Emekli Çalıştırılan İşlerde Hakediş Ödemeleri Normal Yapılıyorsa Hata Bulunmaktadır

Hizmet Alımları Hakediş Ödemeleri
Emekli Çalıştırılan İşlerde Hakediş Ödemeleri Normal Yapılıyorsa Hata Bulunmaktadır
Özeti :

Hizmet alım ihalelerinde emekli personellerin çalıstırılması yaygındır. Bu tür kisilerin çalısması durumunda idarelerce hakedis ödemeleri yapılırken, bu kisilerin özel durumları dikkate alınmamaktadır. Personel sayı ve çalısma süresinin belirtildiği ihalelerde eğer emekli personel çalıstırılıyorsa yapılan hakedis ödemelerinde sorun bulunduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

İHALELİ İŞLERİNİZDE EMEKLİ ÇALIŞIYORSA HAKEDİŞLERİNİZDE HATA VAR!

 

 

1. GİRİŞ

 

Hizmet alım ihalelerinde emekli personellerin çalıŞtırılması yaygındır. Bu tür kiŞilerin çalıŞması durumunda idarelerce hakediŞ ödemeleri yapılırken, bu kiŞilerin özel durumları dikkate alınmamaktadır.

 

Personel sayı ve çalıŞma süresinin belirtildiği ihalelerde eğer emekli personel çalıŞtırılıyorsa yapılan hakediŞ ödemelerinde sorun bulunduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz.

 

 

 

2. EMEKLİ PERSONELLERİN PRİM ÖDEMELERİ

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 30 uncu maddesine göre yaŞlılık aylığı bağlandıktan sonra tekrar çalıŞmaya baŞlayanlarla ilgili temel kriter 01 Ekim 2008 tarihi, mezkur kanunun yürürlüğe girdiği tarihtir. Bu tarihten sonra emekli olup da çalıŞmaya baŞlayan kiŞilerin aylıkları üzerinden alınan primlerde farklılık bulunmuyorken, bu tarihten önce emekli olup da, 01 Ekim 2008 tarihinden sonra çalıŞmaya baŞlayanlar hakkında geçici 14 üncü madde hükümleri uygulanacaktır:

 

“Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iŞtirakçi veya sigortalı olanlar, vazife malûllüğü, malûllük ve yaŞlılık veya emekli aylığı bağlananlar ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalıŞmaya devam edenler hakkında sosyal güvenlik destek primine tabi olma bakımından bu Kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümlerinin uygulanmasına devam edilir. Ancak;

Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalıŞanlar için sosyal güvenlik destek primi oranı 80 inci maddeye göre tespit edilen prime esas kazançlar üzerinden 81 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen prim oranına yüzde 30 oranının eklenmesi suretiyle bulunan toplamdır. Yüzde 30 oranının dörtte biri sigortalı, dörtte üçü iŞveren hissesidir. Bu kapsamda sayılan kiŞilerden sosyal güvenlik destek primine tabi olanların prim ödeme yükümlüsü bunların iŞverenleridir. Bunlar hakkında sadece iŞ kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır.…”

 

 

Hizmet alım ihalelerinde 4/a kapsamında iŞçi olarak çalıŞan ve 01 Ekim 2008 tarihinden önce emekli olan kiŞiler hakkında bu madde hükmü uygulanacaktır.

 

Buna göre, emekli olarak çalıŞan kiŞilerin ödeyecekleri primler normal çalıŞanlardan farklı olduğundan dolayı, hakediŞ ödemeleri hatalı yapılmaktadır.