Belediye Meclis Üyeleri Doğrudan Temin Yöntemine Göre De Belediyeye İş Yapamazlar

İhale (Ortak-Diğer) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Genel
BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİNE GÖRE DE BELEDİYEYE İŞ YAPAMAZLAR
Özeti :

Belediye başkanları ve meclis üyelerinin görevlerinin sona ermesinden itibaren belli bir süreyle belediye ve bağlı kuruluşlarına karşı doğrudan doğruya veya dolaylı olarak taahhüde girmeleri engellenmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 28. maddesinde geçen “taahhüt” ifadesinin ihale usulü ile yapılan alımlar yanında, doğrudan teminle yapılan alımları da kapsayıp/kapsamadığı konusunda tereddütler bulunmaktadır.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİNE GÖRE DE BELEDİYEYE İŞ YAPAMAZLAR

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 28. maddesinde, Belediye başkanı görevi süresince ve görevinin sona ermesinden itibaren iki yıl süreyle, meclis üyeleri ise görevleri süresince ve görevlerinin sona ermesinden itibaren bir yıl süreyle, belediye ve bağlı kuruluşlarına karşı doğrudan doğruya veya dolaylı olarak taahhüde giremez, komisyonculuk ve temsilcilik yapamaz. hükmü yer almaktadır.

Söz konusu hükme göre, belediye başkanları ve meclis üyelerinin görevi süresince görevlerinin sona ermesinden itibaren belli bir süreyle belediye ve bağlı kuruluşlarına karşı doğrudan doğruya veya dolaylı olarak taahhüde girmeleri engellenmiştir.

Maddede geçen taahhüt kelimesi, bir şey yapmayı üstüne alma, üstlenme anlamlarına gelmektedir.[1]

Kanaatimize göre, buradaki taahhüt ifadesi ihale usulü ile yapılan alımlar yanında, doğrudan teminle yapılan alımları da kapsamaktadır. Bu çerçevede, belediye başkanının görevi süresince ve görevinin sona ermesinden itibaren 2 yıl süreyle, meclis üyelerinin ise görevleri süresince ve görevlerinin sona ermesinden itibaren 1 yıl süreyle doğrudan temin yöntemiyle bile olsa belediye ve bağlı kuruluşlarına karşı taahhüde girmeleri mümkün değildir.

Kamu İhale Kurulunun 27.03.2006 tarih ve 2006/DK.D-55 sayılı Kararında bu hususa ilişkin olarak;

5393 sayılı Belediye Kanununun 28 inci maddesindeki “taahhüt” ibaresinin; yükümlenme, yüklenme, üstlenme, kendi nam ve hesabına bir gerçek kişiye veya tüzel kişiye karşı, sözleşmeli veya sözleşmesiz bir işin yapılmasının veya bir şeyin tesliminin yükümlenilmesi olarak anlaşılması gerektiğine,

Bu çerçevede;

Taahhüde girememek hükmü, 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi kapsamındaki doğrudan temin suretiyle yapılacak alımları da kapsadığından belediye başkanları ile belediye meclis üyelerinin 5393 sayılı Kanunda belirtilen süreler içinde giremeyecekleri taahhütlerin, doğrudan temin suretiyle yapılacak alımları da kapsadığına,

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 20 nci maddesinde; “İl genel meclisi üyeleri, görevleri süresince ve görevlerinin sona ermesinden itibaren iki yıl süreyle il özel idaresi ve bağlı kuruluşlarına karşı doğrudan doğruya veya dolaylı olarak taahhüde giremez, komisyonculuk ve temsilcilik yapamaz.” hükmü bulunduğundan, bu madde bakımından da taahhüde girememe hükmünün, doğrudan temin suretiyle yapılacak alımları kapsadığına,

karar verilmiştir.

 

[1] http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts