Belediyeler Kültür Merkezlerine Sigorta Yaptırabilirler Mi?

Mali Yönetim Mali Yönetim ve Kontrol
BELEDİYELER KÜLTÜR MERKEZLERİNE SİGORTA YAPTIRABİLİRLER Mİ?
Özeti :

Belediyelerce inşa edilen ve 3'üncü kişilere tahsis edilen binaların sigorta bedellerinin belediye bütçesinden ödenip ödenmeyeceği zaman zaman tartışma konusu olabilmektedir.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

Belediyelerimiz mahalli müşterek ihtiyaçlar için yoğun çalışmalar yapmakta ve önemli yapım işleri de yürütmektedirler. Bu amaçla da çoğunluğu tiyatro, kültür merkezi vb. adlarla yapım işleri ihaleleri yapmakta ve bu binaların vatandaşların kullanımına açmaktadırlar. 

Belediyelerimiz inşaatlarını bitirdikleri bu merkezleri olası risklerde korumak istediklerinde zaman zaman ödedikleri sigorta bedellerinin kamu zararı oluşturduğuna yönelik iddialarla karşı karşıya kalabilmektedirler.

Bu iddianın temellinde de Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda, istisna olarak sayılanlar dışındaki Devlet mallarının sigorta edilmemesinin esas olduğu kuralı bulunmaktadır.

Bu kurala gerekçe gösterdikleri Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’ndaki Hükme aşağıda yer verilmektedir:

Bütçelerin diğer tertiplerinin esas giderlerine ilişkin olarak ödenen sigorta giderleri dışında Devlet mallarının sigorta edilmemesi esastır.

Ancak

a) Yanıcı, patlayıcı maddeler, gemi, uçak, helikopter ve ilaç depolama yerlerinin sigorta giderleri

b) Dış ülkelerdeki Devlete ait temsilcilik binaları ile Devlete ait eşyanın ve kira ile tutulan bina için yapılan sözleşmede sigorta zorunluluğu varsa kiralık binanın, Türk mülkiyetinde olan veya kira ile tutulan yerlerde organizatör şirket tarafından sigorta zorunluluğu konulmuşsa söz konusu yerlerin sigorta giderleri

c) Dış kuruluşlarla ilgili olarak taşıt sigortası (misyon şefinin uygun gördüğü hallerde tam kasko) giderleri,

ç) Belgelerine göre ayrılması mümkün olmayan sigorta ve navlun giderleri,

d) Belediyelere ait itfaiye ve ambulans araçlarının kasko sigortası giderleri,

e) Sondaj ve jeofizik çalışmaları kapsamında fiilen arazide veya denizde kullanılan özel amaçlı araç ve ekipmanların sigorta giderleri,”

ödenebilmektedir.

Ancak bu kural, yapımı bitirilerek 3’üncü kişilerin kullanımına veya tahsisine verildiğinde nasıl anlaşılması gerektiğine yönelik bir hukuki içtihat günümüze kadar olmamıştır.

Sayıştay Temyiz Kurulu’nun 2016 yılında almış olduğu kararda, kamu hizmetine tahsisli olmayıp ticari niteliğe haiz bir malın devlet malı olarak kabul edilip Bütçe Kanunu’nun (E) Cetveli kapsamında değerlendirilme imkanı da bulunmaması sebebiyle sigorta yaptırılması mevzuata aykırılık teşkil etmeyeceği hüküm altına alınmıştır.