Alışveriş Merkezlerinde Yer Alan Eğlence Yerleri Eğlence Vergisi Hangi Belediye Ait?

Mali Yönetim Belediye Gelirleri
ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE YER ALAN EĞLENCE YERLERİ EĞLENCE VERGİSİ HANGİ BELEDİYE AİT?
Özeti :

Büyükşehir belediye sınırları içinde yer alan alışveriş merkezlerinde bulunan eğlence yerlerinden eğlence vergisini büyükşehir belediyesi mi yoksa ilçe belediyesi alacak? Analizde bu sorunun cevabı verilmeye çalışılacaktır.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE YER ALAN EĞLENCE YERLERİ EĞLENCE VERGİSİ HANGİ BELEDİYE AİT?

Eğlence Vergisine İlişkin Mevzuat

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 17 nci maddesinde, "Bu Kanunun 21 inci maddesinde belirtilen ve belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yer alan eğlence işletmelerinin faaliyetleri Eğlence Vergisine tabidir. ” hükmü yer almaktadır.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 18 inci maddesinde, “Verginin mükellefi, eğlence yerlerini işleten gerçek veya tüzelkişilerdir.” hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun 22 nci maddesinde ise, “ 1. Vergi biletle girilen yerlerde bilet bedellerine eklenmek suretiyle hesaplanır ve belediye tarafından özel damga konulması sırasında ödenir. Bu suretle alman biletlerin kullanılmadan iadesi halinde peşin olarak ödenen vergi geri verilir.

Müşterek bahislerde her aya ait vergi o ayı takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar ilgili belediyeye bir beyanname ile bildirilir ve aynı sürede ödenir.

Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde her aya ait vergi o ayı takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar ilgili belediyeye yatırılır.” hükmüne yer verilmiştir.

Büyükşehir Belediyesi Gelirleri

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde, “büyükşehir belediyesine bırakılan sosyal ve kültürel tesisler, spor, eğlence ve dinlenme yerleri ile yeşil sahalar içinde tahsil edilecek her türlü belediye vergi, resim ve harçlar” büyükşehir belediyesinin gelirleri arasında sayılmış bulunmaktadır. Büyükşehir belediyesine bırakılan sosyal ve kültürel tesisler, spor, eğlence ve dinlenme yerleri ile yeşil sahalar içinde tahsil edilecek her türlü belediye vergi, resim ve harçlar büyükşehir belediyesini geliridir.

6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 5/7 maddesinde; “Büyükşehirlerde, alışveriş merkezlerine yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve işyeri açma ve çalışma ruhsatı vermeye büyükşehir belediyeleri yetkilidir. Alışveriş merkezi projesi için yapı ruhsatı verilirken, üst meslek kuruluşlarının görüşü alınır. Bu kuruluşlar görüşlerini on beş iş günü içinde bildirir. ” hükmü yer almaktadır.6585 sayılı yasa hükmüne göre, büyükşehirlerde alışveriş merkezlerinin ruhsat verme yetkisi büyükşehir belediyelerine aittir.

Sonuç

Yer verilen mevzuatlar çerçevesinde; 6585 sayılı Kanuna göre yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve işyeri açma ve çalışma ruhsatı Büyükşehir Belediyelerince verilen alışveriş merkezlerinin, 5216 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi kapsamında büyükşehir belediyesine bırakılan sosyal ve kültürel tesisler, eğlence ve dinlenme yerleri arasında olması halinde, bu alışveriş merkezlerinde faaliyet gösteren eğlence merkezleri ve sinemaların faaliyetlerinden 2464 sayılı Kanunun 17 nci maddesine istinaden hesaplanan eğlence vergisinin Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsil edilmesi; anılan yerler arasında bulunmaması halinde ise sınırları içerisinde bulunduğu ilçe belediyesince eğlence vergisinin tahsil edilmesi gerekir.

Bu sebeple alışveriş merkezlerinin büyükşehir belediyesine bırakılanlar arasında olup olmadığını tespit etmek ve buna göre sonuca gitmek gerekir. Aksi halde büyükşehir veya ilçe belediyelerinin gelirlerinde hatalar ortaya çıkabilecektir.