Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalığı (Mali Hukuk Sayı: 176, Mart-Nisan 2015)

Sosyal Güvenlik - Personel Sosyal Güvenlik
EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALIĞI (Mali Hukuk Sayı: 176, Mart-Nisan 2015)
Özeti :

Ev hizmetlerinde çalışan kişilerin sigorta ve haklarına yönelik olarak, yazılan birçok yazı değerlendirilmiş ve konuyla ilgili birçok mevzuat gözden geçirilmiş ve bu kapsamlı analiz hazırlanmıştır.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALIĞI (Mali Hukuk Sayı: 176, Mart-Nisan 2015)

 

1. GİRİŞ

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na 11.09.2014 tarih ve 29116 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6552 sayılı Kanun ile eklenen ek madde 9 ile ev hizmetlerinde çalışanlar 01.04.2015 tarihinden itibaren zorunlu sigortalı olacaklardır.

5510 sayılı Kanun’a eklenen ek madde 9’a dayanılarak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından çıkarılan “Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanunun Ek 9 uncu Maddesi Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğ” (Tebliğ) 01.04.2015 tarih ve 29313 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ’de  ev hizmetlerinde ay içinde 10 günden az ve 10 gün ve daha fazla sigortalı çalıştıran gerçek kişiler hakkında çalıştıran, işveren ve sigortalılara yönelik yükümlülüklerin uygulama esasları düzenlenmiştir.

Tebliğde ev hizmeti, “Ev içerisinde yaşayan aile bireyleri tarafından yapılabilecek temizlik, yemek yapma, çamaşır, ütü, alışveriş, bahçe işleri gibi gündelik işler ile çocuk, yaşlı veya özel bakıma ihtiyacı olan kişilerin bakım işlerinin aile bireyleri dışındaki kişiler tarafından yapılmasını” şeklinde tanımlanmıştır.

Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı, Kanun’un 01.04.2015 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ek 9 uncu maddesi ile bir veya birden fazla gerçek kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olanlar ile aynı veya farklı gerçek kişi yanında 10 günden az çalışanlar şeklinde ikiye ayrılmıştır.

Ayrıca Tebliğ’de,

  • 10 gün ve daha fazla süreyle sigortalı çalıştıran gerçek kişi İşveren olarak,
  • 10 günden az süreyle sigortalı çalıştıran gerçek kişi ise Çalıştıran olarak

tanımlanmıştır.

 

2. EV HİZMETLERİ KAPSAMINDA SİGORTALI SAYILANLAR

Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı, bir veya birden fazla gerçek kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün[1] ve daha fazla olanlar ile aynı veya farklı gerçek kişi yanında 10 günden az çalışanlar şeklinde ikiye ayrılmıştır. Kanunun ek 9 uncu maddesine tabi sigortalılar 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacaktır.

Aynı konutta birlikte yaşayan ve üçüncü derece dahil bu dereceye kadar hısımlar sigortalı sayılmadıklarından, aynı evde oturan üçüncü derece dahil bu dereceye kadar hısımlar tarafından ev hizmeti işlerini yapanlar ek 9 uncu madde kapsamında sigortalı sayılmayacaktır. Ancak, üçüncü dereceye kadar olan akrabalar dışından olup ev hizmeti nedeniyle işe alınan, aynı evde yaşayanlar ek 9 uncu madde kapsamında sigortalı sayılacaktır.

Kanun’un ek 9 uncu maddesinden evinde sigortalı çalıştıran gerçek kişiler yararlanacak olup, tüzel kişilikler bu maddeden yararlanamayacaklardır.

Sigortalılar aynı ay içiresinde birden fazla gerçek kişi yanında 10 günden az ve/veya 10 gün ve daha fazla süre ile çalışarak sigortalı olabileceklerdir.

