İhale Komisyon Üyesi (Mali Üye)
4734 sayılı kanunun aşağıdaki maddesinde ihale komisyon üyelerini saymış. Bu üyeler arasında Muhasebe veya Mali İşlerden sorumlu bir personel olması gerektiğini belirtmiş. Kurumlar Muhasebe veya Mali İşlerden sorumlu personelden kasıt ile Kurumun Muhasebe veya Mali İşlemlerinden sorumlu Birim personeli olarak kanaat getirerek mali üye talep etmekte. Halbuki Burada belirtilen üye ihaleyi yapan birim içerisinden mali işlerden sorumlu bir personelden bahsetmektedir. Sizce haklımıyım sayın üstadlar.
Bu konu hakkında elinde görüş yazısı olan varmı. Rica etsem paylaşabilirmi.

İhale Komisyonu
Madde 6- İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare
personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek
sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.(1)
(Değişik ikinci fıkra: 30/7/2003-4964/5 md.) İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması
halinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.
Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilân veya daveti izleyen üç gün
içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.
İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz.
Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon
kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.
İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev
unvanları belirtilerek imzalanır.
Cevap : İhale Komisyon Üyesi (Mali Üye)
Bence de, bu kişi idarenin içerisinde olan ve mali işlerle ilgilenen herhangi bir kişi olabilir.
İdarede bu nitelikte personel bulunmaması
halinde, Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.
Cevap : İhale Komisyon Üyesi (Mali Üye)
Kanaatim bu kişi idarenin içerisinde olan ve mali işlerle ilgilenen herhangi bir kişi olabilir. İlla harcama biriminden olmak zorunda değil diye düşünüyorum. Görüşler de vardı ama bulmaya çalışıyım.