Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri (Mali Hukuk Sayı: 172, Temmuz-Ağustos 2014)

Sosyal Güvenlik - Personel İş Mevzuatı
ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ (Mali Hukuk Sayı: 172, Temmuz-Ağustos 2014)
Özeti :

Bu analizde, Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında yeni Yönetmelik hükümlerinin ne getirdiği ele alınıp, değerlendirilecektir.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ (Mali Hukuk Sayı: 172, Temmuz-Ağustos 2014)   

    

I-BAŞLANGIÇ :

Risk değerlendirilmesi dahil, diğer hükümleri 30.06.2012 ve 01.01.2013 tarihlerinde yürürlüğe giren 20.06.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun[[1]] işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli ile iş güvenliği uzmanına ilişkin maddeleri 12.07.2013 tarihli ve 6495 sayılı Kanuna[[2] ] göre, 50'den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 01.01.2014, diğer işyerlerinde de 03.02.2014 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde söz konusu kanun hükümleri 01.07.2016 tarihinde yürürlüğe girecektir.

6331 sayılı Kanun uyarınca çıkarılan Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin[[3]] “Eğitim programları” başlıklı 19’uncu maddesi 26.07.2013 tarihinde, diğer hükümleri ise 25.01.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin akredite olmuş ve Genel Müdürlükçe yetkilendirilmiş laboratuarlarca düzenlenen belge ve ölçüm sonuçlarını içeren raporun işveren ve/veya temsilcileri tarafından Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne teslim edilmesine dair 9’uncu maddenin dördüncü fıkrası ve “Asbest ölçümleri” başlıklı 10’uncu maddesi 20.08.2015 tarihinde yürürlüğe girecektir[[4]]. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle, bu Yönetmelik öncesi yürürlükte bulunan 22.05.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun[[5]] “İş sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri” başlıklı 78’inci maddesi uyarınca çıkarılan Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik[[6]] yürürlükten kaldırılmıştır.

Soma’da 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen ve 301 işçinin ölümüyle sonuçlanan maden kazası ile 12.06.2014 tarihinde Kayseri’de denetim yaparken, inşaat iskelesinin çökmesi sonucu İş Müfettişi Naci AYVALIOĞLU ile firmanın İnşaat Mühendisi olan Baki GÜNEŞ’in hayatını kaybetmesi, iş sağlığı ve güvenliği konusunu daha güncel ve önemli kılmıştır.

Yalnızca “İş Güvenliği Uzmanlığı” belgesine sahip olanların katılabilecekleri asbest söküm uzmanlığı eğitimi ile ayrıca asbest söküm çalışanlarının katılabilecekleri asbest söküm çalışanlarının eğitimi, her iki eğitime ilişkin eğitim programları, sınavlar ve belgelendirme konusunda usul ve esasları belirleyen Asbest Sökümü İle İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ[[7]], 29.06.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

II-KONU :

1-Risk ve Risk Değerlendirmesi ile Sınır Değer Nedir, Asbestle İlgili Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır :

Risk, tehlikelerden kaynaklanan bir olayın meydana gelme ihtimali ile zarar verme derecesinin sentezidir. İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalar da risk değerlendirmesi olarak adlandırılmaktadır.

Kanuni zorunluluklar ve işletmenin kendi sağlık ve güvenlik politikası ve uygulamaları dikkate alındığında, kabul edilebilecek düzeye indirilmiş risk, kabul edilebilir risktir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği[[8]] hükümleri çerçevesinde asbest tozuna maruz kalma riski bulunan çalışmalarda, asbestin türü ve fiziksel özellikleri ile çalışanların maruz kalma derecesini dikkate alarak işyerinde risk değerlendirilmesi yapılması gerekir. Risk değerlendirmesi yapılırken çalışanlar veya temsilcilerinin görüşleri alınmalıdır.

Çalışılan ortam havasındaki asbest miktarının belirlenmiş sınır değerin altında olduğunun risk değerlendirmesinde ortaya çıkması durumunda;

a)Sadece, kolay kırılmayan malzeme ile çalışılan, geçici ve kısa süreli tamir ve bakım işlerinde,

b)Asbest liflerinin sıkı şekilde bağlı olduğu malzemenin bozulmadan ve parçalanmadan uzaklaştırılması işlerinde,

c)İyi durumdaki asbestli malzemenin paketlenmesi işlerinde,

ç)Ortam havasının izlenmesi ve kontrolü işleri ile malzemelerde asbest bulunup bulunmadığının tespiti için örnek alınması işlerinde,

Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin  “Bildirim ve iş planı” başlıklı 9’uncu, “Sağlık gözetimi” başlıklı 16’ncı ve “Kayıtların tutulması” başlıklı 17’nci madde hükümleri uygulanmaması söz konusu olabilmektedir.

