Belediye Şirketleri 3 (G) Kapsamındaki Sözleşmeleri İçin Yasaklama Verebilir Mi?

İhale (Ortak-Diğer) Belediye Şirketleri
Belediye Şirketleri 3 (g) Kapsamındaki Sözleşmeleri İçin Yasaklama Verebilir mi?
Özeti :

Belediye şirketlerince gerçekleştirilen 3(g) kapsamında yapılan alım nedeniyle sözleşmenin yürütülmesi esnasında yasak fiil ve davranışlar nedeniyle yüklenici hakkında yasaklama verilebilir mi?

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

Belediye Şirketleri 3 (g) Kapsamındaki Sözleşmeleri İçin Yasaklama Verebilir mi?

Belediye şirketleri 4734 sayılı Kanuna tabi idarelerdir. Söz konusu şirketler ayrıca Mezkur Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendine göre hem de diğer istisna maddelerine göre alım yapabilmektedirler.  4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin son fıkrası, “ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna tâbi değildir.” hükmünü haizdir. Bu itibarla istisna kapsamında yapılan işlerde Kanunun dördüncü kısmında yer alan  “Yasaklar ve ceza sorumluluğu” maddelerine tabidir.

Buna göre, istisna kapsamında yapılan alımlarda da Kanunun dördüncü kısmında yer alan;

  • İhalelere katılmaktan yasaklama, (m. 58)
  • İsteklilerin ceza sorumluluğu, (m. 59)
  • Görevlilerin ceza sorumluluğu, (m. 60)
  • Bilgi ve belgeleri açıklama yasağı, (m. 61)

maddeleri uygulanacaktır.

Belediye şirketlerince hem 4734 sayılı Kanuna tabi ihalelerde hem de aynı Kanunun istisna maddelerine göre gerçekleştirilen alımlarda ihaleye katılmaktan yasaklama kararı verilmesi mümkündür.

Peki 3(g) kapsamında yapılan alım nedeniyle sözleşmenin yürütülmesi esnasında yasak fiil ve davranışlar nedeniyle yüklenici hakkında yasaklama verilebilir mi?

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun “Amaç” başlıklı 1 nci maddesinde, “Bu Kanunun amacı, Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir.” hükmü,

 “Kapsam” başlıklı 2. maddesinde, “Bu Kanun, Kamu İhale Kanununa tabi kurum ve kuruluşlar tarafından söz konusu Kanun hükümlerine göre yapılan ihaleler sonucunda düzenlenen sözleşmeleri kapsar.” hükmü yer almaktadır.

Görüleceği üzere 4735 sayılı Kanun, Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir. Bu itibarla 4734 sayılı Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamında yapılan alımda sözleşmenin yürütülmesi 4735 sayılı Kanun çerçevesinde yürütülmeyecektir.

4735 sayılı Kanunun 25 nci maddesinde sözleşmenin uygulanması sırasında işlenebilecek yasak fiil veya davranışlar düzenlenmiş aynı Kanunun 26 ncı maddesinde de 25 inci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, 4734 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verileceği kural altına alınmıştır.

Ancak yukarda da izah edildiği üzere 4735 sayılı Kanun, Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili esas ve usulleri belirlediğinden dolayı, 4734 sayılı Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamında yapılan alımlar nedeniyle sözleşmenin yürütülmesi esnasında yasaklama kararı verilemeyecektir.