Düşük Göstergeli İdari Görevlere Atanan Kişilerin Emekliliği ve Kariyer Meslek

Sosyal Güvenlik - Personel Personel Mevzuatı
Düşük Göstergeli İdari Görevlere Atanan Kişilerin Emekliliği ve Kariyer Meslek
Özeti :

Bu makalemizde kariyer görevlerde bulunan kamu görevlilerinin idari kadrolara atanmalarında emekliliklerinde haklarında ek gösterge ve makam tazminatı ile bu tazminata bağlı olarak ödenecek görev veya temsil tazminatı uygulamalarından bahsedeceğiz.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

KARİYER GÖREVLERDEN DÜŞÜK GÖSTERGELİ İDARİ GÖREVLERE ATANANLARIN EMEKLİLİĞİ (MALİ HUKUK SAYI: 151, OCAK-ŞUBAT 2011)

 

I. GİRİŞ

Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık ve bağımsız genel müdürlük Müfettişliği, Hakim, Savcı, Sayıştay Denetçisi, Hesap Uzmanı, Kontrolör gibi kariyer görevlerden daha düşük ek göstergeli “Daire Başkanlığı”, “Grup Başkanlığı”, “Genel Müdür Yardımcılığı” hatta bazı meslek mensuplarından daha düşük ek göstergeli “Genel Müdür” ve “Müsteşar Yardımcılığı” gibi görevlere atananların emekliliklerinde hak kazanacakları ek gösterge ve makam tazminatı, görevleri ile bu görevlerinin niteliği ve süresine göre değişmektedir. Hatta bazı durumlarda kariyer görevlerine ait ek gösterge ve makam tazminatı daha yüksek olmasına rağmen kişiler bu yüksek gösterge rakamlarından emekliliklerinde yararlanamamaktadırlar.

Bu makalemizde kariyer görevlerde bulunan kamu görevlilerinin idari kadrolara atanmalarında emekliliklerinde haklarında ek gösterge ve makam tazminatı ile bu tazminata bağlı olarak ödenecek görev veya temsil tazminatı uygulamalarından bahsedeceğiz.

II- EK GÖSTERGE

Kamu görevlilerinin gerek görevlerinde gerekse emekliliklerinde çok önemli rol oynayan ek gösterge uygulaması hususunda öncelikle 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na, silahlı kuvvetler, yargı personeli ve özel personel kanunu olan diğer meslek personeli içinde diğer personel kanunlarına bakmak gerekmektedir.

A- EK GÖSTERGEYE İLİŞKİN DÜZENLEME

Görevde bulunan memurların ek göstergeleri ve aylıklarla birlikte ödeme esasları ile ilgili genel düzenleme 657 sayılı Kanunun 43/B maddesinde yapılmış ve bu Kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceleri de dikkate alınarak ödemeye esas ek gösterge rakamları belirlenmiştir. Bu düzenlemede ayrıca;

 • Bu ek göstergelerin, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmayacağı,
 • Kurumların 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli I sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamayacağı,
 • Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkan ve üyelikleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Müşavir ve 1'inci dereceden uzman unvanlı kadrolara atananlara bu kadrolarda bulundukları sürece daha önce almış oldukları en yüksek ek gösterge üzerinden ödeme yapılacağı,

Belirtilmiştir. 657 sayılı Kanun genel olarak memurlar ile ilgili düzenlemeleri içermekte olup özel meslek grupları için ayrı personel kanunları da bulunmaktadır. Bu personel kanunlarından da, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu eki I sayılı Ek Gösterge Cetvelinde yüksek yargı organları başkan ve üyeleri ile yargının meslek personeli, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 63. maddesinde yargı personeline atıfta bulunmak suretiyle Sayıştay Başkanı ve Üyeleri ile Sayıştay’ın diğer meslek personeli, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu eki Ek Gösterge cetvelinde ise subay, astsubay ve diğer silahlı kuvvetler personeli hakkında uygulanacak ek göstergeler belirlenmiştir.