İhtiyaç hissedilmesi durumunda ve bu maddenin (a),(b),(c) paragraflarında belirtilen hususlarda farklı asbestli malzemeyle karşılaşılması durumunda risk değerlendirmesi yeniden yapılmalıdır.

Ayrıca, İşverenin, bu makalemize konu olan çalışmalarda çalışanların maruz kaldığı havadaki asbest konsantrasyonunun, 8 saatlik zaman ağırlıklı ortalama değerinin (ZAOD-TWA) 0,1 lif/cm3 sınır değerini geçmemesini sağlamalıdır.

2-Asbest, Zaman Ağırlıklı Ortalama Değer, Asbest Söküm Çalışanı Ve Uzmanı  İfade Etmektedir :

Aktinolit Asbest, CAS No 77536-66-4, Antofilit Asbest, CAS No 77536-67-5, Grünerit Asbest (Amosit), CAS No 12172-73-5, Krizotil, CAS No 12001-29-5, CAS No 132207-32-0, Krosidolit, CAS No 12001-28-4, Tremolit Asbest, CAS No 77536-68-6 liftli silikatlar Asbest olarak, Günlük 8 saatlik zaman dilimine göre ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama değer Zaman Ağırlıklı Ortalama Değer (ZAOD/TWA) olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca kurulan komisyon tarafından oluşturulan eğitim programını tamamlamış ve kurs bitirme belgesi almış çalışan Asbest söküm çalışanı olarak, kapsamında belirtilen işlemlerin uygulanması aşamasında işveren tarafından sorumluluk verilen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca kurulan komisyon tarafından oluşturulan eğitim programını bitirip, sınavda başarılı olarak kurs bitirme belgesi alan kişi Asbest söküm uzmanı olarak adlandırılmaktadır.

3-Asbestli Malzeme Bulunan Söküm, Yıkım, Tamir, Bakım ve Uzaklaştırma İşlerinde Hangi Önlemler Alınır :

Söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma işlerine başlamadan önce, asbest içerebilecek malzeme ve yerlerini belirlemek için tesis, bina, gemi ve benzeri yapı ve sistemlerde işveren inceleme yaparak gereken tedbirleri almalıdır. Yıkım izni konusunda Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği[[9]] hükümleri uygulanmalıdır. Ancak, çalışma yapılan herhangi bir yapı veya ortamda asbest veya asbestli malzemenin bulunması şüphesi olması durumunda Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliği hükümlerinin uygulanması söz konusudur.

Asbest içerebilecek malzemelerin, söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma işlerini işveren, Asbest Söküm Uzmanı nezaretinde ve Asbest Söküm Çalışanınca yapılmasını sağlamalıdır.

Teknik önlemler alındığı halde, havadaki asbest konsantrasyonunun 8 saatlik  zaman ağırlıklı ortalama değerinin (ZAOD-TWA) 0,1 lif/cm3’ü aşabileceği söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma gibi belirli işlerde; çalışanların korunması için işverenin, özellikle; Uygun solunum sistemi koruyucusu ve diğer kişisel koruyucu donanım ile bunları kullanacak çalışanların ve çalışma sürelerinin belirlenmesi ve kişisel koruyucuların kullanılmasını sağlaması; Sınır değerin aşılması ihtimali olan yerlere uyarı levhalarının konulmasını sağlaması; Asbest veya asbestli malzemeden çıkan tozun, tesis veya çalışma alanı dışına yayılmasını önlemesi gerekir.

İşveren bu maddemizde belirtilen işlere başlamadan önce, alınacak önlemler konusunda çalışanları veya temsilcilerini bilgilendirmeli ve görüşlerini almalıdır.

4-Bildirim ve İş Planı Nasıl Hazırlanır :

İşveren bu makalemize konu olan çalışmalara başlamadan önce iş planı hazırlamak ve iş planı ile birlikte işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne bildirimde bulunmakla yükümlüdür.

Bildirimde; İşyerinin ticari unvanı ve adresi, Sökümü yapılacak asbestin türü ve miktarı, Yapılacak işler ve işlemler, Çalışan sayısı, İşe başlama tarihi ve işin tahmini süresi, Asbest söküm uzmanı belgesi, Asbest söküm çalışanı belgesi yer almalıdır.

