Aynı Bankanın Bütün Şubeleri Aynıdır

İhale (Ortak-Diğer) Yeterlik Kriterleri
AYNI BANKANIN BÜTÜN ŞUBELERİ AYNIDIR
Özeti :

Banka referans mektubunu düzenleyen banka şubesi dışında aynı bankanın başka bir şubesi tarafından belgenin “aslı gibidir” kaşesi ile onaylanmasının mümkün olup olmadığı tereddüt konusu olabilmektedir.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

AYNI BANKANIN BÜTÜN ŞUBELERİ AYNIDIR

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10 uncu maddesinde, ekonomik ve mali yeterliğinin ölçülebilmesi amacıyla “bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumu ile ilgili belgelerin” yeterlik kriteri olarak talep edilebileceği hüküm altına alınmıştır. Uygulama Yönetmeliklerinde ise mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlik belgesinin banka referans mektubu olduğu ifade edilmektedir.

Uygulama Yönetmelikleri gereği banka referans mektubu istenildiği durumlarda söz konusu belgenin aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerinin sunulması gerekmektedir. Noter onaylı belgelerin, aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez.

Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen belgeleri de teklifleri kapsamında sunabilirler.

Banka referans mektubunu düzenleyen banka şubesi dışında aynı bankanın başka bir şubesi tarafından belgenin “aslı gibidir.” kaşesi ile onaylanmasının mümkün olup olmadığı ise tereddüt konusu olabilmektedir.

Söz konusu hususla ilgili olarak 20.06.2011 tarih ve 1414-11722 sayılı yazı ile ilgili Kurum olan Türkiye Bankalar Birliği Genel Sekreterliğinden; “4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan ihalelere katılan isteklilerin anılan Kanun ve ikincil mevzuat gereğince bankalardan temin ettikleri teminat mektupları ile banka referans mektuplarının teklif dosyaları içerisinde, aslını, noter tarafından onaylanmış örneğini veya “aslı idarece görülmüştür” kaşesi bulunan suretini sunma zorunluluğu bulunmaktadır. Ancak uygulamada bazı isteklilerin sözkonusu belgeleri düzenleyen banka şubesi dışında aynı bankanın başka bir şubesi tarafından “aslı gibidir” kaşesi vurulan suretinin teklif dosyası içerisinde sundukları görülmektedir.

Bu çerçevede Kurumumuz tarafından yürütülmekte olan incelemelere esas olmak üzere;

1) Bankacılık mevzuatı ve sistemi açısından, anılan belgeleri düzenleyen banka şubesi dışında aynı bankanın başka bir şubesi tarafından belgenin “aslı gibidir.” kaşesi ile onaylanmasının mümkün olup olmadığı ve hukuki açıdan düzenleme işlemi ile aynı sonucu doğurup doğurmadığı,

2) Söz konusu onay işlemi ile düzenleme işleminin bankacılık mevzuatı açısından aynı hukuki sonucu doğurması halinde, onay işlemini yapan kişilerin unvan ve isimlerinin bulunma zorunluluğunun bulunup bulunmadığı” hususlarında, Kamu İhale Kurumu tarafından görüş istenilmiştir.

Türkiye Bankalar Birliği Genel Sekreterliği’nin 22.06.2011 ve 5837 sayılı cevap yazısında; “…Bankacılık mevzuatında teminat mektupları ile referans mektuplarının, bu belgeleri düzenleyen banka dışında aynı bankanın başka bir şubesi tarafından “aslı gibidir” kaşesi vurulan suretinin düzenlenmesine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Konuya ilişkin hukuki değerlendirmenin Kurumunuz takdirinde olduğu düşünülmektedir.” şeklinde görüş bildirilmiştir.

İlk dönem Kurul kararları söz konusu belgelerin geçerli olmadığı şeklinde iken geldiğimiz durumda banka referans mektubunun, bankanın başka bir şubesi tarafından "aslı gibidir" yapılması halinde ilgili belgenin geçerli kabul edilmesi yönündedir. Mahkeme kararları da aynı yöndedir.

Söz konusu hususla ilgili olarak Kurulun 04.03.2015 tarih ve 2015/UY.II-712 sayılı kararında da;

“Bu çerçevede Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Çankaya Şubesi tarafından düzenlenen banka referans mektubunun fotokopisinin aynı bankanın başka bir şubesi tarafından “aslı gibidir” kaşesi kullanılarak imzalandığı anlaşılmıştır.

Banka şubelerinin hepsinin merkeze bağlı oldukları ve merkez adına işlem tesis etme yetkilerinin bulunduğu, şubeler arasında yetki farkının bulunmadığı dikkate alındığında, başka bir şubenin “aslı gibidir” şerhini taşıyan banka referans mektubunun geçersiz sayılamayacağı, diğer yandan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin yukarıda aktarılan 34’üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca idarelerce banka referans mektubunun teyidinin ilgili bankanın genel müdürlüğünden ya da şubesinden yapılabileceği, kaldı ki anılan isteklinin teklif dosyasında Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Altunizade Şubesinin iki yetkilisi ıslak imzalı teyidinin de sunulduğu görüldüğünden, söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun bulunmamıştır.” denilmektedir.

Bu itibarla düzenleyen banka şubesi dışında aynı bankanın başka bir şubesi tarafından “aslı gibidir.” kaşesi ile onaylanan banka referans mektupları da geçerli kabul edilmelidir.