Kamu görevlilerinin emekliliklerinde uygulanacak ek gösterge rakamının belirlenmesi ise 5434 sayılı Kanunun ek 48, ek 67 ve ek 73 ncü maddelerine düzenlenmiştir. Bahsi geçen ek 48. madde ile emekli keseneğine esas ek gösterge rakamının ne şekilde tespit edileceği belirlenirken, ek 67. maddede atandıkları veya seçildikleri kadro, görev ya da derecede en az altı ay görev yapmaksızın ek göstergesi daha düşük bir kadro, görev ya da dereceye atanan veya seçilenler hariç[1], daha önce atanmış ya da seçilmiş oldukları kadro, görev veya aylık almış oldukları dereceler için belirlenmiş olan ek göstergelerden daha düşük ek gösterge ödenmesi gereken veya ek göstergesi olmayan bir kadro, görev veya dereceye atanan ya da seçilenlerin, daha önceden yararlanmış oldukları ek gösterge rakamı ile halen bulundukları kadro, görev veya dereceye ilişkin ek gösterge rakamı arasındaki farktan kaynaklanan kesenek ve karşılık tutarının tamamının aylıklarından kesilmesi suretiyle emeklilik açısından yüksek olan ek göstergeden yararlanmaya devam etme imkanı tanınmış bulunmaktadır. Diğer taraftan 5434 sayılı Kanunun ek 73 ncü maddesiyle de Emekli Sandığı iştirakçilerinden ek göstergeli veya daha yüksek ek göstergeli bir göreve atananlara; atandıkları görevin ek göstergesi üzerinden emekli aylığı bağlanması ve emekli ikramiyesi ödenebilmesi için, atandıkları görevin ek göstergesi üzerinden, bu göreve başladıkları tarihten itibaren en az altı ay süreyle emeklilik keseneği ve karşılığı ödenmiş olması gerektiği belirlenmiştir. Bu madde ile hükme bağlandığı üzere atandığı ek göstergeli veya yüksek ek göstergeli göreve ait ek göstergeden altı ay kesenek ve karşılık ödenmeden emekli olanlar, yüksek ek göstergeden değil bu göreve atanmadan önce emekli keseneğine esas alınan ek gösterge rakamından yararlandırılırlar. Ancak son olarak emekliye ayrılınmış olan ek göstergeli veya yüksek ek göstergeli görevin,

 • Bakanlar Kurulu Kararı veya müşterek kararla atanılmış bir görev olması(her türlü müşavirlik görevlerine atananlar hariç),
 • İlgili mevzuatı uyarınca mesleğe özel yarışma sınavı ile girilen ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlilik sınavı sonunda atanılan görevlerden olması,
 • Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil bir görev olması veya,
 • 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 357 sayılı Askeri Hakimler Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi bir görev olması yada,
 • Yaş haddi, vazife malullüğü veya ölüm nedenleriyle zorunlu olarak görevden ayrılma hallerinde,

Emeklilikte yüksek ek göstergeden yararlanılabilmesi için en az altı ay süreyle emekli keseneği ödenmiş olmasına gerek bulunmamaktadır. Önemli olan yukarıda belirtilen istisnalar kapsamında bir görevde iken emeklilik talebinde bulunmak veya hakkında emeklilik hükümlerinin uygulanmasıdır. Aksi taktirde yani istisna kapsamında bir görevde iken altı ay süreyle kesenek kesilmeden düşük ek göstergeli bir göreve atanma halinde 5434 sayılı Kanunun ek 67. maddesi şartlarının taşınmaması nedeniyle yüksek ek göstergeden kesenek ödenme konusunda bir tercih yapma hakkı bulunmamaktadır.

B- EMEKLİLİKTE EK GÖSTERGE UYGULAMASI

Kamu görevlilerinin emekliliklerinde yararlanacakları ek gösterge rakamı belirlenirken yukarıda açıklandığı üzere, istisnalar hariç gerek ek göstergesiz veya düşük ek göstergeli görevden ek göstergeli veya yüksek ek göstergeli göreve atanma halinde atanılan göreve ait yüksek ek göstergeden, gerekse yüksek ek göstergeli görevden düşük ek göstergeli göreve atanma halinden daha önce bulunulan yüksek ek göstergeden yararlanma bakımından en az altı ay fiilen çalışılmış olması yüksek ek gösterge rakamı üzerinden emekli aylığı bağlanması ve emekli ikramiyesi ödenmesi için gereklidir.

