Belediye Şirketinde Memur Çalışıtırılabilir Mi? ve Ücret Ödenebilir Mi?

Mali Yönetim Belediye Şirketleri
BELEDİYE ŞİRKETİNDE MEMUR ÇALIŞITIRILABİLİR Mİ? VE ÜCRET ÖDENEBİLİR Mİ?
Özeti :

Belediye şirketlerinde memur çalıştırılıp çalıştırılmayacağı ve bu memurlara ücret ödenip ödenemeyeceği zaman zaman sorulabilmektedir.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

Belediye şirketlerimiz belediyelerimizin ortak olduğu veya sermayesinin tamamına sahip olduğu özek hukuk tüzel kişileridir.

Ancak bu şirketlerin hukuki durumları tam olarak anlaşılamamakta ve zaman zaman da bazı sorunlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Yoğun olarak sorulan soruların birisi de belediye şirketlerinde belediye deki kadrolu memurların çalışıp çalışmayacağı

Bu sorunun cevabı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun aşağıda yer verdiğimiz hükmünde temel olarak düzenlenmektedir;

“Madde 28 –

Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç).”

Hükmü bulunmaktadır.

Bu hüküm gereğince memurlar belediyeyi temsilen denetçi ve yönetim kurulu üyesi olabilmektedirler. Nitekim Sayıştay Temyiz Kurulu Kararıyla da (41866 tutanak no lu, 10.05.2016 tutanak tarihli)  belediye şirketinde görevlendirilen memurlara huzur hakkı dışında ücret veya maaş adıyla her hangi bir ödemede bulunulamayacağı belirtilmiştir.

 Ancak Şirket Genel Müdürlüğü belediyenin temsil makamı değildir. Bizatihi süreklilik arz eden bir yöneticilik makamı olup yukarıda yer verdiğimiz 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndaki ikinci görev yasağı hükmüne aykırılık teşkil edecektir.