Fiyat Farkı Verilmeyecektir Yazan Yemek İhalelerinde Fiyat Farkı Kapsamında Davalar Açılacak

Hizmet Alımları Fiyat Farkı Uygulamaları
FİYAT FARKI VERİLMEYECEKTİR YAZAN YEMEK İHALELERİNDE FİYAT FARKI KAPSAMINDA DAVALAR AÇILACAK
Özeti :

Personel çalıştırılan yemek ihalelerinde idarelerce büyük hata yapılmış ve fiyat farkı verilmeyecektir düzenlemesine ihale dokümanlarında yer verilmiştir. Bu düzenleme olmasına karşın, firmalar tarafından Kararname gerekçe gösterilerek fiyat farklarının alınabileceği değerlendirilmektedir.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

YEMEK İHALELERİNDE FİYAT FARKI KAPSAMINDA DAVALAR AÇILACAK

www.malihakem.com sitesinde yayımlanan yazılarda da gördüğünüz üzere, Brüt Asgari Ücretin 1647 TL’ye çıkartılmasının birçok neticeleri olmuştur. Ortaya çıkan yeni ücretler idareler nezdinde önemli yükler getirdiği gibi, firmalar nezdinde de altından kalkılamayacak sorunlara neden olmaktadır.

Hizmet ihaleleri mahiyet itibarıyla ikiye ayrılmaktadır: Personel çalıştırılmasına dayalı olanlar ve olmayanlar. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarında fiyat farkı verilip verilmeyeceği takdiri idarelerde yaklaşımı ile birçok hizmet alım ihalesinde “Fiyat Farkı Verilmeyecektir” şeklinde düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerin yapıldığı alanlardan bir tanesi de yemek ihaleleridir.

Yemek ihaleleri mahiyet itibarıyla personel, girdi ve yardımcı unsur maliyetlerinden oluşmaktadır. İdarelerin tamamına yakını yemeği hazırlayacak kişiler ile dağıtıcılar için düzenleme yapmakta, ihale dokümanında iş bünyesinde çalışacak kişi sayısına yer vermekte ve bu kişiler haftalık çalışma saatinin tamamını idarede geçirmesine karşın, ihale dokümanında fiyat farkı verilmeyecektir düzenlemesine yer verilmektedir.

Personel çalıştıran yemek firmaları, ihale dokümanında fiyat farkı verilmeyecektir yazsa da haklarını alabilirler.

 

1. YASAL DAYANAK

Fiyat farkı kararnamesinin 7 nci maddesine göre;

“(3) İhale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanıldığı hizmet alımlarında fiyat farkı hesaplanacağına ilişkin düzenlemeye yer verilmesi zorunludur.

…(12) İdari şartname ile sözleşmelere, sadece 6 ncı maddeye göre fiyat farkı hesaplanacağına dair hüküm konulabilir.”

Bu düzenlemelere göre, ihale dokümanında personel sayısına yer verilmişse ve bu kişilerin çalışma saatlerinin tamamı idarede geçiyorsa fiyat farkı verilmesi zorunludur. Söz konusu zorunluluk düzenlemesinin takdir hakkı ile veya yapılacak düzenlemelerle değiştirilmesi Kararname düzenlemesine aykırılık teşkil edecektir.

Yemek ihalelerinde, teklif mektubu eki cetvelde sadece öğün sayısına yer verilmesi veya ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı olmaması Kararnamenin bu düzenlemesi karşısında anlam ifade etmeyecektir. Çünkü düzenleme ihalenin mahiyetine atıf yapmadığı gibi cetvele de atıf yapmamaktadır.

 

2. SONUÇ

Hizmet alım ihalelerinde, özelde de, yemek ihalelerinde fiyat farkı verilmeyecektir yazan ihaleler yükleniciler tarafından dava edilebilecektir. Kanaatimizce ihale dokümanlarının üst normlara aykırı olması düşünülemeyeceğinden, açılacak davalar neticesinde firmaların yaşadığı mağduriyet giderilmiş olacaktır. Ayrıca 2016 yılında ortaya çıkan öngörülemez ücret artışı da firmaların maliyetlerini hayli artırmaktadır ve bu sorunun çözümü açısından açılacak alacak davaları göz ardı edilemez bir çözüm olarak değerlendirilmektedir.

Fiyat farkı verilmeyecektir yazan bu tür ihalelerin mahiyetine, ihale dokümanlarında yanlış yapılan düzenlemelerin neticelerine malihakem yayını olan “Fiyat Farkı Sorunlar ve Çözümleri” kitabında detayı ile değinilmiştir.

 

Son olarak analizimizi iki soru ile bitirelim:

FİYAT FARKI VERİLECEKTİR ifadesine yer verilen ihalelerde sadece 6 ncı maddeye göre mi fiyat farkı ödüyorsunuz?

ÖNCEKİ KARARNAME düzenlemesine yapılan atıflarda fiyat farkını neye göre ödüyorsunuz?