EKAP Kayıt Zorunluluğu Yeterlik Kriteri Değildir
Özeti :

İhale dokümanı almak ve ihaleye katılmak için EKAP'a kayıt zorunluluğu 4734 sayılı Kanuna aykırıdır.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

EKAP'A KAYIT YAPTIRMAYAN KİŞİLERE DOKÜMAN SATILMAMASI VEYA BU KİŞİLERİN İHALELERE KABUL EDİLMEMESİ KANUNA AYKIRIDIR

Dr. Ferhat GÜNDÜZ

(Sayıştay Uzman Denetçisi) 11.03.2015

 

1 Ocak 2015 tarihinden itibaren yürürlükte olan düzenlemelere göre, ihale dokümanı satın alınabilmesi için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)’a kayıt olunması zorunlu olduğu gibi, ihaleye katılmak için de EKAP’a kayıt zorunluluğu getirilmiştir:

Yönetmeliklerde;

Ön yeterlik dokümanı veya ihale dokümanı satın alınabilmesi için adına doküman satın alınacak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin EKAP’a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.”

Görüleceği üzere söz konusu zorunluluk, ihaleye katılan firmalar açısından yeterlik kriteri mahiyetindedir. 4734 sayılı 10 uncu maddesinde ihalelere katılacak isteklilerden ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ile mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgelerin istenebileceği hüküm altına alınmış ve bu kapsamda talep edilebilecek belgeler, mezkur maddede ifade edilmiştir.

4734 sayılı Kanunun yeterlik kriterleri bölümünde, ihaleye katılmak isteyen kişilerin EKAP’a kayıt olması zorunluluğuna yönelik bir düzenleme bulunmamaktadır.

4734 sayılı Kanunun diğer maddelerinde de, ihaleye katılım için EKAP’a kayıt yapılmasını zorunlu kılacak bir düzenleme bulunmamaktadır.

“Elektronik Kamu Alımları Platformu

EK MADDE 1- (Ek: 30/7/2003-4964/41 md.; Değişik: 20/11/2008-5812/26 md.)

Bu Kanun kapsamında yapılan ihalelerde; bu Kanunun 13 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, ilan, ihale dokümanının hazırlanması ve verilmesi, katılım ve yeterliğe ilişkin belgelerin sunulması, tekliflerin hazırlanması, sunulması ve değerlendirilmesi, ihalenin karara bağlanması ve onaylanması, kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi ve sözleşmenin imzalanması gibi ihale süreciyle ilgili aşamalar ile her türlü bildirimler kısmen veya tamamen, Kurum tarafından oluşturulan Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden gerçekleştirilebilir.

Elektronik Kamu Alımları Platformunun kurulması ve işletilmesi ile ihale sürecinde elektronik araçların kullanımına ilişkin esas ve usuller Kurum tarafından belirlenir.

Bu Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca yapılacak bütün ilanlar aynı zamanda Elektronik Kamu Alımları Platformunda da yayımlanır.

Bu Kanun kapsamındaki alımlarda aday veya isteklilerin yeterliğinin tespitine ilişkin olarak Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden sistemler kurulabilir. Bu sistemlerin kurulması, kurdurulması, denetlenmesi, yetkilendirilen kuruluşların yetkilerinin iptal edilmesi veya tedbir niteliğinde kararlar alınması hususlarında Kurum yetkilidir.”

4734 sayılı Kanunun EK 1 inci maddesinde yeterliğe ilişkin belgelerin sunulması işlemlerinden bahsedilmektedir. EKAP’a kaydın ihaleye katılımda yeterlik kriteri olmasından değil. Maddenin devam eden fıkrasında ihale sürecinde elektronik araçların kullanımından yine bahsedilmektedir. Ancak, bu madde de ihaleye katılmak isteyenlere yönelik yeterlik kriteri mahiyetinde EKAP’a kayıt zorunluluğu getirmemektedir. Halbuki söz konusu madde ile EKAP’a kayıt yeterlik kriteri haline getirilmiştir.

Bu açıklamalar çerçevesinde, EKAP’a kayıt olmayan kişilerin ihale dışı bırakılmasının hukuki gerekçesinin olmadığı ve ikincil mevzuatla getirilen uygulamanın yasal dayanağının olmadığı değerlendirilmektedir.