İş planında, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için yapılan risk değerlendirmesi çerçevesinde işyerinde alınacak önlemler belirtilir. Bu planda özellikle; İşin çeşidi ve tahmini süresi, İşin yürütüleceği yer, Asbest ve/veya asbest içeren malzemelerin uzaklaştırılmasında kullanılacak metot, Asbest sökümü ve uzaklaştırılması işleminde kullanılacak ekipmanın özellikleri, İşi yapanların korunmaları ve arındırılmaları, İşlem sırasında ortamda veya yakınında bulunan diğer kişilerin korunması, Asbest ve/veya asbestli malzemelerin yerinde kalmasının daha büyük bir risk oluşturmadığı haller dışında, yıkıma başlanmadan önce bina ve tesislerden bu malzemelerin uzaklaştırılması işlemlerine ilişkin hususlar yer almalıdır.

İşveren ve/veya temsilcileri, asbest söküm, yıkım, tamir, bakım, uzaklaştırma işlemleri tamamlandığında, işyerinde asbest tozuna maruz kalma riskinin kalmadığını belirten ve ölçüm sonuçlarını da içeren akredite olmuş ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nce yetkilendirilmiş laboratuarlarca bir belge düzenlenmesini, bu belge ve ölçüm sonuçlarını içeren raporun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne teslim edilmesini sağlamalıdır.

Çalışanlar ve/veya temsilcileri, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne yapılan bildirimle ilgili tüm belgeleri talep etme ve görme hakkına sahip bulunmaktadır.

5-Asbest Ölçümleri Nasıl Yapılır :

Asbest ölçme ve numune alma işlemleri akredite olmuş ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nce yetkilendirilmiş laboratuarlarca yapılmalıdır. Asbest ölçümünün;

a) İşe başlamadan önce yapılan risk değerlendirmesi sonuçları dikkate alınmak suretiyle bu makalemizin 1’inci maddesinde belirtilen sınır değere uygunluğunu sağlamak için çalışma ortamından düzenli olarak alınan asbest numunelerinde lif sayımının yapılması,

b) Ölçüm için kullanılan numune alma metodu, çalışanların asbest ve/veya asbestli malzemeden kaynaklanan tozun kişisel maruz kalınmayı gösterecek şekilde uygulanması ve numune alan kişinin korunması için de gerekli önlemlerin alınması,

c) Numune alma yerleri belirlenirken çalışanların ve/veya çalışan temsilcilerinin de görüşlerinin alınması,

ç) Numunelerin, bu konuda görevli akredite ve yetkilendirilmiş laboratuar çalışanları tarafından alınması, alınan numunelerin analizinin, (e) paragrafında belirtildiği şekilde, lif saymak için uygun araç gereçle donatılmış akredite ve yetkilendirilmiş laboratuarlarda yapılması,

d) Numune alma süresinin, ölçüm veya zaman ağırlıklı hesaplama ile 8 saatlik çalışma süresinde (bir vardiya) çalışanın maruz kalmasını belirleyecek şekilde düzenlenmesi,

e) Lif sayımının, faz-kontrast mikroskobu kullanılarak Dünya Sağlık Örgütünün 1997 yılında tavsiye ettiği metotla veya eşdeğer sonuçları veren başka bir metotla yapılması,

gerekir. Şu kadarki; havadaki asbestin ölçülmesinde, uzunluğu 5 mikrondan daha büyük, eni 3 mikrondan daha küçük ve boyu eninin 3 katından büyük olan liflerin hesaba katılması icap eder.

6-Sınır Değerlerin Aşılması Ne Şekilde Önlenir :

Bu yazımıza konu olan çalışmalarda, çalışanların asbestli malzemelerden çıkan toza maruz kalmalarının en aza indirilmesi ve her durumda asbestin ortam havasındaki miktarının bu makalemizin 1’inci maddesinde belirtilen sınır değeri aşmaması için özellikle; Bu makalemiz kapsamına giren çalışmaların mümkün olan en az sayıda çalışanla yapılması; Çalışma sisteminin, asbest tozu çıkarmayacak şekilde tecrit edilmesi, bunun mümkün olmaması durumunda çıkan tozun ortama yayılması önlenecek şekilde tasarlanması; Asbeste maruz kalma riski olan çalışmaların yapıldığı yerlerin ve kullanılan ekipmanın temizlik ve bakım işlerinin düzenli ve etkili şekilde yapılmasının sağlanması; Asbest veya toz çıkaran asbestli malzemelerin, sızdırmaz uygun paketler içerisinde taşınması ve diğer malzemelerden ayrı olarak depolanması; Asbest içeren atıkların derhal toplanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgili mevzuatındaki işaretlemeler kullanılarak içinde asbest olduğunu gösterecek şekilde etiketlenip sızdırmaz paketler içinde en kısa zamanda işyerinden uzaklaştırılması ve ilgili mevzuata uygun şekilde yok edilmesi konusunda önlemler alınmalıdır.

