Alt Yüklenicilere Yaptırılması Düşünülen İşlerin Listesini Sunmayan İstekli Değerlendirme Dışı Bırakılır Mı?

Yapım İşleri Alt Yüklenici / Alt İşveren
Alt Yüklenicilere Yaptırılması Düşünülen İşlerin Listesini Sunmayan İstekli Değerlendirme Dışı Bırakılır Mı?
Özeti :

(A) idaresince gerçekleştirilen yapım işi ihalesinde, ihale komisyonunca isteklinin teklifi, İdari Şartname’nin 7.1.g maddesinde düzenlenen “Alt yüklenicilere yaptırılması düşünülen işlerin listesi” nin teklif dosyası ile birlikte sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmıştır. Peki alt yüklenicilere yaptırılması düşünülen işlerin listesini sunmayan isteklinin değerlendirme dışı bırakılması doğru mudur?

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

Alt Yüklenicilere Yaptırılması Düşünülen İşlerin Listesini Sunmayan İstekli Değerlendirme Dışı Bırakılır Mı?

(A) idaresince gerçekleştirilen yapım işi ihalesinde, ihale komisyonunca isteklinin teklifi, İdari Şartname’nin 7.1.g maddesinde düzenlenen “Alt yüklenicilere yaptırılması düşünülen işlerin listesi” nin teklif dosyası ile birlikte sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmıştır.

Peki alt yüklenicilere yaptırılması düşünülen işlerin listesini sunmayan isteklinin değerlendirme dışı bırakılması doğru mudur?

Söz konusu işe ait İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

…g) Alt yüklenicilere yaptırılması düşünülen işlerin listesi,..” şeklinde,

Anılan Şartname’nin “Alt yükleniciler” başlıklı 18’inci maddesinde ise “18.1. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir. İhalenin bu şekilde teklif veren istekli üzerinde kalması durumunda isteklinin işe ait sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesini İdarenin onayına sunması gerekir. Bu durumda alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.” şeklinde düzenleme yapıldığı,

İhaleye teklif veren isteklinin teklif dosyası içinde sundukları belgeler incelendiğinde, isteklilerin alt yüklenici çalıştıracaklarına dair bir beyanlarının bulunmadığı ve alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait herhangi bir liste sunmadıkları ve bu nedenle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

Konuya ilişkin mevzuat incelendiğinde;

4734 sayılı Kanun’un “Alt yükleniciler” başlıklı 15’inci maddesinde “İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini idarenin onayına sunmaları istenebilir. Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.” hükmüne yer verilmiştir.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin eki Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartname'nin idarelerce doldurulması gereken "Alt yükleniciler" başlıklı maddesinin 23 numaralı dipnotunda, "(1) İsteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmelerinin istenmesi durumunda aşağıdaki metne yer verecektir:

“18.1. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir. İhalenin bu şekilde teklif veren istekli üzerinde kalması durumunda isteklinin işe ait sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesini İdarenin onayına sunması gerekir. Bu durumda alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.”

(2) İsteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmelerinin istenmemesi durumunda aşağıdaki metne yer verecektir:

“18.1. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.” açıklamaları yer almaktadır.

Buna göre yapım işleri açısından;

Buna göre ihale aşamasında idarelerce uygulanacak iki seçenek mevcuttur. Birinci seçenek, isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmelerinin istenmesi durumudur. İkinci seçenek, isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmelerinin istenmemesi durumudur.

Birinci durumda istekliler ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir. Alt yüklenicilere yaptırılması düşünülen herhangi bir iş olmaması durumunda anılan listenin sunulmasına gerek yoktur. Bu nedenle isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmelerinin istenmesi durumunda söz konusu listeyi sunmayan istekli doğrudan değerlendirme dışı bırakılmamalıdır. Ayrıca Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 20’nci maddesi uyarınca işin yürütülmesi aşamasında idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılması imkânı da mevcuttur.

Netice olarak

Alt yüklenicilere yaptırılması düşünülen işlerin listesini sunmayan isteklinin değerlendirme dışı bırakılması doğru değildir.