Fiyat Farkına Konu Sorunların Sulhen Çözüm Yöntemleri

İhale (Ortak-Diğer) Fiyat Farkı Uygulamaları
Fiyat Farkına Konu Sorunların Sulhen Çözüm Yöntemleri
Özeti :

Fiyat farkı hakediş ödemelerinde sorun olarak karşımıza çıkan belki de en önemli konulardandır. Fiyat farkı sorunlarının yüklenici ve idare arasında anlaşma yoluyla çözüme kavuşturulması mümkün müdür? Mevzuatlarımızda buna imkan veren düzenlemelerin olduğu görülmektedir.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

Fiyat Farkına Konu Sorunların Sulhen Çözüm Yöntemleri

İdareler ile yükleniciler arasında imza edilen sözleşmelerin uygulanma sürecinde veya sözleşme bittikten sonra zamanaşımı süresi içerisinde çeşitli sorunlar gündeme gelebilmektedir. Söz konusu sorunların adli makamlarda açılacak davalar ile çözümlenmesi beklenir. Ancak, özellikle son yıllarda mevzuatlarda yapılan değişikliklerle hukuki ihtilafların mahkeme haricinde yöntemlerle de çözüme kavuşturulması imkanı getirilmiştir.

Hukuki ihtilaf konusu olabilecek alanlardan bir tanesi olan fiyat farkına ilişkin konuların da sulhen çözüm yöntemleriyle halledilebilmesi mümkün gözükmektedir.

Öncelikle hizmet alım ihalelerinde, diğer ihale türlerinden farklı olarak, yüklenici ile karşılıklı anlaşmak suretiyle sözleşmenin feshine imkan tanıyan düzenlemenin yürürlükten kaldırıldığını ifade edelim.

Sulhen çözüm yöntemleri olarak kullanılabilecek düzenlemeler şu şekildedir:

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu: Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde uygulanır.

659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname: Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerin hukuk hizmetlerinin etkili, verimli ve usul ekonomisine uygun şekilde yerine getirilmesine ve bu hizmetlerin yürütülmesinde uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik usul ve esasların belirlenmesidir.

5393 sayılı Belediye Kanunu: 5393 sayılı Kanunun 18 inci maddesine göre Belediye Meclisi, 34 üncü maddesine göre de Belediye Encümeni vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını anlaşma ile tasfiyeye yetkilidirler.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu: 5302 sayılı Kanunun 26 ncı maddesine göre vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşmilyar Türk Lirasına kadar olan ihtilafların sulhen halline karar vermek encümenin görevleri arasında ifade edilmektedir.