İşçi Alacaklarının Hakediş ve Teminattan Karşılanması
Cevap : İşçi Alacaklarının Hakediş ve Teminattan Karşılanması
İş Kanunu'nun 36 ncı maddesine göre, yüklenicilerin, işverenlerdeki her çeşit teminat ve hakedişleri üzerinde yapılacak her türlü devir ve el değiştirme işlemleri veya haciz ve icra takibi bu işte çalışan işçilerin ücret alacaklarını karşılayacak kısım ayrıldıktan sonra, kalan kısım üzerinde hüküm ifade eder.
Yani, yüklenicilerin hakediş ve teminatlarından işçilerin ücret alacakları karşılanabilir.
Yine aynı Kanun hükmüne göre, İşverenler, alt işverene iş vermeleri hâlinde, bunların işçilerinin ücretlerinin ödenip ödenmediğini işçinin başvurusu üzerine veya aylık olarak resen kontrol etmekle ve varsa ödenmeyen ücretleri hak edişlerinden keserek işçilerin banka hesabına yatırmakla yükümlüdürler.