7-Sınır Değerin Aşılmasında Ne Yapılır :

Bu yazımızın 1’inci maddesinde belirtilen sınır değerin aşılması durumunda;  Sınır değerin aşılmasının nedenleri tespit edilerek asbest konsantrasyonunun bu değerin altına inmesi için derhal gerekli önlemlerin alınması ve çalışanların korunması amacıyla uygun önlemler alınıncaya kadar etkilenmiş alanda çalışma yapılmaması; Alınan önlemlerin yeterli olup olmadığını belirlemek için ortam havasında tekrar asbest konsantrasyonu ölçümünün yapılması; Maruz kalmanın diğer önlemlerle azaltılmasının mümkün olmadığı ve ancak solunum sistemi koruyucusu kullanılarak sınır değere uyumun mümkün olduğu hallerde, çalışanlar sürekli olarak koruyucuyla çalışamayacaklarından, her bir çalışanın çalışacağı azami sürenin önceden belirlenmesi ve bu sürenin kesinlikle aşılmaması; Koruyucu kullanılarak yapılan çalışma süresince, fiziki şartlar, iklim şartları ve çalışanların veya temsilcilerinin görüşleri de dikkate alınmak suretiyle uygun dinlenme aralarının verilmesi gerekir.

8-Asbest veya Asbestli Malzeme Tozuna Maruz Kalma Riski Bulunan Çalışmalarda Alınacak Genel Önlemler Nelerdir :

Asbest oluğu belirlenen çalışma alanlarında; Gerekli işaretlemeler yapılmalı ve uyarı levhaları konulmalı; Bu yerlere görevli olanlar dışındaki çalışanların girmesi önlenmeli; Sigara içilmesi yasak olan alanlar belirlenmeli; Yeme içme için ayrılan yerler, asbest tozuyla kirlenme riski bulunan yerlerin dışında seçilmelidir. Bu önlemler için çalışanlara herhangi bir mali yük getirilmesi mümkün değildir.

Asbestle çalışılan işyerlerinde; Çalışanlara koruyucu giysi, solunum cihazları gibi yapılan işe uygun kişisel koruyucu donanım verilmeli; Kişisel koruyucu donanımlar işyeri dışına çıkarılmamalı; Koruyucu giysiler işyerinde veya temizlik işlerinin yapıldığı yerlerde temizlenmeli ve işyerinden yalnızca kapalı kaplar içerisinde çıkartılmalı; Koruyucu giysiler ile çalışanların kendilerine ait giysiler ayrı ayrı yerlerde muhafaza edilmeli; Çalışanlara uygun el ve yüz yıkama yerleri, tozlu işlerde ise duş imkanı sağlanmalı; Kullanılan kişisel koruyucu donanımlar, özel olarak belirlenmiş yerlerde saklanmalı, bunlar her kullanımdan sonra kontrol edilip temizlenmeli, tamir ve bakımı yapılmalıdır.

9-Çalışanlar ve/veya Çalışan Temsilcileri Nasıl Bilgilendirilir :

Asbest ve/veya asbestli malzemeden yayılan tozun neden olabileceği sağlık riskleri, bu makalemizin 1’inci maddesinde belirtilen sınır değerler ve ortam havasında sürekli yapılması gereken ölçümler, Sigara içilmemesi de dahil olmak üzere uyulması gereken hijyen kuralları, Kişisel koruyucu donanımların kullanımı ve alınacak önlemler, Asbeste maruz kalmayı en aza indirmek için tasarlanmış özel önlemler konularında asbest söküm uzmanı tarafından; işveren gözetiminde asbest söküm çalışanı ile işyerinde diğer çalışanlara ve çalışan temsilcilerine yeterli bilgi verilmelidir.

Bunlara ilave olarak; çalışan ve temsilcilerine, ortam havasındaki asbest konsantrasyonu ölçüm sonuçları hakkında bilgi verilmeli ve bu sonuçlarla ilgili gerekli açıklamalar yapılmalı, bu makalemizin 1’inci maddesinde belirtilen sınır değerin aşıldığı durumlarda, çalışanlar ve temsilcileri bu durum hakkında derhal haberdar edilmeli, nedenleri bildirilmeli ve alınacak önlemler hakkında görüş alışverişinde bulunulmalıdır. Acil bir durumda alınan önlemler çalışan ve temsilcilerine bildirilmelidir.