 

3. 10 GÜN VE DAHA FAZLA SÜREYLE ÇALIŞANLAR

Ev hizmetlerinde işveren yanında 10 gün ve daha fazla süreyle çalışanlar, 01.04.2015 tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanun’un 4/a maddesi (hizmet akdiyle çalışan) kapsamındaki sigortalılara sağlanan haklardan aynı şekilde faydalanacaklar ve genel sağlık sigortalısı sayılacaktır. Ancak sigortalının sağlık yardımlarından yararlanılabilmesi için sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihten önceki bir yıl içerisinde en az 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının olması gerekmektedir.

Tebliğ’e göre, çalışan bir ay içerisinde 10 gün ve daha fazla çalışırsa sigorta primlerini işveren ödeyecektir. İşveren veya vekalet verdiği kişi "Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla çalıştırılacaklara ilişkin bildirgeyi" sosyal güvenlik il müdürlüklerine veya sosyal güvenlik merkezine (SGK) verecektir. Ancak, aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenmeyecektir.

Bildirge ile işveren için işyeri numarası oluşturulmayacak, işveren ile ilgili kayıtlar TC kimlik numarası ile takip edilecektir.

Bildirgede prime esas kazanç, işverenin ödediği brüt ücrete göre belirlenecek olup, prime esas kazancın 5510 sayılı Kanun’un 82’inci maddesine göre belirlenen alt ve üst sınırını arasında olmak zorunda olup, bildirgedeki işe giriş tarihi ise sigortalılık başlangıç tarihi olacaktır. İşverenler bildirgeyi çalıştırdıkları ayın sonuna kadar SGK’ya vermekle yükümlüdürler. SGK’ya prim ödemesi ise, çalışılan ayı takip eden ayın sonuna kadar yapılması gerekmektedir. Ev işlerinde birden fazla kişi çalışması durumunda ise her bir sigortalı için ayrı bildirge düzenlenecektir

Ek madde 9 kapsamında ayda 10 gün ve daha fazla çalışanlar vergiye tabi değil; ancak, % 34,5 oranındaki primleri işverenler tarafından ödenecektir. Söz konusu oranın,

  • % 20’si uzun vadeli sigorta kolları,
  • % 12,5’i genel sağlık sigortası,
  • % 2’si iş kazası ve meslek hastalıkları,

primidir.

İşverenler ayrıca % 3 işsizlik sigortası primi de ödemek zorundadırlar.

Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süreyle çalışan kişinin, çalışmasının sona erdiğinin SGK’ya bildirilmesi veya vefatı durumunda, sigortalılığı sona erer. Ayrıca sigortalının işten ayrılması durumunda on gün içerisinde SGK’ya bildirilmesi gerekmektedir.

Çalışanın iş kazası veya meslek hastalığı hallerinde, kasıt veya kusurları varsa işveren olarak sorumlu olacaklar.

10 gün ve daha fazla süreyle çalışan sigortalılar bir ay içerisinde 30 günden az çalışmaları durumunda kalan süreler için borçlanabileceklerdir.

Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süreyle çalışanların, varsa isteğe bağlı sigortalıkları sona erecek olup ayrıca sigortalı sayılmayacaklardır.

Ayrıca, yaşlılık ve emekli aylığı alan sigortalılar ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve daha fazla süreyle çalıştırılabilecek. Ancak, yaşlılık aylığı alanların, yapılacak müracaatlarda sigortalıların sosyal güvenlik destek primine ya da tüm sigorta kollarına tabi olup olmayacaklarını tercih etmeleri gerekecektir.

Emekli aylığı, yaşlılık ve adi malullük aylığı alanların çalışmaları halinde, bunları çalıştıran işverenlerce sosyal güvenlik destek primi ödenecek. Sürekli iş göremezlik geliri alanların, ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süreyle çalışmaları halinde bağlanan gelir kesilmeyecek. Ayrıca malullük aylığı alanların da çalışması halinde bağlanan malullük aylığı kesilecek.[i]

Ev hizmetlerinde 10 gün ve fazla süre ile sigortalı çalıştıran işverenler, gerekli şartları sağlaması halinde, işveren payının 5 puanlık kısmının hazine tarafından karşılanması ile 4447 sayılı kanunun öngördüğü diğer sigorta prim teşviklerinden faydalanabileceklerdir.

