemesi vardı. Yapılan değişikliklerde bu düzenlemeye yer verilmemiştir.