10-Çalışanlar Ne Şekilde Sağlık Gözetimine Tabi Tutulur :

Aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmak suretiyle çalışanlar sağlık gözetimine tabi tutulmalıdır.

a)Bu yazımız kapsamındaki işlerde ilk defa çalışacak kişinin, önce işyeri hekimi tarafından genel sağlık durumu değerlendirilmeli ve Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte (Yönetmelik Ek-I) belirtildiği şekilde, özellikle solunum sistemi muayeneleri başta olmak üzere genel sistemik fizik muayene ile diğer tetkik ve kontrolleri yapılmalıdır. İşyeri hekimi, risk değerlendirmesi ve ölçüm sonuçlarını dikkate alarak çalışanların sağlık durumlarını değerlendirmeli ve değerlendirme sonucuna göre akciğer radyografilerini uygun sürelerle tekrarlamalı, ancak bu süre 2 yılı aşmamalıdır.

b)Sağlık gözetiminden sorumlu işyeri hekimi; muayene ve tetkiklerin sonucuna göre, çalışanın asbeste maruz kalacağı işlerde çalıştırılmaması da dahil her türlü koruyucu ve önleyici tedbirleri belirleyerek işverene önerilerde bulunmalıdır.

c)Maruz kalmanın sona ermesinden sonra da yapılması gereken sağlık değerlendirmeleri hakkında çalışanlara bilgi verilmelidir. Maruz kalmanın bitmesinden sonra sağlık gözetiminin devam etmesi gereken süre hekimce belirlenebilmektedir.

ç)Çalışan ve/veya işveren sağlık muayene ve tetkiklerinin yeniden yapılmasını isteme hakkına sahip bulunmaktadır.

11-Asbestle Çalışan İşyeri Kayıtları Nasıl Tutulur ve Saklanır :

Asbestle çalışılan işyerlerinde kayıtların tutulması ve saklanması konusunda işverenin yükümlülüğü aşağıdaki gibidir;

a)Asbest söküm işini yapan veya yaptıran işverenin, asbest sökümünde görev alanların yaptıkları işleri, çalışma süresini ve maruz kalma düzeyini belirten kayıtları tutması ve saklaması, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli veya sağlıktan sorumlu kurum ve kuruluşların talep etmeleri durumunda bu kayıtları inceleyebilmesi, kendilerine ait kayıtların bir örneğini çalışanların alabilmeleri, çalışan ve/veya temsilcilerinin kayıtlar hakkında isimsiz olarak genel bilgileri elde edebilmesi,

b)Asbest tozuna maruz kalmanın sona ermesinden sonra kayıtların en az 40 yıl süreyle saklanması,

c)İşyerinin çalışanlarıyla devri durumunda kayıtların devredilen işletmeye teslim edilmesi,

ç)İşyerinin kapanması durumunda kayıtların Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğüne ibraz edilmesi,

gerekir.

12-Asbestoz ve Mezotelyoma Kayıtlarını Kim Tutar :

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tespit edilen veya bu Kuruma bildirilen asbestoz ve mezotelyoma vakaları ile ilgili kayıtlar Sosyal Güvenlik Kurumu’nca tutulmaktadır.

13-Kimler Asbest Söküm, Yıkım, Tamir, Bakım ve Uzaklaştırma İşini Yapmaya Yetkilidir :

Bu yazımıza konu işler, asbest söküm çalışanı tarafından yapılıp, bu çalışmalara asbest söküm uzmanı nezaret etmelidir.

Asbest söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma işlerini yapacak olanların ya mesleki eğitim belgesi sahibi olmaları, ya da Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte ve Asbest Sökümü İle İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğde sözü edilen eğitimi almaları icap eder.

14-Yönetmelik Hükümlerine Uymayan İşverenlere Uygulanacak Yaptırım Nedir:

Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 26’ncı maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi gereğince, uyulmayan her hüküm için tespit edildiği tarihten itibaren ... idari para cezası uygulanmaktadır.

 

III-SONUÇ :

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na uyarınca çıkarılan Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 05.10.2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte daha önce yürürlükte bulunan Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği yürürlükten kalkmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerinden; 19’uncu maddesi 26.07.2013 tarihinde, diğer hükümleri ise 25.01.2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, 9’uncu maddenin dördüncü fıkrası ve 10’uncu maddesi 26.01.2014 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklere uymayan işverene uyulmayan her hüküm için 2014 yılında aylık 1.120,-TL idari para cezası uygulanması söz konusudur.

 

[1] 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

[2]02.08.2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

[3]25.01.2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

[4]16.01.2014 tarihli ve 28884 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

[5]10.06.2003 tarihli ve 25134 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

[6]26.12.2003 tarihli ve 25328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

[7] 29.06.2013 tarihli ve 28692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

[8] 29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

[9] 18.03.2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.