Bu arada 5434 sayılı Kanunun ek 67. maddesi gereğince daha önce atanmış ya da seçilmiş oldukları kadro, görev veya aylık almış oldukları dereceler için belirlenmiş olan ek göstergelerden en az altı ay kesenek ödemiş olup da daha düşük ek gösterge ödenmesi gereken veya ek göstergesi olmayan bir kadro, görev veya dereceye atanan ya da seçilenler; daha önceden yararlanmış oldukları ek gösterge rakamı ile halen bulundukları kadro, görev veya dereceye ilişkin ek gösterge rakamı arasındaki farktan kaynaklanan kesenek ve karşılık tutarının tamamını da kendileri ödeyeceklerdir. Bu uygulamada dikkat edilmesi gereken husus görevde iken emekliye ayrılmada altı ay şartına tabi olmayan ve emekliliklerinden önce bir ay da olsa kesenek ve karşılık ödenmiş olması yeterli olan unvan ve görevlerde bulunanların altı ay ve daha fazla kesenek ödemeden ve emekli olmadan daha düşük ek göstergeli veya ek göstergesiz görevlere atananların bu görevlerinde altı ay veya daha fazla süre ile görev yapmaları gerektiğidir.

Yukarıda açıklanan durumlarda ek göstergeli veya yüksek ek göstergeli görevlerde en az altı ay kesenek ve karşılık ödenmemiş olunması halinde, atanılan ya da daha önce bulunulan yüksek ek göstergeden emeklilik yararlanılması mümkün olmayacaktır. Bu durumda, yüksek ek göstergeli göreve atananlar varsa bu göreve atanmadan önce bulundukları görev veya dereceler için belirlenen ek gösterge rakamından, yüksek ek göstergeli görevden düşük ek göstergeli göreve atananlar ise atanmış oldukları son görevlerine ait ek gösterge rakamından yararlandırılarak emekli aylık ve emekli ikramiyesine hak kazanabileceklerdir.

Bu altı aylık sürenin esas alınmayacağı en az bir ay kesenek ve karşılık alınması yeterli olan durum ve görevlerde bulunmaktadır. Bu görevler;

 • İllerin daimi komisyon üyeliğine veya belediye başkanlığına seçilen ve atananlardan Emekli Sandığı iştirakçisi olarak ilgilendirilenler,

Olarak belirtilebilir. Altı aylık süre aranmadan en az bir ay kesenek ve karşılık ödenmiş olmasının yeterli olduğu durumlar ise;

 • Haklarında herhangi bir kadroya atama işlemi gerçekleştirilmeyen yani 657 sayılı Kanunun 68/A maddesi uyarınca derece yükselmesi yapmak suretiyle ek göstergesi değişenler,
 • Yüksek ek göstergeli görevde iken altı ayı doldurmadan yaş haddi nedeniyle resen emekliye sevk edilenler veya vazife malullüğü nedeniyle görevlerinden ayrılanlar,
 • Yüksek ek göstergeli görevde iken altı ayı doldurmadan vefat edenlerin dul ve yetimlerine aylık bağlanması,

Olarak belirtilebilir. Konuyu örneklerle açıklamakta da fayda bulunmaktadır.

Örnek 1- Bir yıllık 1. derece ve +3600 ek göstergeli Başmüfettişlik görevinden, +3000 ek göstergeli Daire Başkanlığı görevine atanan bir kişinin ek gösterge farkı olan +600 gösterge rakamı ve ek gösterge rakamına bağlı olarak 5434 sayılı Kanunun Ek 70 nci maddesi uyarınca zam, tazminat ve ödenek ve benzeri ödemeler toplamına karşılık ilave edilen tazminat oranı esas alınarak hesaplanacak emeklilik keseneği ve kurum karşılığı maaşından kesilmek suretiyle tahsil edilecek ve bu kişi daire başkanlığından emekli olursa +3600 ek gösterge üzerinden emekliye ayrılacaktır.

