Refakat İzninde Yeni Dönem
REFAKAT İZNİNDE YENİ DÖNEM

1- Devlet memurlarına verilecek refakat izninde "YENİ DÖNEM"
657 sayılı Kanunun 105 inci maddesini düzenleyen Hastalık ve refakat izni başlıklı maddesine eklenen son fıkra ile getirilen düzenlemede; " Ayrıca memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır." hükmüne yer verilmiştir.

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında; "aynı kişiyle ilgili olarak aynı dönemde birden fazla memur refakat izni kullanamaz" hükmü ifadesinden Devlet memurunun kullandığı refakat izni sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri arasında kalan dönemin anlaşılması gerekmekte olup, söz konusu dönemde aynı kişi ile ilgili olarak başka bir Devlet memurunun refakat izni kullanması mümkün değildir.
Yine aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında;"Aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak verilecek refakat izninin toplam süresi altı ayı geçemez." hükmünün o olaya dayalı olarak " anlaşılması gerekmektedir.Yani memur bu şekilde kullanacağı refakat izni bir kereye mahsus degil farklı vakaya dayalı olarak başka bir zaman yine kullanabilir.
2- Refakat izninin tek hekim tarafından yazılması halinde kulanabilir mi?
Artık o eski bildiğimiz refakat izin türlerini unutacağız. Yeni yönetmelik hükümlerine göre artık tek hekim tarafından yazılsa da refakat iznini memur kullanamayacaktır.Anne ve babasını hastaneye gerek tedavi için gerekse tahlil ve tetkikleri için memura refakat izni verilmez.
Peki ne olacak;Memur çocuğunu veya ailesini doktora götüremeyecek mi? Elbette götürecek. Bunun için amirine durumu anlatarak izin isteyecektir.Eğer amiri memurun sık sık bunu alışkanlık yada suistimal edeceğini düşünüyorsa memurdan hastane yada tedavi kurumunda tedavilerin yapıldığına ilişkin belgeler isteyebilir. Böylece de sorun çözümlenmiş olur.
3- Sağlık Kurulu raporunda bulunması gereken hususlar neler?
Devlet memurunun refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbi sebepler, refakat edilmediği takdirde hayati tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi bilgilerini ihtiva etmesi gerekmektedir. Bu hususlardan birini içermeyen sağlık kurulu raporuna istinaden devlet memuruna refakat izni verilemez.

Memurlar Raporu nereden ve nasıl alırlar nereden alamazlar,
Bu sayfanın sonunda yer alan yorumlarda buna ilişkin yorumlarımı okuyuz.06mdogan6 Ekim 2016 22:59
Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasında; “Hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının, geçici görev ve kanunî izinlerin kullanılması durumu ile acil vakalar hariç, memuriyet mahallindeki veya hastanın sevkinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucularından alınması zorunludur.” hükmü, söz konusu madeninin beşinci fıkrasında ise” Bu Yönetmelik ile tespit edilen usûl ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemez. Hastalık raporlarının bu Yönetmelik ile tespit edilen usul ve esaslara uygun olmaması hâlinde bu durum memura yazılı olarak bildirilir. Bu bildirim üzerine memur, bildirimin yapıldığı günü takip eden gün göreve gelmekle yükümlüdür. Bildirim yapıldığı hâlde görevlerine başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılır.” hükmü yer almaktadır

YanıtlaSil
Yanıtlar

06mdogan6 Ekim 2016 23:11
Memurların en çok rapor konusun da yaptığı hatalardan biri de her zaman istediği yerden rapor alabilir mantığında olmasıdır.Halbu ki böyle bir hak yok sadece izinli ve geçici görevli (geçici GörevMahallınden)iken isteği yerden alabilir.Bunun dışında her yerden alamaz. hele hele görevli iken sadece acilden alabilir


06mdogan7 Ekim 2016 03:04
Örnek vermek gerekirse;ikametgahı görev mahallının dışında başka bir yerde ikametgah eden bir memur, amirine haber vermeden kendiliğinden normal sevkle rapor alırsa sağlık izne çevrilmez. Çünkü bu Yönetmelik ile tespit edilen usûl ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemez. der.
Cevap : Refakat İzninde Yeni Dönem
Sayın 06mdogan, foruma yaptığınız katkı için özellikle teşekkür ederiz. Yazmak istediğiniz ihale ve mali konular ile diğer hususlarda yazılarınız olursa, bizler yayımlamaktan mutluluk duyarız.