Aralarında İrtibat Bulunan Firmaların Aynı İhaleye İştiraki
Aralarında irtibat bulunan firmaların aynı ihaleye iştiraki yasak fiil veya davranış olarak kabul edilebilir mi?
Cevap : Aralarında İrtibat Bulunan Firmaların Aynı İhaleye İştiraki
Yönetim ve temsil yetkisine sahip, hakim ortak konumundaki kişilerin irtibatlı oldukları birden fazla tüzel kişiliğin aynı ihaleye iştiraki, "Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek." yasak fiil ve davranışı kapsamında telakki edilmektedir.
Bu hususta, derecaattan geçerek kesinleşmiş yargı kararları da bulunmaktadır.