 “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” ile belirtilen gün sayısında değişiklik olması halinde bu değişikliğin olduğu ay içinde SGK’ya bildirilmesi gerekmektedir[ii].

  • Bildirgenin yasal süresinde verilmemesi halinde işverene her bir sigortalı için asgari ücret tutarında,
  • Geç bildirilmesi halinde, sigortalı çalıştırılan her ay ve her bir sigortalı için ayrı ayrı olmak ve aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, asgari ücretin beşte biri tutarında,
  • Çalıştırılan sigortalıya ilave olarak çalıştırdığı kişiler için geç bildirim verilmesi halinde her ay ve her bir sigortalı için ayrı ayrı olmak ve aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, asgari ücretin sekizde biri tutarında,
  • İşverenin herhangi bir bildirimde bulunulmadığının mahkeme kararı, kurumun tarafından ya da diğer kamu idareleri tarafından yapılan inceleme ile tespit edilmesi halinde ya da eksik bildirildiğinin anlaşılması halinde asgari ücretin iki katı tutarında,
  • İşten ayrılmanın bildirilmemesi halinde de asgari ücretin onda biri tutarında,

işverene idari para cezası uygulanacaktır.

 

4. 10 GÜNDEN AZ ÇALIŞANLAR

Ev işlerinde 10 günden az çalışılan süreler birbirini takip eden günler olabileceği gibi ayın farklı günleri de olabilir. Ayrıca ev hizmetinde 10 günden az çalıştırılan kişinin çalışma süresi daha sonra 9 günü geçmesi halinde bu defa 10 gün ve fazla sürelerle çalıştırılanlara ilişkin hükümler uygulanmaya başlayacaktır.

Ödenmesi Gereken Prim Tutarı

10 günden az çalışanlar için, çalıştıran sigortalı çalıştırdıkları her gün için sigortalı çalıştıranlar prime esas günlük kazanç alt sınırının % 2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı primi ödeyeceklerdir. Ev işlerinde ayda 10 günden az personel çalıştıranlar, eğer asgari ücret üzerinden ödeme yaparlarsa 01.04.2015-30.06.2015 tarihleri arasında 40,05 x % 2 = 0,80 kuruş, 01.07.2015-31.12.2015 tarihleri arasında 42,45 x % 2 = 0,85 kuruş, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ödeyeceklerdir[iii].

Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışanların işverenleri bunlar adına sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ödeyecekler, ancak bunlar kanun uygulamasında işveren sayılmayacak. Dolayısıyla bu şekilde çalıştırdıkları kişilerin iş kazası ve meslek hastalığı olaylarında işveren gibi sorumlu tutulmayacaklar. Bu durumdaki çalışanlar, işverenleri tarafından adlarına ödenen iş kazası ve meslek hastalığı sigortası priminin ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar, prime esas kazanç alt sınırının yani brüt asgari ücretin yüzde 32,5’i oranında kendi adlarına prim ödeyebilecekler (yıl sonuna kadar aylık 368,55 lira). Bu 32,5 oranındaki primin % 20’si malullük – yaşlılık ve ölüm sigortaları yani emeklilik için, % 12,5’i ise genel sağlık sigortası yani sağlık yardımları için ödenecektir. Ay sonuna kadar ödenmeyen primin ödenme hakkı düşecek, dolayısıyla daha sonra ödeme imkanı olmayacaktır. Ödenen primler 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalılık olarak sayılacak, bunlar emeklilik yönünden de SSK sigortalılarıyla aynı şarta tabi olacaklardır[iv].

Ay içindeki çalışması birden fazla işveren yanında geçen; ancak her bir çalışması tek başına 10 günden az olan kişilerin uzun vadeli ve sağlık sigortası primlerini yine kendisi ödeyecektir[v].

Uzun vade ve genel sağlık sigortası primi ödemek isteyen sigortalılar ise, 01.04.2015-30.06.2015 tarihleri arasında aylık 1.201,50 x % 32,5 = 390,49 TL; 01.07.2015-31.12.2015 tarihleri arasında aylık 1.273,50 x % 32,5 = 413,89 TL prim ödeyeceklerdir.

