Faaliyet Alanı İhalelerde Önemli Değildir

İhale (Ortak-Diğer) İhale Dışı Bırakılma Halleri
Faaliyet Alanı İhalelerde Önemli Değildir
Özeti :

Faaliyet alanı içerisinde yer almayan bir işin ihalesine katılma halinde, bu kişilerin ihale dışı bırakılması hukuki değildir.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

Konu: Tekliflerin Değerlendirilmesi

Özet: Faaliyet alanı içerisinde yer almayan bir işin ihalesine katılma halinde, bu kişilerin ihale dışı bırakılması hukuki değildir.

 

KİK’nun 04.08.2014 tarih ve 2014/UM.II-2789 nolu kararı

Mezkûr kararda şu ifadelere yer verilmek suretiyle, ihaleye katılan bir isteklinin faaliyet alanı içerisinde ihale konusu iş bulunmaması sebebiyle ihale dışı bırakılmıştır:

“29.6.1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Hükmi şahısların ehliyeti” başlıklı 137’nci maddesinde “Ticaret şirketleri hükmi şahsiyeti haiz olup şirket mukavelesinde yazılı işletme mevzuunun çevresi içinde kalmak şartiyle bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilirler.” hükmü bulunmakta iken, anılan Kanun 13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 01.07.2012 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmış olup, yeni Kanun’un “Tüzel kişilik ve ehliyet” başlıklı 125’inci maddesinin ikinci fıkrasına önceki Kanun’un aksine “Ticaret şirketleri, Türk Medenî Kanununun 48’inci maddesi çerçevesinde bütün haklardan yararlanabilir ve borçları üstlenebilirler.” hükmü getirilmiştir.

Dolayısıyla ticaret şirketlerinin, ana sözleşmelerinde yer almayan faaliyet konuları dışında da bütün haklardan yararlanıp, borçları üstlenebilmeleri bakımından Türk Ticaret Kanunu açısından herhangi bir engelin kalmadığı anlaşılmaktadır.

Ancak Türk Ticaret Kanunu’na göre özel kanun niteliğini taşıyan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde istekli olabilecek “ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişim” olarak tanımlanmıştır.

Anılan mevzuat hükmü uyarınca, istekli olabilecek sıfatını kazanmak için dahi ihale konusu alanda faaliyet gösterilmesi gerektiği hususu dikkate alındığında, ihaleye teklif vererek istekli sıfatını kazanan kişi ya da kuruluşların öncelikle bu şartı sağlamaları gerekmektedir.

Dolayısıyla başvuruya konu uyuşmazlığın kamunun ihaleyle hizmet alımı sürecinde ortaya çıkması nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu’ndaki genel düzenleme yerine özel kanun niteliğini taşıyan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ndaki düzenlemenin esas alınması ve istekli olabilecekler için geçerli olan ihale konusu alanda faaliyet gösterilmesi şartının isteklilerce de öncelikle sağlanması gerekmektedir.

İhale üzerinde bırakılan Murat Recep Temiz’e ait 16.05.2014 tarihli ve 8571 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi örneğinde, işletmenin ticaret unvanının “Murat Recep Temiz Tutkunlar İnşaat Tarım Hayvancılık” olarak, işletmenin amaç ve konusunun ise “İkamet Amaçlı Binaların inşaatı ile inşaat Taahhüt işleri ve Müteahhitlik. Belirli Bir Mala Tahsis Edilmiş Mağazalarda Boya Hırdavat Malzemesi ve El Aletleri Perakende Ticareti, Hırdavat Malzemesi ve El Aletleri Toptan Satışı ile Sütü Sağılan Büyük Baş Hayvan Yetiştiriciliği” olarak belirtildiği, ihale konusu işin ise boya alımı olduğu dikkate alındığında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin ihale konusu alanda faaliyet gösterdiği anlaşılmış ve başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”

6762 sayılı Kanunda yer alan ultra vires ilkesine yeni Kanunda yer verilmemiştir. Ultra vires, özü itibariyle Latince bir kavram olup, sözcük olarak “ultra” ötesinde, “vires” ise güç ve/veya kuvvet anlamlarına gelmektedir. Bu açıdan bakıldığında “ultra vires” güç veya yetkinin ötesinde anlamına gelmektedir. Şirketler hukuku açısından olaya bakıldığında ise şirketlerin, şirket mukavelesinde yazılı işletme mevzuu dışında faaliyet gösterememeleri demektedir.

Analizin devamı sitemizdeki makaleler bölümünde yer almaktadır. Konu hakkında ayrıntılı bilgi almak için bizi arayabilirsiniz...