Faaliyet Raporu Nedir ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Faaliyet Raporu Hazırlanması

Mali Yönetim Mali Yönetim ve Kontrol
Faaliyet Raporu Nedir ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Faaliyet Raporu Hazırlanması
Özeti :

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu neredeyse cumhuriyetimiz ile yaşıt 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu’nu yürürlükten kaldırarak 2003 yılında yürürlüğe girmiştir. 5018 sayılı Kanunun idarelerimize yüklediği görevlerden birisi de rapor üretmedir. Kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanacak bu raporlardan birisi de faaliyet raporlarıdır. Makalemizin konusunu idarelerimizin hazırlayacakları faaliyet raporları ve önemli ayrıntıları teşkil edecektir.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

NİSAN AYINDA İDARELERİMİZİN ÖNEMLİ BİR GÖREVİ FAALİYET RAPORU VE HAZIRLANMASI

            GİRİŞ

            5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu neredeyse cumhuriyetimiz ile yaşıt 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu’nu yürürlükten kaldırarak 2003 yılında yürürlüğe girmiştir. 5018 sayılı Kanunun idarelerimize yüklediği görevlerden birisi de rapor üretmedir. Kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanacak bu raporlardan birisi de faaliyet raporlarıdır. Makalemizin konusunu idarelerimizin hazırlayacakları faaliyet raporları ve önemli ayrıntıları teşkil edecektir.

1. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU’NDA FAALİYET RAPORU

Faaliyet raporları 5018 Sayılı Kanunun 41’nci maddesinde düzenlenmiştir. Bu Kanundaki düzenlemeler uyarınca idarelerimizin bilmesi gereken görevler şunlardır:

- Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerince, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlanır.

- Üst yönetici, harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak, idaresinin faaliyet sonuçlarını gösteren idare faaliyet raporunu düzenleyerek kamuoyuna açıklar.

- Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve sosyal güvenlik kurumları, idare faaliyet raporlarının birer örneğini Sayıştaya ve Maliye Bakanlığına gönderir.

- Mahallî idarelerce hazırlanan idare faaliyet raporlarının birer örneği Sayıştay ve İçişleri Bakanlığına gönderilir. İçişleri Bakanlığı, bu raporları esas alarak kendi değerlendirmelerini de içeren mahallî idareler genel faaliyet raporunu hazırlar ve kamuoyuna açıklar. Raporun birer örneği Sayıştaya ve Maliye Bakanlığına gönderilir.

- İdare faaliyet raporu, ilgili idare hakkındaki genel bilgilerle birlikte; kullanılan kaynakları, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerini, varlık ve yükümlülükleri ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgileri de kapsayan malî bilgileri; stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyetleri ve performans bilgilerini içerecek şekilde düzenlenir.

 

2. FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA AYRINTILI BİLGİLER

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları ile mahalli idarelerin faaliyet raporlarının hazırlanması, ilgili idarelere verilmesi, kamuoyuna açıklanması ve bu işlemlere ilişkin süreler ile diğer usul ve esasları 17.03.2006 tarihli ve 26111 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik’te yer almaktadır.

 

2.1. Faaliyet Raporlamasında Raporlama İlkeleri Nelerdir?

 Raporlama ilkeleri yönetmeliğin 4-9’uncu maddelerinde yer almaktadır:

 - Sorumluluk ilkesi: Faaliyet raporları mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunu sağlayacak şekilde hazırlanır.

- Doğruluk ve tarafsızlık ilkesi : Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin doğru, güvenilir, önyargısız ve tarafsız olması zorunludur.

- Açıklık ilkesi: Faaliyet raporları, ilgili tarafların ve kamuoyunun bilgi sahibi olmasını sağlamak üzere açık, anlaşılır ve sade bir dil kullanılarak hazırlanır. Raporlarda teknik terim ve kısaltmaların kullanılması durumunda bunlar ayrıca tanımlanır.

 - Tam açıklama ilkesi: Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin eksiksiz olması, faaliyet sonuçlarını tüm yönleriyle açıklaması gerekir. İdarenin faaliyetleriyle ilgisi olmayan hususlara faaliyet raporlarında yer verilmez.

