Kamu Tarafından Ödenen Kıdem ve İhbar Tazminatlarının Yükleniciye Rücu Edilmesi.
Somen Üye
Bilindiği üzere, 11 Eylül 2014 gün ve e 29116 Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 6552 sayılı Kanununun 8'inci maddesi ile 4857 sayılı İş Kanunun 112'nci maddesine “4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62'nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında alt işverenler tarafından çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatlarının Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca ödeneceği hükmü eklenmiştir.
Söz konusu bu düzenlemelerle kamu işyerlerinde alt yüklenici işçi olarak çalışırken iş sözleşmesi kıdem tazminatı doğuracak biçimde sona eren işçilerin kıdem tazminatlarının çalıştığı kamu kurum ve kuruluşu tarafından ödeneceği hükme bağlanmışsa da madde metninde, kıdem tazminatı sorumluluğunun tümüyle ve tek başına asıl işverene geçip geçmediği, alt işverenin kıdem tazminatı açısından sorumluluğunun kaldırılmış olup olmadığı ve alt işveren işçilerine bu madde gereği ödenen kıdem tazminatlarının alt işverenlere rücu edilip edilmeyeceği konularında bir açıklık getirilmemiştir. Yasanın gerekçesinde de bu konuda bir açıklık bulunmamaktadır. Bu nedenle, söz konusu yasanın uygulamasında birtakım duraksamalar yaşanmakta hatta söz konusu düzenlemeden sonra bazı hizmet yüklenicisi alt işverenle Kamu Kuruluşları arasında uyuşmazlıklar yaşanmakta, alt işverenler, işçilerinin kıdem tazminatı istemlerini İş Kanununda yapılan değişliği gerekçe göstererek kabul etmemekte, kendilerinin kıdem tazminatı konusunda herhangi bir sorumluluklarının bulunmadığını ve kıdem tazminatından Kamu Kuruluşlarının sorumlu olduğunu ileri sürmektedirler.
Buna karşılık, İş Kanunu’nun 2'nci maddesinin 7'nci fıkrasında yer alan alt işveren ve asıl işverenin alt işveren işçisine karşı “birlikte sorumluluğu” Yargıtay tarafından müteselsil sorumluluk olarak yorumlanmış ve bu yorum yargı kararıyla birlikte uygulamada da kesinlik kazanmıştır.
Bu bağlamda; İş Kanunu’nun 112'nci maddesinin ikinci ve devamı fıkralarının uygulamasına yönelik olarak,
- Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi kapsamında ceza ve yasaklama hükümleri hariç Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayan hizmet alımlarında alt işverenler tarafından çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatlarının da bu madde kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği,
- Anılan madde kapsamında ödenecek kıdem tazminatlarının alt işveren yüklenicilere rücu edilip edilmeyeceği,
konularının değerlendirilerek, kişilere ve kurumlara göre farklı yorumlara yol açmayacak şekilde cevaplanması büyük önem arz etmektedir.
Cevap : Kamu Tarafından Ödenen Kıdem ve İhbar Tazminatlarının Yükleniciye Rücu Edilmesi.
Yargıtay Hukuk Dairesi, 6552 sayılı Kanun ile getirilen, alt yüklenicilerin işçilerinin kıdem tazminatlarının idarece ödenmesine dair düzenlemenin, bu tazminatlardan alt yüklenicilerin kanuni sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağını belirtmiştir.
Cevap : Kamu Tarafından Ödenen Kıdem ve İhbar Tazminatlarının Yükleniciye Rücu Edilmesi.
Bu konuyla ilgili Yargıyat kararı hakkında bilgi vermeniz veya kararı paylaşmanız mümkün mü ?
Cevap : Kamu Tarafından Ödenen Kıdem ve İhbar Tazminatlarının Yükleniciye Rücu Edilmesi.
Yargıtay, kamu idarelerinin ödemiş olduğu kıdem tazminatlarını şirketlerden rücuen tahsil edebileceklerini belirtti.
Cevap : Kamu Tarafından Ödenen Kıdem ve İhbar Tazminatlarının Yükleniciye Rücu Edilmesi.
Rücü ile ilgili olarak ÇSGB dan resmi yazıma gelen cevap;
rücü konusunda 6552 de düzenleme olmadığı, MB görüş istenmesinin yerinde oalcağı değerlendirilmiştr.Bla bla blaa...eeeee Bu idareler ne yapacak.Müteselsil sorumluluğa hiç değinmemişler bile..