Örnek 2- Genel Müdür olarak 4 ay süreyle +6400 ek göstergeli görevde bulunan bir kişi görevinden alınarak +3600 ek göstergeli Müşavirlik görevine atanırsa +6400 ek göstergeden yararlanamayacak ve kesenekleri +3600 den kesilecek müşavir iken emekli olursa da tarafına +3600 ek göstergeden emekli aylığı bağlanacaktır.

Örnek 3- İkinci örnekteki kişi müşavir atanmadan bir ay da olsa genel müdür maaşı alarak emekliye ayrılırsa tarafına emekli aylığı +6400 ek gösterge üzerinden bağlanacaktır.

Örnek 4- Birinci sınıf hakim şartlarını taşıyan ve +7600 ek göstergeye hak kazanan bir Sayıştay meslek mensubu bu görevini 8 ay yaptıktan sonra bir bakanlığa +6400 ek göstergeli müsteşar yardımcısı olarak atanırsa ek gösterge farkı olan +1200 gösterge rakamı ve ek gösterge rakamına bağlı olarak 5434 sayılı Kanunun Ek 70 nci maddesi uyarınca zam, tazminat ve ödenek ve benzeri ödemeler toplamına karşılık ilave edilen tazminat oranı da esas alınarak hesaplanacak emeklilik keseneği ve kurum karşılığı maaşından kesilmek suretiyle tahsil edilecek ve bu kişi müsteşar yardımcılığından da emekli olursa +7600 ek gösterge üzerinden emekliye ayrılacaktır.

Örnek 5- Dördüncü örnekteki kişi birinci sınıf hakim emsali görevde 5 ay bulunup da +6400 ek göstergeli müsteşar yardımcılığına atanır da bu görevden emekliye ayrılırsa tarafına +6400 ek gösterge rakamı üzerinden aylık bağlanacaktır.

Örnek 6- Yargıtay’da görev yapan ve birinci sınıfa ayrılmış ve bu görevde 2 yıl görev yapmış bir hakim +6400 ek göstergeli Kamu İhale Kurulu üyeliğine atanır da bu görevden emekliye ayrılırsa tarafına daha önceki bulunduğu +7600 ek gösterge üzerinden aylık bağlanacaktır.

III- MAKAM TAZMİNATI

Emekli Sandığı iştirakçiliği bulunan kamu görevlilerinin makam tazminatları konusunda da ek gösterge uygulaması gibi 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, silahlı kuvvetler, yargı personeli ve özel personel kanunu olan diğer meslek personeli içinde diğer personel kanunlarına bakmak gerekmektedir.

A- MAKAM TAZMİNATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Memurların makam tazminatı ile ilgili olarak 657 sayılı Kanunun ek 26. maddesinde;

 • Kanuna ekli IV sayılı cetvelde unvanları yazılı görevlerde bulunanlara hizalarında gösterilen gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda makam tazminatı ödeneceği, bu tazminattan yararlananlara ayrıca yüksek hakimlik tazminatı ödenmeyeceği,

Hükme bağlanmıştır. 657 sayılı Kanunun bu hükmü ve eki makam tazminatı cetveli genel olarak memurlar ile ilgili olmakla birlikte özel meslek grupları kendi personel kanunlarında veya özel düzenlemelerde makam tazminatı göstergeleri belirlenmiştir. Hakimler ve savcılar için 23.01.1987 tarih ve 270 sayılı Yüksek Hakimlik Tazminatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları için 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu eki Makam tazminatı cetvelinde, üniversite öğretim üyeleri için 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu eki Makam tazminatı Cetveli’nde belirlenmiştir.