- Tutarlılık ilkesi: Faaliyet sonuçlarının gösterilmesi ve değerlendirilmesinde aynı yöntemler kullanılır. Yöntem değişiklikleri olması durumunda, bu değişiklikler raporda açıklanır. Faaliyet raporları yıllar itibarıyla karşılaştırmaya imkân verecek biçimde hazırlanır.

- Yıllık olma ilkesi: Faaliyet raporları, bir mali yılın faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde hazırlanır.

 

      2.2. Faaliyet Raporlarının Düzenlenmesi, İlgili İdarelere Verilmesi ve Bu İşlemlere İlişkin Süreler

       2.2.1. Birim faaliyet raporu

 Yönetmeliğin 10’uncu maddesi uyarınca Birim faaliyet raporu; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerin bütçelerinde kendisine ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri tarafından hazırlanır.

-     Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik kurumlarının ilgili mali yıla ilişkin birim faaliyet raporları harcama yetkilileri tarafından izleyen mali yılın en geç Mart ayı sonuna kadar üst yöneticiye sunulur.

-     Mahalli idareler harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporları ise izleyen mali yılın en geç Şubat ayı sonuna kadar üst yöneticiye sunulur.

Yönetmeliğin aynı maddesi doğrultusunda üst yönetici, harcama birimlerinin faaliyetlerini ve performansını izleyebilmek amacıyla, harcama yetkililerinden üç veya altı aylık birim faaliyet raporları isteyebilir. Birim faaliyet raporu hazırlayan harcama yetkilileri, raporun içeriğinden ve raporda yer alan bilgilerin doğruluğundan üst yöneticiye karşı sorumludur.

 

      2.2.2. İdare faaliyet raporu

       Yönetmeliğin 11’nci maddesi uyarınca idare faaliyet raporu, birim faaliyet raporları esas alınarak, idarenin faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde üst yönetici tarafından hazırlanır.

-     Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ile sosyal güvenlik kurumlarının ilgili mali yıla ilişkin idare faaliyet raporları üst yöneticileri tarafından izleyen mali yılın en geç Nisan ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklanır. Bu raporların birer örneği aynı süre içerisinde Sayıştaya ve Bakanlığa gönderilir.

-     Mahalli idarelerce hazırlanan idare faaliyet raporlarından; il özel idarelerinin faaliyet raporları Mart ayı toplantısında vali veya genel sekreter tarafından il genel meclisine, belediyelerin faaliyet raporları Nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından belediye meclisine, mahalli idare birliklerinin faaliyet raporları ise Nisan ayında birlik başkanı tarafından birlik meclisine sunulur.

-     İl özel idarelerinin faaliyet raporları Mart ayı sonuna kadar; belediyelerin faaliyet raporları ile mahalli idare birliklerinin faaliyet raporları ise Nisan ayı sonuna kadar üst yöneticileri tarafından kamuoyuna açıklanır. Bu raporların birer örneği aynı süreler içinde Sayıştaya ve İçişleri Bakanlığına gönderilir.

       Diğer mahalli idarelerin faaliyet raporlarının hazırlanması ve sunulmasında belediyeler için belirlenen sürelere uyulacaktır. Sayıştay, Maliye Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığınca istenilmesi halinde faaliyet raporları ayrıca elektronik ortamda da gönderilir.

       Üst yöneticiler, idare faaliyet raporlarının içeriğinden ve raporlarda yer alan bilgilerin doğruluğundan ilgili Bakana; mahalli idarelerde ise meclislerine karşı sorumludur.

    

   2.3. Birim ve İdare Faaliyet Raporlarında Yer Alması Gereken Hususlar

       2.3.1. Birim ve idare faaliyet raporlarının kapsamı

       Yönetmeliğin 18’nci maddesi doğrultusunda birim ve idare faaliyet raporları, aşağıda yer alan bölümleri ve bilgileri içerecek şekilde hazırlanır.

a) Genel bilgiler: Bu bölümde, idarenin misyon ve vizyonuna, teşkilat yapısına ve mevzuatına ilişkin bilgilere, sunulan hizmetlere, insan kaynakları ve fiziki kaynakları ile ilgili bilgilere, iç ve dış denetim raporlarında yer alan tespit ve değerlendirmelere kısaca yer verilir.