Örnek: Haftada 5 gün 3’er saat çalışan bir ev hizmetlisi ayda 60 saat çalıştığından 8 gün çalışmış gibi prim yatırılacak. İşvereni 6,40 TL prim yatırırken şayet hizmetli sigortalı olmak, iş kazası veya hastalık halinde rapor parası almak, ileride emekli olmak, sağlık yardımlarından yararlanmak istiyorsa her ay gidip kendisi 390,49 TL prim yatırması gerekmektedir.

Prime esas kazançlar yürürlükteki asgari ücrete göre belirleneceğinden asgari ücretteki artışlara göre ödenecek prim tutarları değişecektir.

Sigortalılık Yönünden Kapsam

10 günden az sigortalı olarak çalışanlar iş kazası ve meslek hastalığı sigortası kapsamında sigortalı sayılacaktır. Çalışan isterse kendi sigorta primini yatırabilecektir. Bu durumda ev işlerinde çalışanlar isteğe bağlı sigortalı 4/1-b (Bağkur) olarak değil, 4/1-a  (SSK) sigortalısı sayılacaklardır.

10 günden az sigortalı çalışanlar % 32,5 oranındaki uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası primini takip eden ayın sonuna kadar ödemeleri halinde ayrıca uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası yardımlarından da yararlanabilecektir. 

İşverenlerin ödediği iş kazası ve meslek hastalığı primi, sadece bunlar ev hizmetleri sırasında iş kazası geçirdiğinde veya meslek hastalığına yakalanması durumunu kapsamaktadır. Ancak, sigortalının iş kazası ve meslek hastalığı sigorta kollarından sağlanan yardımlardan yararlanabilmesi için, iş kazasının olduğu tarihten en az 10 gün önce tescil edilmiş olması yani en az 10 gün önce SGK’ya sigorta girişinin verilmiş ve kazanın olduğu tarihte sigortalılığının da sona ermemiş olması yani çıkışının verilmemiş olması gerekecektir. Ayrıca 5510 sayılı Kanuna göre iş kazası veya meslek hastalığından dolayı geçici iş göremezlik ödeneği (rapor parası) ödenmesi veya sürekli iş göremezlik geliri ya da malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık bağlanabilmesi için prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şartı aranacaktır[vi].

Ev hizmetlerinde 10 günden az çalıştığı için primleri kendileri tarafından ödenen kişiler ve bunların sağlıktan yararlanabilmeleri için, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde sigortalının toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının olması ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilerek tecil ve taksitlendirmeleri devam edenler hariç 60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması şartı aranacaktır[vii].

Sigortalıların uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası priminin kendileri tarafından ödenebilmesi için ev hizmetlerinde aynı ya da farklı çalıştıran yanında en az 1 gün, en fazla 9 gün süre ile çalışması yeterli olacaktır.

Ay içerisinde 30 günden az çalışan veya Kanunun 80 inci maddesi uyarınca prim ödeme gün sayısı, ay içindeki toplam çalışma saatinin 4857 sayılı Kanuna göre belirlenen günlük normal çalışma saatine bölünmesi suretiyle hesaplanan sigortalılardan aynı zamanda ek 9 uncu madde kapsamında haklarında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ödenenler, aynı ay içerisinde 30 günden az kalan süreleri için isteğe bağlı sigortaya prim ödeyebileceklerdir. Bu şekilde primi ödenen süreler zorunlu sigortalılığa ilişkin prim ödeme gün sayısına otuz günü geçmemek üzere eklenecek ve eklenen bu süreler, sigortalılık süresi olarak kabul edilecektir.

Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışıp iş kazası ve meslek hastalığı tescili oluşturulan sigortalının takip eden ayın sonuna kadar  uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası yönünden tescili oluşturulacak, sigortalının bu süreye ilişkin primlerini ödemesi halinde bir aylık süre ile genel sağlık sigortalısı sayılacaktır.

Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışanlar hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası dışında hastalık ve analık sigortası hükümleri uygulanmayacaktır.

İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından yararlanmak için sigortalının iş kazasının olduğu tarihten en az on gün önce tescil edilmiş olması ve sigortalılığının sona ermemiş olması iş kazası veya meslek hastalığından dolayı geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesi veya sürekli iş göremezlik geliri bağlanabilmesi için prim ve prime ilişkin her türlü borçların ödenmiş olması şarttır.

Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamındaki sigortalılar, çalışmaya başladıklarını, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan “Sigortalı Bildirim Belgesi” ile doğrudan veya internet ya da benzeri ortamda Kuruma bildirebilirler. Kurumca, sigortalının ilgili işveren tarafından bildirilmediğinin ya da bildirildiği halde sigortalı bildirimi arasında farklılık bulunduğunun tespiti halinde, durum, taahhütlü bir yazıyla sigortalıya, gerekirse işverene bildirilir. Yapılan bildirimlerin sonucunda farklılık giderilemezse, kontrol ve denetim sonucuna göre işlem yapılır. Sigortalının kendini bildirmemesi, sigortalı aleyhine delil teşkil etmez.

SGK’ya Başvuru

Ev hizmetlerinde 10 günden[2] az sigortalı olarak çalışanların bildirimi “Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Sigortalı Çalıştırılacaklara İlişkin Başvuru Formu” ile yapılacaktır. Form çalışmanın geçtiği ayın sonuna kadar SGK’ya verilecektir.

SGK’ya “Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Sigortalı Çalıştırılacaklara İlişkin Başvuru Formu” ile müracaat edenlerin çalıştıran ve sigortalılar yönünden tescili yapıldıktan sonra çalıştıran kişiler % 2 oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primini banka aracılığı ya da www.sgk.gov.tr adresinin “e-sgk” menüsünden “Kart ile Prim Ödeme”, “Diğer Ödemeler” seçeneğinden kredi kartları veya banka kartları aracılığıyla Kuruma ödeyebileceklerdir.

“Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Sigortalı Çalıştırılacaklara İlişkin Başvuru Formu”nda çalışan ve çalıştıran kişinin imzası, kaç gün çalıştırıldığına dair bildirim ile          e-posta adresleri ile cep telefon numarası bilgileri bulunmakta olup, formun bu şekilde doldurulması halinde ayın diğer günleri için çalıştırılan kişinin değişmemesi halinde yeni formun düzenlenmesi istenmeyecektir. 10 günden az çalışmanın takip eden aylarda da devam etmesi ve bu durumun formda belirtilmesi halinde her ay için ayrıca bildirim yapılması istenmeyecektir.

Uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası tescilinde sigortalılardan herhangi bir müracaat alınmayacak, tescil ve tahakkuk kaydı SGK tarafından elektronik ortamda oluşturulacaktır. Sigortalılığın sona ermesinde de aynı şekilde işlem yapılacaktır. 

Uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası priminin takip eden ayın sonuna kadar sigortalı tarafından ödenmesi gerekmekte olup, primin ödenmemesi halinde uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası kaydı kapatılacak, primin ödenme hakkı düşecektir. Uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası tescili aylık olarak yapılacak, takip eden ayda sigortalının ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışmasının bulunmaması halinde uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası tescili oluşturulmayacaktır.

10 günden az sigortalı çalıştıranlar işyeri bildirgesi, sigortalı işe giriş bildirgesi ile aylık prim ve hizmet belgesi, işten ayrılış bildirgesi düzenlemeyecektir.

 

5. YABANCI UYRUKLULAR

10 gün ve daha fazla süre ile yabancı uyruklu sigortalılarda çalıştırılabilecektir. Yabancıların Ülkemizde çalıştırılması çalışma iznine bağlı olduğundan gerçek kişi işverenler “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Sigortalı Olarak Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” ile müracaatlarında sigortalıların çalışma iznini de bildirgeye ekleyeceklerdir.

Ev hizmetlerinde 10 günden az süre ile yabancı uyruklu sigortalı çalıştırılamayacak, bu şekilde çalıştırıldığı tespit edilen yabancı uyruklular hakkında ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile sigortalı çalıştıran işverenlere ilişkin hükümler uygulanacak ay içinde çalışma gün sayısı 30 gün olarak alınacaktır.

