Ek Fiyat Farkı İçin Yüklenicilerin 1 Aylık Talep Süresi Mi Var?

Güncel Hukuk 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Genel
EK FİYAT FARKI İÇİN YÜKLENİCİLERİN 1 AYLIK TALEP SÜRESİ Mİ VAR?
Özeti :

Yüklenicilerin kafasındaki soru işaretine cevap verdik

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

Bir süredir gündemde olan herkesin beklediği fiyat farkı kararnamesi 22.01.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Şu sıra gerek idareler gerekse yükleniciler nezninde bir söylenti giderek büyümektedir.

Bu nedenle bu konuya açıklık getirmek istedik.

22 OCAK TARİHİNDEN İTİBAREN 1 AY İÇİNDE FİYAT FARKLARINI TALEP ETMEYENLER BU HAKLARINI KAYBETMİŞ OLACAKLAR DOĞRULTUSUNDA BİR İNANIŞ.

BU KONUYU CEVAPLAMAK İÇİN KANUNİ DÜZENLEMEYE BAKMAK YETERLİDİR.

KANUN METNİ AYNEN AŞAĞIDADIR;

“Ek fiyat farkı ve/veya sözleşmelerin devri

GEÇİCİ MADDE 5 – Ülkemizde ve dünyada hammadde temininde ve tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıklar ile girdi fiyatlarındaki beklenmeyen artışlar nedeniyle 1/12/2021 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden veya bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce fesih veya tasfiye edilmeksizin kabulü/geçici kabulü yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde, 1/7/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için, ihale dokümanında fiyat farkı verilmesine ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, 1/7/2021 ile 30/11/2021 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) ihalesi yapılan işlerde ihale tarihinin (son teklif verme tarihi) içinde bulunduğu aya ait endeks, 1/7/2021 tarihinden önce ihale edilen işlerde ise 2021 yılı Haziran ayına ait endeks temel endeks olarak kabul edilerek ve sözleşme fiyatları kullanılarak yüklenicinin başvurusu üzerine sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkına ilave olarak ek fiyat farkı verilebilir.

Ayrıca bu kapsamdaki sözleşmeler, yüklenicinin başvurusu ve idarenin onayı ile devredilebilir. Devredilen sözleşmelerde devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar, devir tarihi itibarıyla aranacak olup devirden kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmaz. Yüklenimi ortak girişim tarafından yürütülen sözleşmelerde ortaklar arasında devir veya hisse devirlerinde ilk ihaledeki yeterlik şartları aranmaz. Sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir. Bu kapsamda devredilecek sözleşmelerden damga vergisi alınmaz.

Sözleşmenin bu madde kapsamında devredilmesi durumunda birinci fıkra hükmü saklı kalmak üzere yüklenici devir tarihine kadar gerçekleştirdiği işler ya da imalatlar dışında idareden herhangi bir mali hak talebinde bulunamaz. Yüklenici tarafından idarece uygun görülecek can ve mal güvenliği ile yapı güvenliğine yönelik tedbirlerin alınması şarttır.

Bu madde kapsamında ek fiyat farkı verilebilecek alım türlerini, ürün ve girdileri, ek fiyat farkı verilmesi veya sözleşmenin devri için idareye başvuru süreleri ile devir işlemlerinin tamamlanacağı süre dâhil ek fiyat farkı hesaplamalarına ve sözleşmelerin devrine ilişkin esas ve usulleri tespite Cumhurbaşkanı yetkilidir

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından birinci fıkrada sayılan nedenlerle, 1/12/2021 tarihinden önce ihale edilen ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte devam eden sözleşmelerle ilgili olarak; 1/7/2021 tarihi ile 31/12/2021 tarihleri arasındaki iş programına göre gerçekleştirilemeyen iş miktarı için süre uzatımı ve fiyat farkı verilmesine yönelik Cumhurbaşkanı tarafından düzenlemeler yapılabilir.

4734 sayılı Kanundan istisna edilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinden Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmeler için idareler tarafından bu maddeye uygun olarak ilgili mevzuatında düzenleme yapılabilir.

Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları ve üst birliklerinin taraf olduğu veya bu kuruluş veya birliklerin kaynaklarıyla karşılanan mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde, bu maddeye göre fiyat farkı ödenebilmesine yönelik ilgili kuruluş veya üst birliğin mevzuatında düzenleme yapılabilir.”

GÖRÜLECEĞİ ÜZERE KANUN DÜZENLEMESİNDE HER HANGİ BİR 1 AYLIK SÜRE YER ALMAMAKTADIR. KANUNLA GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ BU DÜZENLEMENİN GENELGE İLE HELE HELE GEÇMİŞTEKİ BAŞKA BİR KONUYA İLİŞKİN DÜZENLENMİŞ TEBLİĞ İLE DEĞİŞECEĞİ SÖYLENTİSİ İSE EN BASİT ANLAMIYLA HUKUKİ GARABETTİR.

SAYGILARIMIZLA...

İHALE HUKUKU İLE İLGİLİ TÜM SORULARINIZ İÇİN 0535 645 0020