Emekli Sandığı iştirakçiliği bulunan kamu görevlilerinin emekliliklerinde ödenecek makam tazminatının belirlenmesi ile ilgili olarak ayrıca 5434 sayılı Kanunun ek 68. maddesinde,

 • Makam tazminatı ile yüksek hakimlik tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde toplam 2 yıl bulunduktan sonra emekliye ayrılanlara makam veya yüksek hakimlik ve temsil veya görev tazminatlarının bulundukları en üst görevleri esas alınarak ödeneceği,
 • Makam  tazminatı ile yüksek hakimlik tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde bulunanlardan 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine göre istihdam edilenlere, Başbakanlıkta da makam tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde en az 6 ay çalışmış olmaları kaydıyla bu tazminatlardan yüksek olanının esas alınarak ödeme yapılacağı, bu halde de iki yıllık süreyi doldurma şartı aranacağı, ancak bu tazminatların ölenlerin dul ve yetimlerine ödenmesinde iki yıl görev şartının aranmayacağı,
 • Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterlikleri teşkilatlarında asli ve sürekli görevlerde bulunanların makam tazminatlarının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/F maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanınca tespit edilen miktarlar üzerinden aynı esaslar dahilinde ödeneceği,
 • Yükseköğretim Kurulu Başkanı görevinde bulunmuş olanlara Başbakanlık Müsteşarı, Yükseköğretim Yürütme ve Denetleme Kurulu üyeliklerinde bulunmuş olanlara, Profesör unvanında üç yılını tamamlamış olanlar için belirlenen makam tazminatı göstergeleri esas alınarak ödeme yapılacağı,
 • Emekli Sandığı’nca emekli aylığı bağlanan büyükşehir belediye başkanlarına 7000, il belediye başkanlarına 6000, ilçe ve ilk kademe belediye başkanlarına 3000, diğer belediye başkanlarına 1500 gösterge rakamı üzerinden, aynı usul ve esaslar dâhilinde makam tazminatı, buna bağlı olarak temsil veya görev tazminatı ödeneceği,

Hükme bağlanmıştır. Makam veya yüksek hakimlik tazminatı ile bu tazminatlara bağlı olarak ödenen temsil veya görev tazminatları yalnızca 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre emekli aylığı bağlanması halinde yapılan bir ödemedir. 5510 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesi kapsamında makam tazminatından yararlandırılan belediye başkanları dışında, makam veya yüksek hakimlik tazminatına müstahak görevlerde bulunduktan sonra bu görevlerinden ayrılan ve haklarında 2829 sayılı Kanun hükümleri uygulanmak suretiyle 5434 sayılı Kanun dışındaki sosyal güvenlik kanunları esas alınarak emekli veya yaşlılık aylığı bağlananlar bu ödemeden yararlandırılmamaktadırlar.

B- EMEKLİLİKTE MAKAM TAZMİNATI UYGULAMASI

Emekli Sandığı iştirakçiliği bulunan kamu görevlilerine emekliliklerinde makam tazminatı ödenebilmesi için öncelikle kişilerin makam tazminatına müstahak görevlerde en az iki yıl çalışmış olmaları gerekmektedir. Bu şekilde makam tazminatına müstahak görevlerde toplam iki yıl veya daha fazla çalışanlara bu sürelerinde görev yaptıkları unvanlarında en yüksek makam tazminatı göstergesi üzerinden makam veya yüksek hakimlik tazminatı ilgililere emekli aylıları ile birlikte ödenmektedir. Toplam iki yıl süre ile makam tazminatına müstahak görevlerde veya unvanlarda çalışmayanlara ise emekliliklerinde makam tazminatı ödemesi yapılmamaktadır. Bu şekilde kişilere makam tazminatı ödenince bu tazminata bağlı olarak temsil veya görev tazminatları da ayrıca ödenmektedir.

