Belki De Yasaklı Olan Firmalara İhale Veriliyor Olabilir

İhale (Ortak-Diğer) Yasaklılık ve Yasaklama İşlemleri
BELKİ DE YASAKLI OLAN FİRMALARA İHALE VERİLİYOR OLABİLİR
Özeti :

Kamu ihalelerinde yasaklılık uygulamalarının yeniden gözden geçirilmesi gerekir. Hem yapılan teyitler hem de yapılmayan yasaklılık işlemleri açısından hataların olduğu düşünülmektedir.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

BELKİ DE YASAKLI OLAN FİRMALARA İHALE VERİLİYOR OLABİLİR

Yasaklılık konusu ve bağlı olarak ortaya çıkan uygulamalar fikir birliğinin olmadığı alanlardan bir tanesidir. Kimlere yasaklılık verileceği ile kimlerin yasaklılık teyitlerinin yapılacağı konularında KİK kararları ve idare mahkemesi kararları arasında tam bir uyumun bulunduğunu söylemek pek mümkün değildir.

Kanaatimiz şirket müdürlerinin ve vekillerinin yasaklılık teyitlerinin yapılamayacağı noktasında olmakla beraber, bu analizimizde 4734 sayılı Kanunda açık bir şekilde yer almasına karşın uygulanmayan ve sistemde yer alan başka bir boşluğa işaret edilecektir: Yasaklı olan firmaların hâkim hissesine sahip olduğu şirketlerin yasaklılık işlemleri ve teyitleri.

4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesine göre;

“Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.”

Benzer bir düzenleme 4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde de yer almaktadır.

Buna göre yasaklılık kararı verilen bir şirketin başka şirketin yarısından fazlasına sahip olması halinde, bu sermaye şirketinin de yasaklı olması gerekir. Hüküm çok açıktır.

Yasaklama kararları incelendiğinde, yasaklama kararı veren makamların, tüzel kişilerin başka bir sermaye şirketinin yüzde elliden fazla hissesine sahip olup olmadığı araştırılmamaktadır. Bu araştırmanın yapılabileceği bir bilgi ihale dokümanları arasında yer almadığı gibi, ticaret sicil gazetelerinden de bu bilginin elde edilebilmesi olanaklı gözükmemektedir.

Bir örnek vermek gerekirse;

İhaleye katılan A firmasının yasaklı hale getirilmesi halinde, idareler A firması ile A firmasının % 50’den fazla hisseye sahip ortaklarını yasaklı hale getirmektedirler. Peki A firmasının ortak olduğu diğer şirketler araştırılıyor mu? Eğer A firması B firmasının yüzde elliden fazla hisseye sahip ortağı ise B firmasının da yasaklı olması gerekir. Ancak, B firmasına yasaklılık veren idare ben şu ana kadar görmedim.

Örnek üzerinden hareketle, ihalelere B firmasının katılması halinde, yasaklılık teyitleri ortağı üzerinden de yapılacak ve sorun bu noktada belki çözülecektir. Ancak, B firmasının hakim ortağı olduğu şirketlerin ihalelere katılmasında, yasaklı olduğu halde ihalelerin verilmesi sorunu gündeme gelecektir.

Yasaklılık teyitlerinin geçmişini, takip edenler yakından bilirler. İlk başlarda sadece firmaların vergi numaraları üzerinden yasaklılık teyitleri yapılırdı. Kanaatimizce o dönemlerde yasaklı olduğu halde birçok firma ihale almıştır. Sonraları yasaklılık teyitleri ortaklarını ve müdürleri ile vekillerini de kapsayacak şekilde genişletildi. Müdür ve vekillerin yasaklılık teyitlerinin hatalı alındığını ifade etmekle birlikte, yukarıda yer verdiğimiz tespit çerçevesinde yine eksik yasaklılık incelemesi yapılmaktadır.

MERSİS sisteminin hayata geçirilmesinin planlandığı şu günlerde, yasaklılık teyitleri ile Ticaret Sicil Gazetesi sistemlerinin yukarıda yer verilen açıklara imkân vermeyecek şeklide dizayn edilmesinde azami fayda vardır.

Neticede, belki sizler de yasaklı olan bir firmaya ihale vermiş olabilirsiniz?