Bilanço Yetersizliğinden Dolayı İhaleye Katılamıyor Musunuz?

İhale (Ortak-Diğer) Yeterlik Kriterleri
BİLANÇO YETERSİZLİĞİNDEN DOLAYI İHALEYE KATILAMIYOR MUSUNUZ?
Özeti :

Ekonomik ve mali yeterlik kriterlerini karşılamayan firmalar ihale dışı bırakılmaktadır. Şirketlerin yeniden yapılandırma yöntemleri bu açıdan yetersiz olan firmaların yeterli hale gelmesini sağlayabilir. Yani, şirket birleşmeleri ile mali tablolarınızı düzeltebilirsiniz.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

BİLANÇO YETERSİZLİĞİNDEN DOLAYI İHALEYE KATILAMIYOR MUSUNUZ?

Başlıkta bilanço yetersizliğine atıf yapılmış olmakla birlikte, konu ekonomik ve mali yeterlik belgelerinin tamamını ilgilendirmektedir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10 uncu maddesine göre ekonomik ve mali yeterlik belgeleri (Bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler - İsteklinin, ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeleri - İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler) istenebilmektedir. Yönetmeliklerde hangi ihalelerde bu belgelerin talep edileceği hüküm altına alınmıştır.

Ekonomik ve mali yeterlik belgelerinin istenildiği ihalelerde belgelerin taşıması gerekli kriterlere yönetmeliklerde yer verilmiştir:

Banka referans mektubuna ilişkin yeterlik kriterleri aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde; isteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı, teklif edilen bedelin % 10’undan az olamaz.”

“(3) Adayın veya isteklinin ikinci fıkra uyarınca sunduğu belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.”

“(6) İş hacmini gösteren belgelere ilişkin kriterler aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde, toplam cironun teklif edilen bedelin % 25’inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.”

Örnek olarak Hizmet Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinden alınan ve yukarıda yer verilen kriterleri sağlamayan istekliler ihale dışı bırakılacaktır.

Bilançosu yetersiz olan, yeterince iş yapmayan firmalar ihale dışı bırakılacaktır.

Bilanço veya gelir tablosu yetersizliğinden dolayı ihaleye katılamayan firmalara ihaleye katılabilmeleri için tavsiyemiz: ŞİRKET BİRLEŞMELERİ

Ekonomik ve mali tabloları yetersiz olan şirketler başka şirketlerle birleşmek suretiyle ekonomik ve mali tablolarını yeterli hale getirebileceklerdir. Şirket birleşmelerinde buna imkan veren düzenleme Kamu İhale Kurulunun 19.10.2009 tarih ve 2009/DK.D-143 nolu düzenleyici kurul kararıdır:

“2-Bilanço ve ciro değerlerine ilişkin olarak, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait bilanço değerleri ve gelir tablosunun yeterlik şartını sağlamaması halinde, bu yıldan daha önceki yıllara ait bilanço ve gelir tablolarının sunulmasında, tasfiyesiz sona eren şirket/şirketler ve işletmelere ait bu önceki yıllara ait bilanço ve ciro değerlerinin de mevcut şirketin söz konusu yıllara ait bilanço ve ciro değerleriyle toplanarak dikkate alınabileceğine

Bu düzenlemeye göre;

Bilanço ve ciro değerleri yetersiz olan firmalar yeterli olan firmalarla birleşirse bilanço ve ciro değerleri toplanarak dikkate alınacağı için ihalelere katılmada sorun ortaya çıkmayacaktır. Birleşme öncesi bilanço ve ciro değerleri de toplanabilecek olup, bilanço ve ciro değerlerinin toplanması işlemi sadece birleşme tarihinden sonraki yıl bilançolarına sirayet etmeyecektir.

Örneğin, 2015 yılında ihaleye katılmayı düşünen bir şirket, 2014 yılı bilançosu yeterli olmadığı için ihaleye katılamıyor olsun. Bu şirket başka bir şirketle 2015 yılı Eylül ayında birleşmiş olsun. 2015 yılı Eylül ayından, yani birleşmeden sonra girilecek ihalelerde, birleşen şirketlerin 2014 yılı bilanço ve gelir tabloları bir arada verilecek ve bunların toplamı üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

Netice: Yetersiz olan Ekonomik ve Mali Yeterlik Belgelerinizi şirket birleşmeleri ile yeterli hale getirebilirsiniz.