Corona Virüs Salgın Nedeniyle Sözleşmelerin İdareler Tarafından Fesih Yetkisine Dair Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Hakkında

Güncel Hukuk 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Genel
CORONA VİRÜS SALGIN NEDENİYLE SÖZLEŞMELERİN İDARELER TARAFINDAN FESİH YETKİSİNE DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI GENELGESİ HAKKINDA
Özeti :

CORONA VİRÜS SALGIN NEDENİYLE SÖZLEŞMELERİN İDARELER TARAFINDAN FESİH YETKİSİNE DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI GENELGESİ

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

Corona Virüs salgını nedeniyle tüm kamu idarelerimiz kendi görev alanları çerçevesinde önlemlerini almaktadırlar.

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda aşağıdaki hükümler yer almaktadır. 

Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi

Madde 23- Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

Aynı Kanunda ise Mücbir sebep halleri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir;

Mücbir sebepler

 Madde 10- Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir:

Doğal afetler.

    1. Kanuni grev.
    1. Genel salgın hastalık.
    1. Kısmî veya genel seferberlik ilânı.
    1. Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

            Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, idare tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 10'uncu maddesi çerçevesinde Genel Salgın hastalık bir mücbir sebeptir.

Aynı Kanunda mücbir sebeplerle sözleşmelerin feshi kamu idarelerince mümkündür.

İhaleye teklif verirken firmaların maliyet hesaplamalarını kamu idarelerinin ihtiyaçlarının personel, öğrenci vb azaltmaları doğrultusunda düşünüldüğünde önceden maliyetlendirme yönüyle hesap etmeleri mümkün değildir. 

02.04.2020 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde de kamu idarelerine bu doğrultuda sözleşme feshi veya süre uzatımı doğrultusunda yetkiler verilmiştir.

İlk olarak istisnalar dahil tüm sözleşmelere yönelik bir fesih ve süre uzatımı imkanları geçerlidir.

Ayrıca bu konuda sözleşmeleri fesih veya süre uzatımı öncesi Maliye ve Hazine Bakanlığı bu doğrultuda kamu idarelerine bir görüş verecektir.

Tahminimiz ilerleyen günlerde Maliye ve Hazine Bakanlığı kamu idarelerine sözleşmelerin mücbir sebeplerle feshi doğrultusunda geniş yetkiler vereektir.