İDARE FAALİYET RAPORLARINDA YÖNETMELİĞİN 18’NCİ MADDESİNDEKİ HUSUSLARA UYULMASI GEREKMEKTEDİR. FAALİYET RAPORLARINDA İDARELERİMİZ İÇ VE DIŞ DENETİM RAPORLARINDA YER ALAN TESPİT VE DEĞERLENDİRMELERE YER VERMEMEKTEDİRLER.

b) Amaç ve hedefler: Bu bölümde, idarenin stratejik amaç ve hedeflerine, faaliyet yılı önceliklerine ve izlenen temel ilke ve politikalarına yer verilir.

c) Faaliyetlere ilişkin bilgi ve değerlendirmeler: Bu bölümde, mali bilgiler ile performans bilgilerine detaylı olarak yer verilir.

       1) Mali bilgiler başlığı altında, kullanılan kaynaklara, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, varlık ve yükümlülükler ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgilere, temel mali tablolara ve bu tablolara ilişkin açıklamalara yer verilir. Ayrıca, iç ve dış mali denetim sonuçları hakkındaki özet bilgiler de bu başlık altında yer alır.

       2) Performans bilgileri başlığı altında, idarenin stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine, performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerinin gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmelere yer verilir.

ç) Kurumsal kabiliyet ve kapasitenin değerlendirilmesi: Bu bölümde, orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, organizasyon yeteneği, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılarak idarenin üstün ve zayıf yanlarına yer verilir.

 d) Öneri ve tedbirler: Faaliyet yılı sonuçları ile genel ekonomik koşullar, bütçe imkânları ve beklentiler göz önüne alınarak, idarenin gelecek yıllarda faaliyetlerinde yapmayı planladığı değişiklik önerilerine, hedeflerinde meydana gelecek değişiklikler ile karşılaşabileceği risklere ve bunlara yönelik alınması gereken tedbirlere bu bölümde yer verilir.

 

      2.3.2.Birim ve idare faaliyet raporlarının şekli

       Yönetmeliğin 19’uncu maddesi uyarınca birim ve idare faaliyet raporları yönetmeliğin Ek-1'de yer alan şekle uygun olarak hazırlanır. Birim faaliyet raporlarında sadece harcama birimine ilişkin bilgilere yer verilir. Birim faaliyet raporlarında birim yöneticisinin; idare faaliyet raporlarında ise ilgili bakan ve üst yöneticinin sunuş metni yer alır.

       İdare faaliyet raporlarına, Ek-2 ve Ek-4'te örnekleri yer alan üst yönetici tarafından imzalanan "İç Kontrol Güvence Beyanı" ile mali hizmetler birim yöneticisi tarafından imzalanan " Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı", birim faaliyet raporlarına ise Ek-3'te örneği yer alan ve harcama yetkilisi tarafından imzalanan "İç Kontrol Güvence Beyanı" eklenir.

  Kamu yönetiminde uygulama birliğini sağlamak ve birim faaliyet raporlarından hareketle idare faaliyet raporlarının hazırlanmasını kolaylaştırmak amacıyla, raporlarda yer alması gereken diğer hususlar ve ekler Maliye Bakanlığınca hazırlanan performans esaslı bütçeleme rehberinde belirlenir.

 

      2.4. Faaliyet raporlarının kamuoyuna açıklanması

       Yönetmeliğin 20’nci maddesi uyarınca Genel faaliyet raporu, mahalli idareler genel faaliyet raporu ve idare faaliyet raporları Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirlenmiş olan sürelere uyularak basın açıklaması yapılmak suretiyle kamuoyuna duyurulur ve ilgili idarenin internet sayfasında yayımlanır. İnternet sayfası bulunmayan idareler, faaliyet raporlarına kamuoyunun erişimini sağlamak üzere gerekli tedbirleri alırlar.

 

      SONUÇ

       5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41’nci maddesi uyarınca genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerimiz idare faaliyet raporlarını hazırlamak zorundadırlar. Harcama birimlerinde harcama yetkilerince hazırlanan birim faaliyet raporları üst yöneticilerce faaliyet raporu haline getirilerek nisan ayı sonuna kadar basın açıklaması ile kamuoyuna açıklanarak kurumun internet sayfasında yayınlanmak zorundadır. Kamuoyu denetimi, mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu açısından çok önemli olan faaliyet raporları Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda hazırlanmalıdır. Aksine bir durumda üst yöneticilerin bakana karşı sorumlulukları bulunmaktadır.