Kariyerden dolayı yüksek ek göstergeli görevden daha düşük ek göstergeli ve daha yüksek makam tazminatı göstergesi olan bir göreve atanan bir meslek mensubuna ek gösterge için altı ay, makam tazminatı için iki yıl şartlarını taşımak kaydıyla görevleri içerisinde en yüksek ek gösterge üzerinden tarafına emekli aylığı bağlanacak ve yine çalışmaları içinde yüksek göstergeli makam tazminatı üzerinden tarafına emekli aylığı ile birlikte makam ve bu tazminata bağlı olarak temsil veya görev tazminatı tarafına ayrıca ödenecektir.

Örnek- Birinci sınıf ve +7600 ek gösterge üzerinden sekiz yıl kesenek kesilmiş ve bu sürede 7000 gösterge esas alınarak yüksek hakimlik tazminatını almış bir hakimin +6400 ek göstergeli ve 7000 makam tazminatı göstergeli bir üst kurul üyeliğine atanması ve bu görevde süresini tamamlayarak emekliye ayrılması halinde tarafına +7600 ek gösterge üzerinden emekli aylığı bağlanacak ve emekli aylığı ile birlikte 7000 makam tazminatı ile 17000 temsil tazminatı göstergesi toplamı olan 24000 gösterge üzerinden ayrıca tazminat ödemesinden yararlandırılacaktır.

IV- DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Kariyer görevlerde bulunan kamu görevlilerinin idari kadrolara atanmalarında yaşanan ek gösterge sorunun aşılması hususunda öncelikle kariyer görevlerin ek gösterge rakamlarının tekrar gözden geçirilerek yükseltilmesi gerekmektedir. Ek gösterge açısından kişilerin sadece emekliliklerinde bir hak olarak kullanmaları için yüksek ek göstergeli görevlere atanma halinde en az bir ay süre bu görevlerde bulunarak emekliye sevk edilme uygulamalarının önüne geçilmesi amaçlanmış ve genel olarak altı ay şartı getirilmiştir. Ancak bu genel düzenlemenin bozularak bazı unvan, sınıf veya görevlerde bulunanlara ayrıcalık tanınarak yüksek ek göstergeden bir aylık kesenek kesilmesi yeterli bulunmuştur. Bu uygulamanın ise Anayasa Mahkemesinin bazı kararlarında da belirtildiği gibi “… Yasa önünde eşitlik, herkesin her yönden aynı kurallara bağlı olacağı anlamına gelmez. Durum ve konumlarındaki özellikler, kimi kişiler yada topluluklar için değişik kuralları ve değişik uygulamaları gerektirebilir. Aynı hukuksal durumlar aynı, ayrı hukuksal durumlar ayrı kurallara bağlı tutulursa Anayasa’da öngörülen eşitlik ilkesi zedelenmez…”2 açıklaması kapsamında değerlendirilerek Anayasamızın eşitlik ilkesine aykırı olmadığı düşünülebilirse de çalışma hayatında kişilerin farklı kurallara bağlanması çalışma barışını bozacak ve ayrıcalıklı bir zümre yaratacaktır.

Makam tazminatları konusunda da kariyer meslek mensuplarına unvanlarına ve sınıflarına göre farklı uygulanan göstergelerin eşitlenmesi ve kariyer mesleklerde bulunanların ortak gösterge rakamlarına bağlanması gerekmektedir.

Esasen atamaların kariyer ve liyakat esasına göre yapıldığı zamanlarda kişilerin emeklilik amacıyla terfi ettirilmelerinin önüne geçilecek ve hak edenler yüksek ek göstergeye ve makam tazminatına kavuşacaktır. Böylece de özellikle ek gösterge açısından altı aylık sürenin uygulanmasına gerek kalmayacak ve bu açıdan herkes için de eşitlik sağlanmış olacaktır.

 

[1] Sosyal güvenlik kuruluşlarına tâbi görevlerde bulunmadan veya bu kuruluşlara tâbi olarak çalışmakta iken illerin daimi komisyon üyeliğine veya belediye başkanlığına seçilen ve atananlar ile Sandıktan veya diğer sosyal güvenlik kuruluşlarından emekli, yaşlılık veya malûllük aylığı almakta iken belediye başkanlığına seçilen ve atananlarda altı ay şartı aranmamaktadır.