A İdaresinin Güvenlik İhalesi Dokümanındaki Hatalar

Hizmet Alımları İhale İncelemeleri
A İdaresinin Güvenlik İhalesi Dokümanındaki Hatalar
Özeti :

A idaresi tarafından Ocak 2015 tarihinde yapılacak güvenlik ihalesinin ihale dokümanlarının incelenmesidir.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

A idaresinin Ocak 2015 tarihinde yapacağı güvenlik ihalesinin ihale dokümanı incelemesi neticesinde tespit edilen hususlar şu şekildedir:

1- İhale dokümanı kapsamında verilen standart formlar arasında "Özel Güvenlik Yetki Belgesi" yer almakla birlikte, bu form idareler tarafından verilmemekte, ihaleye katılan firmalar tarafından teklif zarfı içerisine konulmaktadır. İdari şartnamenin 5. maddesinde bu belgeye yer verilmesi hatalı olmuştur, ancak, bu hata esasa etkili değildir.

2- İdari şartnamenin 25.1. maddesinde şu cümle yer almaktadır:

"Ulaşım, sigorta, vergi, resim, harçlar ile teknik şartnamenin Yüklenici sorumlulukları bölümündeki 7.1 maddede belirtilen resmi tatil günleri çalışma bedelleri ile yol ve yemek bedelleri nakdi olarak teklif fiyata dahil olacaktır.
Ayrıca aynı bölümünün 7.2 maddesinde belirtilen giyim bedelleri ile ve 7.17 maddesinde belirtilen yıllık 2 adet atış eğitim bedeli ayni olarak sözleşme giderleri dahilinde teklif fiyata dahil olacak ayrıca bir kalem altında ücrete tabi olmayıp yüklenici tarafından karşılanacaktır.
Ücretler asgari ücret + %20 fazlası olacaktır."

Söz konusu düzenlemenin yeri mahiyet itibarıyla hatalıdır. İdari şartnamenin bu maddesinde yer verilen cümleler aynı maddenin bir sonraki fıkrasıyla beraber ele alındığında konu netliğe kavuşmaktadır:

"25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz."

Görüleceği üzere 25.1. maddesine yazılan unsurlarda artış olması halinde bu artışların yükleniciye ödenebilmesi mümkün gözükmemektedir. İdare tarafından yapılan düzenlemede bu maddeye ücretler de yazılmıştır. İlave olarak yemek ve yol giderlerine de yer verilmiştir. Ancak, ücretlere artış olması halinde bunun yükleniciye yansıtılması zorunluluktur. Düzenlemenin 25.1. maddesinde yapılmış olması ihale dokümanında hataya sebebiyet vermiştir ve doküman bu yapısıyla hatalıdır. Bu yapısıyla ücret artışları için fiyat farkı verilmeyecektir sonucu çıkmaktadır.

3- İdari şartnamenin fiyat farkı başlıklı maddesinde şu cümleye yer verilmiştir:

"Yürürlüktü bulunan kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde asgari ücrette meydana gelebilecek artışlar fiyat farkı olarak yükleniciye ayrıca idare tarafından ödenecektir."

Söz konusu cümleye göre asgari ücret artışlarının fiyat farkı olarak verileceği sonucu çıkmaktadır. Ancak, 2013 yılı Kasım ayı sonunda yürürlüğe giren ve halen yürürlükte bulunan fiyat farkı kararnamesine göre, bu düzenleme kararnameye aykırıdır. Kararnameye göre asgari ücretin yüzde fazlası ve üzerine de işveren maliyeti eklenmek suretiyle fiyat farkı hesabı yapılmak zorundadır. Bu cümle mahiyet itibarıyla hatalıdır.

4- Sözleşmenin 19.1. maddesinde işin yürütümü sırasında tutulacak kayıt ve tutanaklara yönelik herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Hizmet işleri genel şartnamesinde de bu yönde bir düzenleme yoktur. Bu yapısıyla eksiktir, ancak, bu eksiklik esasa etkili değildir.

 

İyi günler...