Geçici Teminat Mektubu Örneği
Özeti :

Geçici teminat mektuplarının nasıl doldurulması gerektiği analizde ele alınacaktır. Bu noktada, geçici teminat mektubu üzerinden açıklamalar yapılmış olup, ihalelerde dikkat edilecek bazı hususlara dikkat çekilmiştir.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

Geçici Teminat Mektubu Örneği

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapılan ihalelerde, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat sunulması zorunludur. Uygulamada birçok firma tarafından geçici teminat, mektup olarak sunulmaktadır.

Geçici teminat mektubu nedir? İhalelerde teminat olarak sunulacak değerlerden bir tanesi olup, Hazine Müsteşarlığı ve Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenmiş ilkelere sahip olan standart formdur.

Geçici teminat mektubu süresi, iadesi, nasıl hesaplanacağı gibi konular, aşağıda yer alan örnek bir geçici teminat mektubu üzerinden izah edilecektir. Örnekte koyu ve italik olarak yazılı açıklamalar tarafımızca eklenmiştir.

 

 

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ

_ _/_ _/_ _ _ _

No: ................

 

[Muhatap İdarenin Adı]

Açıklama 1: Bu kısımda idarenin adına yer verilmesi gerekir. İdarenin adının yanlış olduğu ve kesin bir şekilde ortaya konulamadığı hallerde geçici teminat mektubu yetersiz olarak kabul edilecektir.

 

İdarenizce ihaleye çıkarılan [işin adı Açıklama 2: İşin adının net olarak yazılması gerekir. İşin adının hatalı olduğu veya yazılı ifadeden işin net olarak anlaşılamadığı hallerde, geçici teminat mektubu geçersiz kabul edilecektir.] işine istekli sıfatıyla katılacak olan [isteklinin adı ve soyadı/ticaret unvanı Açıklama 3: İhaleye katılan firmanın adının yazılması gerekir. Bu noktada unvanın kısaltılması doğru olmayacağı gibi, şirket yerine şirketin ortağının bu belgeye adını yazdırması doğru olmayacaktır. Bazı hallerde unvanları yakın olan firmalar bulunabilmekte olup, bu noktada tereddüt yaşanması halinde bilgi eksikliği kapsamında bankaya yazı yazılması uygun olur.]’nın 4734 sayılı Kanun ve ihale dokümanı hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu geçici teminat tutarı olan [geçici teminatın tutarı Açıklama 4: Geçici teminat tutarı hesaplama, teklif edilen bedelle ilgilidir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmayacak bir tutarın yazılması gerekir. Özellikle teklifin değiştirildiği hallerde bu tutar yetersiz kalabilmektedir. Bu tutar içerdeki hakkedişlerle de karşılanabilir.] ......’yi [bankanın adı Açıklama 5: Geçici teminatı sunan bankanın adının bu kısımda net olarak yazması gerekir. Bu noktada hata yapılmadığı görülmektedir.] garanti ettiğinden, 4734 sayılı Kanun ve ihale dokümanı hükümleri çerçevesinde; geçici teminatın gelir kaydedileceği hallerin ortaya çıkması halinde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi [bankanın adı]‘nın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve [bankanın adı] ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.

 

Bu teminat mektubu …../…../…. Tarihine (Açıklama 6: Bu kısımda, idari şartnamede öngörülen tarih dikkate alınarak, en az o kadarlık bir sürenin yazması gerekir. Uygulamada ihale tarihine 30 gün eklenmek ve teklif geçerlik süresi de eklenmek suretiyle bu tarih bulunur.) kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.

 

[bankanın adı]

[banka şubesinin adı] Şubesi

[banka] Yetkililerinin

İsim, unvan ve imzası

(Açıklama 7: Bankalar anonim şirketlerdir. Bu sebeple çift imza kuralına tabidir. Bu kısımda iki imzanın olması kuraldır. Ancak, eğer bir imza varsa, bunun ilgili bankaya sorulması ve tek imza atmaya yetkisinin olup olmadığının araştırılması gerekir.)