Birim Fiyat (Götürü Bedel) Teklif Mektubu Örneği, Nasıl Hazırlanır?

İhale (Ortak-Diğer) Hukuki ve Mali Dilekçe, Yazı, Sözleşme Örnekleri
Birim Fiyat (Götürü Bedel) Teklif Mektubu Örneği, Nasıl Hazırlanır?
Özeti :

Teklif mektupları ihalelerde sunulan ve dikkatle incelenmesi gereken belgelerdendir. Yıllar içerisinde o kadar ilginç teklif mektupları karşımıza çıktı ve KİK tarafından o kadar çok karar verildi ki, idarelerin bu alanda yeteri kadar detaya dikkat edip etmediğini veya firmaların mevzuata tam hakim olup olmadığını bilemiyoruz.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

Birim Fiyat (Götürü Bedel)Teklif Mektubu Örneği

 

Teklif mektubu nedir? İhalelere katılan firmalar tarafından, teklif fiyatının yazılı olduğu, hangi işin ne kadar bedelle yapılacağını gösteren, ihale dokümanı hükümlerinin kabul edilerek, ihalenin üzerinde kalması halinde ne gibi yükümlülükler altına girileceğini gösteren belgeye denir. İhalelerde standart form şeklinde Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanmış, yönetmelik eki olarak yayımlanmıştır. İhalelerde de ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilmektedir.

 

Teklif Mektubu Hazırlama: İhalelere katılan firmalarca teklif mektubu hazırlanırken dikkat edilecek 5 temel husus bulunmaktadır.

  1. İhale dokümanının okunup kabul edilmiş olması,
  2. Teklif mektubu üzerinde kazıntı ve silinti olmaması,
  3. Teklif edilen bedelin rakam ve yazıyla ve birbirine uygun surette yazılmış olması,
  4. Teklif mektubunda isteklinin kaşe ve imzasına yer verilmesi, (Ortak girişimlerde her iki ortak tarafından imza edilmelidir.)
  5. 4734 sayılı Kanunun 10. maddesinde ifade edilen hususlara ilişkin taahhütname sunulması

 

Teklif mektubunun nasıl yazılır sorusunun da yukarıda yer verilen ilkeler çerçevesinde ele alınması gerekir.

 

Teklif mektubundaki hangi eksiklikler firmaların elenmesine neden olmaz?

  • Teklif mektubunda tarihin yer almaması veya yanlış tarih atılmış olması firmaların ihale dışı bırakılmasına neden olmaz.
  • İdare adının veya ihale komisyonu adının yazılmamış olması ihale dışı bırakmaya neden olmaz.
  • Adres, telefon, fax numarası gibi yerlerin doldurulmamış olması ihale dışı bırakılmaya neden olmaz.
  • Vergi numarası, TC kimlik numarası kısmının doldurulmamış olması kanaatimizce değerlendirme dışı bırakma gerekçesi olamaz. Ancak, uygulamada bazı KİK kararları kanaatimizin aksinedir.
  • Şirket unvanının veya adının teklif mektubunun altına yazıldığı hallerde üzerine de yazılmasına gerek yoktur.

Daha da fazla husus sayabiliriz ve idarelerin veya firmaların teklif mektuplarında ne gibi hatalar yaptıklarına daha fazla örnek getirebiliriz. Ancak, burada önemli olan husus teklif mektubunun mahiyetinin, ne için verildiğinin anlaşılmasıdır.

 

Aşağıda birim fiyat teklif mektubu örneğine yer verilmiş olup, götürü bedel teklif mektuplarında da aynı hususlar bulunmaktadır.

 

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

 

                                …….. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

                                                                                              .. /.. /....

 

İhale Kayıt Numarası

 

 

İhalenin adı

 

 

Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı

 

 

Uyruğu

 

 

TC Kimlik Numarası1(gerçek kişi ise)

   

Vergi Kimlik Numarası

 

 

(…)* Adresi

 

 

 Telefon ve Faks numarası

 

 

(…)*

                                       

 

       1) Yukarıda ihale kayıt numarası ve adı yer alan ihaleye ilişkin ihale dokümanını oluşturan tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere ihale dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

       2)İhale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a),(b),(c),(d),(e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığımızı ve olmayacağımızı, anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu hususlara ilişkin olarak durumumuzda değişiklik olması halinde buna ilişkin belgeleri İdarenize derhal vereceğimizi; ihalenin üzerimizde kalması halinde ise sözleşme imzalanmadan önce anılan maddenin dördüncü fıkrasının (a),(b),(c),(d),(e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığımıza ilişkin belgeleri anılan Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak İdarenize sunacağımızı taahhüt ediyoruz.(Ek cümle: 25/01/2017-29959 R.G./8. md.) Ayrıca ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetimizi mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğümüzü ve ihalenin üzerimizde kalması halinde sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak İdarenize sunacağımızı taahhüt ediyoruz.

       3) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki “yerli istekli” tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.

       4) (Mülga madde: 07/06/2014-29023 R.G./22. md.) İhale konusu işi, bu teklif mektubunun ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelindeki2 her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç   [ Teklif edilen toplam bedel, para birim belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır.] bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.3       

                                                                                                        Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı

                                                                                                                         Kaşe ve İmza4