Garanti Süresi Olan Hizmetlerde Kabul

Hizmet Alımları Kabul / Geçici Kabul
Garanti süresi olan hizmetlerde kabul
Özeti :

Bazı hizmet alımlarında garanti süresi öngörülmektedir. Garanti süresi öngörülen hizmetlerde kabul işlemleri kural olarak garanti süresi sonunda yapılmalıdır.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

Garanti süresi öngörülen işlerde kabul garanti süresi sonunda gerçekleştirilmektedir. HİGŞ’nin 49 uncu maddesine göre garanti süresi sonuna kadar her türlü işlemin kontrol teşkilatı tarafından yapılacağı, garanti süresi sonunda da kabul işlemlerinin gerçekleştirileceği düzenlenmiştir. HİGŞ’nin 44 üncü maddesinde de garanti süresi olan işlerde, işin bitim tarihinde yapılan kabulün ön kabul olacağı ve garanti süresi sonunda kabulün yapılacağı yine hüküm altına alınmıştır.

4735 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre hizmet alımlarında garanti süresi öngörülmesi durumunda kesin teminatların yarısı garanti süresi sonuna kadar muhafaza edilmektedir.

HİGŞ’nin 49 uncu maddesine göre sözleşmesinde garanti süresi öngörülen hizmet alım ihalelerinde, ihale yetkilisi tarafından verilecek talimat üzerine kontrol teşkilatı verilen hizmetin garanti şartlarını taşıyıp taşımadığını inceler ve garanti döneminde yüklenicinin temerrüdünden kaynaklı idarece yapılan masraflar tespit edilir.

Garanti dönemi içerisinde yüklenici garanti şartlarından kaynaklı kusur ve eksiklikleri gidermek zorundadır. Bu eksikliklerin giderilmediği hallerde, ihtarname çekilmesi ve devamı uygulamalarına gerek bulunmadan, idarece bu eksiklikler giderilir ve yüklenicinin hakediş veya teminatlarından yapılan bu masraflar alınır.

Kabul komisyonu, kontrol teşkilatı tarafından yapılan incelemeleri, tespitleri ve tutanakları dikkate alarak ve kendisi de gözlemler yapmak suretiyle işin kabulünü yapar veya yüklenicinin hakedişinden veya teminatından kesilecek bedeli tespit ederek kabul işlemlerini tamamlar. Kabul tutanağında kesilecek bedelin ve buna neden olan eksikliğin gösterilmesi gerekir.

Kabul komisyonu tarafından yapılacak gözlem tespit edilebilecek unsurlarla bağlı olacaktır. Hizmetin alındığı ve kullanıldığı ortamlarda böyle bir uygulamadan bahsetmek olası olmayacaktır.

Bu sürecimizi ağız ve diş sağlığı merkezleri tarafından yapılan kron köprü hizmet alım ihaleleriyle ilişkilendirelim: Bu gibi ihalelerde hastaların dişlerine çeşitli işlemler yapılmakta, ancak, yapılan bu işlemlerin bir kısmı çok kısa bir süre sonunda bozulmaktadır. İdarece bu gibi hizmet alımlarına garanti süresi konulmasında kanaatimizce fayda vardır. Garanti süresi işin süresinden farklıdır. Garanti süresi öngörülen bu işte, hastaların dişlerinde ortaya çıkan olası bozulmalar ya sözleşme süresi biten firma tarafından yerine getirilecek ya da idare tarafından yapılıp yüklenicinin hakedişinden veya teminatından kesilecektir.

Bu sebeple, sunulan hizmetin neticesinin sonra alınacağı durumlarda, gerçekten kaliteli hizmet alınıp alınmadığının sonradan görüleceği ihalelerde, idarelerce garanti süresi öngörülmesi ve sürecin de buna uyarlı olarak devam ettirilmesi hem idarelere hem de bu hizmetten etkilenen paydaşlara katkı sağlayacaktır.

Bunun için, sözleşme tasarısının garanti şartları bölümünde gerekli düzenlemelerin yapılması yerinde olacaktır.