2016 Yılı Şubat Ayı 29 Gün, Hizmet Alım İhaleleriniz Doğru Mu?

Hizmet Alımları İhale Dokümanları
2016 YILI ŞUBAT AYI 29 GÜN, HİZMET ALIM İHALELERİNİZ DOĞRU MU?
Özeti :

2016 yılında Şubat ayı 29 çekmektedir. Bu durumda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında birim fiyat teklif cetvelinin düzenlenmesi konusu önem arz etmektedir.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

2016 YILI ŞUBAT AYI 29 GÜN, HİZMET ALIM İHALELERİNİZ DOĞRU MU?

Bilindiği üzere 2016 yılında Şubat ayı 29 çekmektedir. Bu durumda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında birim fiyat teklif cetvelinin ne şekilde hazırlanacağı noktasında bazı tereddütlerin olduğu gözlemlenmektedir.

Bazı idarelerce 29 çeken şubat ayı için birim fiyat teklif cetvelinde işçi x ay şeklinde tek bir satır açılırken, bazı idarelerce de işçi x ay için açılan satıra ilaveten 29 uncu güne ilişkin işçi x gün şeklinde ayrıca bir günlük satır açılmaktadır.

Konuya ilişkin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.12 inci maddesinde,

“78.12. (Değişik: 20/8/2011-28031 R.G./ 29. md) İhale konusu işin niteliği dikkate alınarak işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemleri hariç, birim fiyat teklif cetvelindeki işçilik kalemleri için (işçi x ay) üzerinden teklif alınması zorunludur. Ancak, işin başlama tarihi ile bitiş tarihi arasında, hafta tatili ve genel tatil günleri dahil 30 günden daha kısa süreli çalışma yapılması öngörülen aylar ile takvim yılına göre 29 veya 28 günden daha kısa süreli çalışma yapılması öngörülen Şubat ayı için (işçi x gün) üzerinden teklif alınacaktır.”

Ayrıca Kamu İhale Genel Tebliğinin 78.13 üncü maddesinde,

“78.13. Yemek ve yol bedelinin nakdi olarak ödeneceği öngörülen ihalelerinin idari şartnamelerinde, yemek ve yol bedelinin günlük brüt tutarları ve ayda kaç gün ödeneceği yazılacak, bu brüt tutarların nakdi olarak ödeneceği ve ücret bordrosunda gösterileceği açıkça belirtilecektir. Her ay 30 gün olarak kabul edilecek ve bazı ayların 30 günden daha fazla ya da eksik günleri dikkate alınmayacaktır. İdari şartnamede 26 veya 22 olarak belirlenen aylık gün sayısı üzerinden hesaplama yapılacak ve 31 veya 28 gün olan aylardaki fiili gün sayısı dikkate alınmayacaktır. Yemek ve yol için aylık gün sayısı belirlenmemiş ise 26 gün olarak hesaplama yapılacaktır.

(Ek: 07/06/2014-29023 R.G./ 43. md.) Bununla birlikte, hafta tatili ve genel tatil günleri dahil 30 günden daha kısa süreli çalışma yapılması öngörülen aylar ile takvim yılına göre 28 veya 29 günden daha kısa süreli çalışma yapılması öngörülen Şubat ayı (artık gün/kıst ay) kapsamında çalışılacak toplam gün sayısı ile bu süre içerisinde yemek ve yol bedeli verilecek gün sayısının, idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilmesi gerekmektedir.”

Açıklamaları yer almaktadır.

Bu çerçevede Şubat ayının 29 gün olduğu durumlarda, işçixay üzerinden teklif alınması gerekmekte olup, Şubat ayının 29 gün olduğu yıllarda, 29 günden daha kısa süreli bir çalışma, Şubat ayının 28 gün olduğu yıllarda ise 28 günden daha kısa süreli bir çalışma yapılması durumunda, artık gün hesabına gidilerek işçixgün üzerinden teklif alınması gerekmektedir.

Sonuç olarak 2016 yılında Şubat ayı 29 çektiği için birim fiyat teklif cetvelinde işçi x ay şeklinde tek bir satır açılması, işçi x ay için açılan satıra ilaveten 29 uncu güne ilişkin işçi x gün şeklinde ayrıca bir günlük satır açılmaması gerekmektedir. 29 uncu güne ilişkin bir günlük ayrı satır açılması durumunda ise bir günlük mükerrer ödeme ortaya çıkacaktır. 2016 yılını kapsayacak şekilde yapılan ihalelerde de, 2016 yılı Şubat ayının 29 gün olması ödemelerde herhangi bir farklılık ortaya çıkarmayacak, ilave bir günlük ödeme de yapılmayacaktır.