Büyükşehir Belediyelerinin Gelirleri Arasında Haberleşme Vergisi Var Mıdır?

Mali Yönetim Belediye Gelirleri
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN GELİRLERİ ARASINDA HABERLEŞME VERGİSİ VAR MIDIR?
Özeti :

Büyükşehir Belediyesinin gelirleri arasında haberleşme vergisi yer alır mı? Analizimizde bu konu ele alınacaktır.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

I. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİ

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 23 üncü maddesinde büyükşehir belediyelerinin gelirleriyle ilgili düzenleme yapılmıştır. Maddeyi incelediğimizde haberleşme vergisi ile ilgili bir düzenlenmenin yer almadığını görmekteyiz.

5216 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin d bendinde; “d) Büyükşehir belediyesine bırakılan sosyal ve kültürel tesisler, spor, eğlence ve dinlenme yerleri ile yeşil sahalar içinde tahsil edilecek her türlü belediye vergi, resim ve harçları” düzenlemesi yer almaktadır. Bu maddeye göre büyükşehir belediyelerine bırakılan sosyal ve kültürel tesisler, spor, eğlence ve dinlenme yerleri ile yeşil sahalar içinde tahsil edilen her türlü vergi, resim ve harçlar büyükşehir belediyesinin geliridir.

 

II. HABERLEŞME VERGİSİ

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 29 uncu maddesinde; Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde Posta Telgraf Telefon işletmesi tarafından tahsil edilen telefon, teleks, faksimili ve data ücretleri (tesis, devir ve nakil ücretleri hariç) Haberleşme Vergisine tabidir.” hükmü yer almaktadır. Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde Posta Telgraf Telefon işletmesi tarafında tahsil edilen telefon, teleks, faksmili ve data ücretleri tesis, devir ve nakli ücretleri hariç tutulmak üzere Haberleşme Vergisine tabi olup, bu vergi belediye gelirleri arasında yer almaktadır.

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun “Mükellef”başlıklı 30 uncu maddesinde; Haberleşme Vergisinin mükellefi, telefon, teleks, faksimili ve data ücretlerini tahsil eden Posta Telgraf Telefon İdaresidir.” Hükmü yer almaktadır. Haberleşme Vergisinin mükellefi, telefon, faksmili ve data ücretlerini tahsil eden Posta Telgraf Telefon İdaresi ( PTT) dir.

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun “Matrah” başlıklı 31 inci maddesinde; Haberleşme Vergisinin matrahı, tesis, devir ve nakil ücretleri hariç olmak üzere tahsil edilen ücrettir. Matraha gider vergileri dahil edilmez.” hükmü, “ Nispet” başlıklı 32 nci maddesinde; “Haberleşme vergisinin nispeti yüzde 1'dir. Ancak genel ve katma bütçeli kurumlarla il özel idare ve belediyelere ve bunların kurdukları birliklere ait teleks, faksimili ve data ücretinden vergi alınmaz.” hükmü yer almaktadır. Haberleşme vergisinin matrahı, tesis, devir ve nakil ücretleri hariç tutulmak üzere tahsil edilen ücrettir. Ancak, hesaplamaya gider vergileri dahil edilmeyecektir.

Haberleşme vergisinin oranı da yüzde 1 olarak tespit edilmiştir. Genel ve katma bütçeli kurumlarla il özel idare ve belediyelere ve bunların kurdukları birliklere ait teleks, faksmili ve data ücreti bu vergiden muaf tutulmuş olup, bu idarelerin kullandıkları teleks, faksmili ve datalardan vergi alınmayacaktır.

 

III. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun “Büyükşehir Belediyesinin Gelirleri” başlıklı 23’üncü maddesinin (d) bendinde “Büyükşehir belediyesine bırakılan sosyal ve kültürel tesisler, spor, eğlence ve dinlenme yerleri ile yeşil sahalar içinde tahsil edilecek her türlü belediye vergi, resim ve harçları”nın büyükşehir belediyesinin geliri olduğu hükmü getirilmiştir.

Büyükşehir belediyelerine bırakılan sosyal ve kültürel tesisler, spor, eğlence ve dinlenme yerleri ile yeşil sahalar içinde tahsil edilen Haberleşme Vergisi, Büyükşehir Belediyeleri geliridir. Bu sebeple Büyükşehir belediyelerinin söz konusu verginin tahakkuk ve tahsilini yapması gerekmektedir.