6663 Sayılı Kanun Sonrasında Hizmet İhalelerinde Kamu Zararı Riski

Hizmet Alımları Hakediş Ödemeleri
6663 SAYILI KANUN SONRASINDA HİZMET İHALELERİNDE KAMU ZARARI RİSKİ
Özeti :

6663 sayılı Kanunla birlikte emekli çalışanlarla ilgili önemli bir değişiklik yapılmıştır. Söz konusu Kanunda SGDP kesintilerinin kaldırılması amaçlanmaktadır. Bu değişikliğin hizmet ihalelerine yansıması bulunmaktadır.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

6663 SAYILI KANUN SONRASINDA HİZMET İHALELERİNDE KAMU ZARARI RİSKİ

Son dönemlerde çıkan ve özellikle hizmet alım ihalelerini yakından ilgilendiren kanunlardan bir tanesi de 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanundur.

Hizmet ihaleleri bünyesinde emekli kişiler çalışmakta olup, bu kişiler adına Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödenmektedir. Hakediş ödemelerinde emekli kişilerin varlığı zaten kontrol edilmelidir. Çünkü Kamu İhale Genel Tebliği düzenlemesine göre emekli olarak çalışanların bu durumları ihalelerde dikkate alınmamaktadır:

78.7. (Değişik: 20/8/2011-28031 R.G./ 28.md.; Değişik: 07/06/2014-29023 R.G./ 41. md.) İdarelerce yaptırılacak işin niteliği dikkate alınarak, çalıştırılacak personel için brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası ücret belirlenebilecek; ancak “brüt asgari ücretin işverene maliyetinin (%) fazlası” şeklinde bir belirleme yapılmayacaktır. Tekliflerin eşit şartlarda değerlendirilmesi amacıyla, istekliler tarafından yaşlılık aylığı veya emekli aylığı bağlanmış olan personel çalıştırılacağı belirtilmiş olsa dahi işveren paylarının hesabında bu hususlar dikkate alınmaz.”

İhalelerde emekli çalışanların durumları dikkate alınmamakla birlikte hakediş ödemelerinde bunlar dikkate alınarak ödemelerin yapılması gerekir.

6663 sayılı Kanunla birlikte emekli çalışanlarla ilgili önemli bir değişiklik yapılmıştır. Söz konusu Kanunda SGDP kesintilerinin kaldırılması amaçlanmaktadır. Ancak, getirilen düzenleme SGDP kesintisi yapılanların tamamını kapsamamaktadır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre SGDP kesintisi yapılıp da 4 (b) kapsamında çalışan kişiler artık prim ödemeyeceklerdir. Bu kişilerin kimler olduğu hem 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde hem de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan 21.02.2016 tarihli Basın Açıklamasında ifade edilmektedir:

— Ticari veya serbest meslek kazancı sebebiyle gelir vergisi mükellefi olan,

— Vergiden muaf olmakla birlikte Esnaf ve Sanatkar Siciline kayıtlı bulunan,

— Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi ortağı, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları.

Hizmet İhalelerini İlgilendiren Yönü

Hizmet ihalelerini yapan ve hakedişleri düzenleyen kişilerin 6663 sayılı Kanunla getirilen bu düzenlemeyi dikkate almaları gerekir. İhale konusu iş bünyesinde yukarıda sayılan kişilerin bulanması halinde ödemelerin buna uyarlı yapılması aksi halde ortaya kamu zararı çıkabileceğinin bilinmesi gerekir.

Emekli olup da çalışanlardan 5510 sayılı Kanun gereği % 30 oranında (% 7,5 işçi, % 22,5 işveren olmak üzere) prim kesintisi yapılmaktadır. Ancak, eğer emekli olan kişi yukarıda ifade edilen kişiler kapsamına giriyorsa hakediş ödemeleri yapılırken primlerin hakedişlerden düşülmesi ve ödemelerin de buna uyarlı yapılması yasa gereğidir.

Hakedişleri Ne Zaman Kontrol Edelim

6663 sayılı Kanunun SGDP kesintisini ilgilendiren maddeleri takip eden ödeme dönemi başında yürürlüğe gireceğinden dolayı, Mart ayı hakedişleri düzenlenirken idarelerin buna dikkat etmeleri ve hakedişleri bu çerçevede düzenlemeleri gerekir.