 

6. SONUÇ

Sigortalılar, çalışmaya başladıklarını, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan “Sigortalı Bildirim Belgesi” ile doğrudan veya internet ya da benzeri ortamda Kuruma bildirebilirler. Sigortalının kendini bildirmemesi, sigortalı aleyhine delil teşkil etmeyecektir.

Ev hizmetlerinde çalışanların genel sağlık sigortasından yararlanabilmesi için her ay otuz tam gün genel sağlık sigortası primi ödenmesi zorunludur.   Bu nedenle ev hizmetlerinde çalışanların, ayın kalan günleri için isteğe bağlı sigorta gün sayısı kadar genel sağlık sigortası primi ödenmesi gerekir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 23’üncü maddesi hükmü gereği ev işlerinde alışanlar gelir vergisinden muaftır.

Bağkur kapsamında iken ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla çalışması bulunanlar bu sürelerde öncelikle 4 (a) kapsamındaki sigortalılığı (SSK’lı) geçerli sayılacak, Bağkur’luluk geçerli sayılmayacak. Memur iken ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanların ayrıca sigortalılığı sayılmayacak. Çalışma gün sayısı ayda 10 günden fazla 30 günden az olanlar kalan süreler için isteğe bağlı sigortalı olabilecekler. SSK’ya tabi çalışması nedeniyle yaşlılık aylığı alanların ev hizmetlerinde çalışması durumunda sigortalıların sosyal güvenlik destek primi ya da tüm sigorta kollarına tabi olup olmayacaklarını tercih etmeleri gerekiyor. Bağkur ve Emekli Sandığı’na tabi emekli aylığı ve adi malullük aylığı alanların çalışmaları halinde sosyal güvenlik destek primi ödenecektir.[viii]

Sürekli iş göremezlik geliri alanların ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalışmaları halinde bağlanan gelir kesilmeyecek. Kurumdan hak sahibi eş, çocuk, ana ve baba olarak gelir/aylık alıp ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalışanlar hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olan sigortalılar gibi işlem yapılacak. Malullük aylığı alanların çalışması halinde bağlanan malullük aylığı kesilecektir.[ix]

 

[1] Aylık çalışma saatinin hesabında, yedi buçuk (7,5) saat bir gün sayılacak. Aylık çalışma saati toplamı 7,5 saate bölünecek, çıkan rakam küsuratlı olursa, küsuratlı kısım tam gün olarak hesaplanacaktır.

[2] Aylık çalışma saatinin hesabında, yedi buçuk (7,5) saat bir gün sayılacak. Aylık çalışma saati toplamı 7,5 saate bölünecek, çıkan rakam küsuratlı olursa, küsuratlı kısım tam gün olarak hesaplanacaktır.

 

[i] http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/28615706.asp

[ii] http://nexiaturkey.com.tr/content/ev-hizmetlerinde-calisanlarin-sigorta-zorunlulugu-basladi

[iii] http://blog.milliyet.com.tr/6552-sayili-torba-yasa-ev-hizmetlerinde-calisanlarin-sigortaliligi/Blog/?BlogNo=496582

[iv] http://www.nevzaterdag.com/torba-yasa-ile-sgk-kanunumuzdaki-degisiklikler/

[v] http://blog.milliyet.com.tr/6552-sayili-torba-yasa-ev-hizmetlerinde-calisanlarin-sigortaliligi/Blog/?BlogNo=496582

[vi]http://www.sgk.gen.tr/genel/torba-yasa-ev-hizmetlerinde-calisanlar.html

[vii]http://www.sgk.gen.tr/genel/torba-yasa-ev-hizmetlerinde-calisanlar.html

[viii] http://www.dunya.com/yorum-inceleme/evde-cocuk-bakan-da-sigortalanacak-257456h.htm

[ix] http://www.dunya.com/yorum-inceleme/evde-cocuk-bakan-da-sigortalanacak-257456h.htm