Belediye Şirketleri Sosyal Güvenlik Teşviklerinden Yararlanabilirler Mi?

Sosyal Güvenlik - Personel Belediye Şirketleri
BELEDİYE ŞİRKETLERİ SOSYAL GÜVENLİK TEŞVİKLERİNDEN YARARLANABİLİRLER Mİ?
Özeti :

Belediye şirketlerinin sosyal güvenlik teşviklerinden yararlanıp yararlanmayacaklarına yönelik tartışmada mahkemelerce kararlar verilmektedir.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin 13/01/2020 tarihli 2017/25655 Esas No ve 2020/106 kararına göre; Belediye şirketleri, belediyeler tarafından kurulan veya ortak olunan Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi sermaye şirketleri olup, belediyelerin tüzel kişiliğinden ayrı ve bağımsız özel hukuk tüzel kişileridir.

Belediye şirketleri mahalli idarelerde toplu ulaşım, kentsel dönüşüm, sosyal tesis işletmeciliği, ekmek fabrikaları, tarımsal işletme gibi önemli mali büyüklüğe sahip alanlarda hizmet sunmaktadırlar.

Belediye şirketlerinin tabi olduğu mevzuat konusunda makalemizde yer vermiş olduğumuz bir yönüyle özel hukuk bir yönüylede kamu hukukuna hükümlerine tabi özel hukuk tüzel kişileridir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Prim oranları ve Devlet Katkısı başlıklı 81’nci maddesinde Kanun’un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinin, bu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanacağı düzenlemesi yapılmış ancak 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 30’uncu Maddesi ikinci fıkrasında kamu kurum ve kuruluşlarının bu teşvikten yararlanmayacağına yönelik düzenleme yapılmıştır.

İlgili Kanun düzenlemesinde belediye şirketleri doğrudan düzenlenmemiştir. Belediye şirketi, kendisinin özel nitelikli iş yeri olduğunu ve e ulaşım hizmetlerinin gördürülmesi amacı ile kurdurulmuş ticaret siciline kayıtla  şirket niteliğinde özel hukuk tüzel kişisi olduğu bu nedenle de ilgili teşvikten yararlanması iddiası ile açmış olduğu davada Yargıtay davacı şirketin kamusal yönünün ağır bastığı, şirkete ait iş yerinin de Kamu idaresi işyerleri kapsamında olduğu, 5335 sayılı Kanun'un 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinden olduğundan özel şirket iş yerlerinden olmaması sebebiyle 5 puanlık teşvikten yararlanamayacağı doğrultusunda karar vermiştir.